D11_024

(Kartakt inskannad i flera delar:
D11_023 rubrik
D11_024 Del av text Notarum Explicatio och del av kartbilden
D11_025 0ch D11_026 fortsättning av texten och kartbilden

Rubriken under D11_023 redovisas även här:
)

Geometrisch Charta öfwer Österby, Skånstorp, Bårstorp och Kattorp,
med des underlydande torpp i Hällesta sochn och Bråbo häradh

    Notarum Explicatio

Littera et                                                                             Tunnor Cappar        Höö
Numero                                                                                                           Sommar  Lass
   
    Österby, består af 4 ½ hemman om 24 stänger á 5
    ahlnestångh i byamåhl
A. Hafwer åker i dhet östra gierdet, lermylla nå-
    got sandblandat                                                                  20
B. Åker i Wästra gierdet, samma slags jordmåhn
    medh något klappersten på sombliga ställen beblandat    13
C. Åker i Räfgierdet, biörckleera                                            4
D. Noch en åkerlycka, af leermylla                                         2
E. Storängen, består af bergh och backar, sampt tall-
    gran- eeke- hassell, biörck- wyde- ahl- och annan
    små löfskough, hwarest och är groft starr- och kierr-
    walls höö något fräkenblanda                                            -        -                140
    Jtem medellmåttigh hårdwall, somblistädes något
    skarpachtigh, till                                                                -        -                 50
F. Räfängen, består af granbackar, sampt löfbuskar
    och håhltufwor all öfwerwäxt, små starr och kierwallshöö        -                 24
    Jtem medellmåttigh hårdhwall medh wäplingh ibland     -         -                 20       
    Gierdeshöö, af maa och hårdhwall                                    -        -                 12

    Bysens sambfälte uthmarck, består af bergh,
    måssar, kierr och steenigh wall, hwarest och är
    skough af tall- gran- biörck ahl och annan löf-
    skough, till trinne stafwer och wedde brandh nödh-
    torfftigt, sampt något till löftäckt, men ingen tim-
    mer, sågh- eller kåhlskough, ehuruwähl för detta här
    warit wacker skough, hwilcken så wähl af dhe åth-
    skillige afgierda byar och gårdar, innom dhenne
    båhlbyens rågångh äre belägne, som af skogseldh
    och skatteböndernas trägne och tydige kohlande är
    blifwin uthödder; Muhlbete så wähl på uthmarcken
    som i deras instängda hagar till nödhtorfften; Fiskie
    i Hellesta åhn medh näät, skiöte, kattzior tiustrande
    och nätiande, bekommes under stundom gieddor,
    åhl, abbor, mört, braxen och låkor, men förslå
    intet till huusbehoff. Flera lägenheeter här
    finnes skohla uthi Special Description för hwar
    och en särskildt blifwa annoterade.

(Texten fortsätter på D11_025.
Texten på denna del av kartbilden fortsätter delvis på D11_025
och skrivs här kursivt inom parentes:
)
Grytgiöhls ägor
Karstorps ägor möta
Stukerbo sten
Prästkiöps ägor möta på denne sydan
Högsfälla ägor möta (här)

Swedh
En wacker aflångh steen wähl under och kringhskohlat
Afbrändh parck
Vngh biörck- och ahlskough
Tall- och granskough
Tinrichs måsen af små tallskough och porss
gammal swed
Breemåss skiählet wähl underskohlat
Lilla Breemåsen med små tallskough
Måsa med squacker uthi
Stora Breemåsen af små tallskough och squacker
gammal damm
Jogetorps ägor möta på denne sydan
Gran- och tallskough
Hytt-siöön
Slätt-kierr
gammal hytta
Örebro wägen
Backstuga
Linda
Källa
Källa
Kalftompter
Bårstorp
Kalftäppa
Linda
Linda
Linda
Linda
Snack linda
gammal hytta
Sanckt kierr med skough
Trägård
Linda
Linda
granbacka
granbacka
berg och granbacka
Hassellbacka
Starr och kierrwall
Gran och tallbacka
Linda
Österbyy
några be-bygde tompter
Eekeholma
Giöhl
Kulla och Wästerby ägor möta här
Prästegårds (ägor möta här)
Marknads plats
Hällesta broo

(Karttexten och kartbilden fortsätter på D11_025 och D11_026)