D11_025

(Kartakt inskannad i flera delar:
D11_023 rubrik
D11_024 Del av text Notarum Explicatio och del av kartbilden
D11_025 0ch D11_026 fortsättning av texten och kartbilden
)

(Fortsättning på Notarum Explicatio:)

Littera et                                                                            Tunnor Cappar  Somma
Numero                                                                                                         lass höö
                Grannarna
    {Lars Larsson       } Skattehemman ½ om 2 stång
1. {Hans Andersson } i byamåhl, hafwer åker1 i
    {Börie Andersson } Östra gierdet, leermylla något
    sandblandat                                                                        2        2 2/3
    Åker i Wästra gierdet, samma slags jordhmån, med nå-
    got1 klappersten på sombliga ställen beblandat                 1        11 1/3
    J Räfgierdet, biörckleera1                                                   -        13 1/3
    J Lyckan, lermylla                                                             -        6 2/3
    Höö i Storängen, grof starr- och kierrwall något
    fräkenblandat                                                                     -        -                14 ½
    Jtem medellmåttigh hårdhwall, somblistädes något
    skarpachtigh                                                                       -        -                5 1/4
    J Räfängen, små starr- och kierrwall                                  -        -                2 ½
    Jtem medellmåttigh hårdhwall medh wäplingh iblandh    -        -                2
    gierdes höö, maa- och hårdhwall                                       -        -                1 1/4
G. Een lyten beteshage mitt itu stängdh af fnugg-
    walls bete för 3 kohr. 6 derest och är opbygdt
    ett torpp Finsketorpet benämbd, 7 som hafwer
    åker i dhen ena lyckan grundh swarttmylla                       1        12
8. Åker i then andra lyckan, sandblanda swartmylla             1        14
    Ängh kringh torppet kierr och fnuggwall                           -        -                2 ½
    En humblegård af 140 stänger 

(Texten i nästa spalt kan läsas i sin helhet på D11_026,
och
börjar som följer)
Littera et Numero       
    {Olof Olofsson                } Skattehemman 1 om 3 ½ stångh
2. {Sahlig Boos änckia och } i byamåhl, hafwer åker i dhet
    {Hans Olofsson               } Östra gierdet, leermylla något
    sandblandat                                                                        2        29 1/3

(Text på kartbilden, delvis överlappande. Den del av texten som fortsätter
från
D11_024, skrivs här inom parentes och kursivt:)
(Högsfälla ägor) möta här
(Tall- och) granskough
Tinrichs måsen af små tallskogh och porss
Spenger
Stigestorppa
Stora Breemåsen af små tallskoug och squacker
Trägård
Linda
Ängstäppa
Ängstäppa
Linda
Granbacka
Granbacka
Berg och granbacka
Linda
Linda
Tallbacka
Linda
Kierr
Österbyy
Några be-bygde tompter
Granbacka
Tallbacka
Prästegårds ägor möta här
Marknads plats
Hällesta broo
Bogetrorps ...
Maawal
Hårdwalz backa
(Kartbilden och texten fortsätter på D11_026)

(Senare text nertill:)
Anno 1740 uti Junio månad är på denna Charta
Skåntorps ägor reviderat för jemföring emot
1730 åhrs skathläggning öfwer det af Fru Gunnila
Gyllenstierna upgifna frälsehemmanet i bemälte by, hwilket
i byamåhl äger 5 stänger, hwarwid uti Östra
gierdet befans en misräkning til 1 tunnland som figurerne
på Chartan innehålla mindre än i Beskrifningen
finnes utfört

___________________
1) Skada i kartan