D11_026

(Kartakt inskannad i flera delar:
D11_023 rubrik
D11_024 Del av text Notarum Explicatio och del av kartbilden
D11_025 och D11_026 fortsättning av texten och kartbilden


(Text som fortsätter från D11_025, andra spalten.
Första spalten finns redovisad under D11_025.
Siffrorna anger tunnor, kappar och sommarlass hö:
)

Littera et Numero       
    {Olof Olofsson                } Skattehemman 1 om 3 ½ stångh
2. {Sahlig Boos änckia och } i byamåhl, hafwer åker i dhet
    {Hans Olofsson               } Östra gierdet, leermylla något
    sandblandat                                                                                2        29 1/3
    Åker i Wästra gierdet, samma slags jordhmåhn, medh
    något klappersten på sombliga ställen beblandat                       1        28 2/3
    Åker i Räfgierdet, biörckleera                                                    -        18 2/3
    J Lyckan, leermylla                                                                     -        9 1/3
    Höö i Storängen, grof starr och kierwall något fräkenblandat   -         -                20 ½
    Jbidem medellmåttigh hårdhwall, sombligstädes
    något skarppachtigh                                                                    -        -                7 1/4
    J Räfängen, små starr och kierrwall                                            -        -                3 ½
    Jtem medellmåttigh hårdwall medh wäplingh                            -        -                3
    Gierdeshöö, maa- och hårdhwall                                                -        -                1 3/4
H. Een slåtterhaga, af biörck- hassell ahl- och an-
    nan löfskough bewäxt, derest och är kierrwalls höö               -        -                8
    Hårdh- och bladhwall                                                              -        -                6

9. Ett torpp Esspröya benämbd, 10. har åker straxt
    widh torppet sandjordh                                                            -        16
    Jtem ängh dher hoos, kierr- och maawall                                -        -                2
J. Een lyten beteshaga, af biörck- hassell- och annan
    löfskough, magert muhlbete för 2 kohr.
    J åfwannenbde hage ähr opbygdt ett torpp
11. Skräddaretorppet benämbdh, 12. som har åker i 2ne
    små lyckor sandhjordh                                                             -        16
    Tuå humblegårdhar till gården om 60 stänger

3. En afhyst cronogårdstompt, hwars åker och ängh
    är blifwen /herr/ Kyrckioherden i Hällesta till Augment
    på dess Prästegårds stamm, hafwandes detta hem-
    man 7 ½ stångh i byamåhl, sampt åker i det
    Östra gierdet, lermylla något sandblandat                                6        8
    Åker i thet Wästra gierdet, samma slags jordh-
    måhn, medh något klappersten på sombliga ställen
    beblandat                                                                                   4        2
    Åker i Räfgierdet, biörckleera                                                   1        8
    Åker i Lyckan, lermylla                                                             -        20

(Text i nästa spalt:)
    Höö i Storängen grof starr och kierrwall något fräkenblanda   -        -            43 2/3
    Jbidem medellmåttigh hårdwall, sombligstädes något skarpachtig    -            15 2/3
    J Räfängen små starr och kierrwall                                            -        -            7 ½
    Jbidem medellmåttigh hårdhwall med wäpling ibland              -        -            6 1/4
    Gierdess höö, hårdh och maawall                                              -        -            3 3/4
K. Een beteshaga, af ungh biörck- och annan små
    löfskough, sampt och kierrwalls bete för 12 kohr
13. J öfwanstående hage, är 3 stycken torpp
14. oppbygde /14/ som hafwa hwar sina åkerlyckor,
    straxt widh torppen, alla tillsammans rächna-
    de lerblanda öhrjordh                                                                2        10     
    Straxt dher hoos hafwa ofwannembde 3 torpp
    hwar sitt lass höö af hagen instängdh.

4. Hemmingh Erichsson frelssehemman 1, op-
    gifwit till Konglig Mayestät och Cronan i ehrsätt-
    ningh af Herr Baron Carl Gyllenpi-
    stohl /: emot annat crono om 6 stänger i
    byamåhl, hafwer åker i Östra gierdet, leer-
    mylla något sandblanda                                                         5        -
    Åker i Wästra gierdet, samma slags jordhmåhn,
    medh något klappersten på sombliga ställen beblandat        3        8
    Åker i Räfgierdet, biörckleera                                               1        -
    Åker i Lyckan, leermylla                                                        -        16
    Höö i Storängen, grof starr- och kierrwall
    medh fräkenblandat                                                                -        -            35
    Jbidem medell måttigh hårdhwall, sombligstä-
    des skarppachtigh                                                                    -        -            12 ½
    J Räfängen, små starr och kierrwall
    Jbidem medellmåttigh, hårdhwall med wä-
    plingh ibland                                                                           -        -            5
    Gierdeshöö, hårdh- och maawall                                            -        -            3
L. Een serskildt ängshump i Storängenm af starr-
    och fräken                                                                                -        -            3
M. Een beteshaga, af små tall- gran- biörck
    ahl- och annan små löfskough, magert, stee-
    nigt och kierrwallsbete för 2 par hästar,
N. Noch en lyten dito, af några små biörck- och
    ahlbuskar, elliest af föga wärde.

15. Torpett Sandbäcken 16. hafwer åker dhet ena
     åhret skryn sandjord                                                                1        -
17. Åker dhet andra åhret, twenne slags jordhmåhner            (skada på kartan)
    Ängh effterlåtes torparen af hemmanet,
    så mycket som dhe af..... om
    Een lyten humblegårdh om 16 stänger.

(Text i nästa spalt:)
                                                                                               Tunnor Cappar Höö
                                                                                                                        Sommar lass
5. {Måns Perssonoch } Skattehemman 1, om 4 ½ stångh
    {Tohl Olofsson      }                 
    i byamåhl, hafwer åker i Östra gerdet, lermyl-
    la något sandblandat                                                            3        24
    Åker i Wästra gierdet, samma slags jordhmån med
    något klappersten på sombliga ställen beblandat                2        14
    Åker i Räfgierdet, biörckleera                                             -        24
    Åker i Lyckan, leermylla                                                     -        12
    Höö i Stoorängen, grof starr- och kierrwall med
    fräckenblandat                                                                     -        -            26 1/3
    Jbidem medellmåttigh hårdwall, sombligstädes
    något skarppachtigh                                                             -        -            9 1/3
    J Räfängen små starr och kierrwall                                      -        -            4 ½
    Jbidem medellmåttigh hårdhwall, medh wäpling
    ibland                                                                                    -        -            3 3/4
    Gierdes höö, hårdh och maawall                                          -        -            2 1/4
O. Een beteshaga, som mästedheles brukas
    till slåtterhaga :/ består af backar, bergh och med
    små tall- ahl- biörck och annan små skough be-
    wäxt :/ hwarest bergas höö åhrligen hårdh- dock
    mehrendehls starr och kierrwall till                                      -        -            26
18. J samma haga är opbygdt ett torpp Lilla
19. Kattorp benembd, 19 som hafwer åker straxt
    dher hoos öhrblanda biörckleera                                          -        14 
    En lyten humblegårdh om 30 stänger

20. Stora Kattorp 1/4 cronohemman, under Fin-
21. spånga bruuk, hafwer åker i den ena lyckan
    leerjord                                                                                1        30
22. Åker i then andra lyckan, grundh blanda öhr-
    iordh                                                                                     -        24
23. Ängh straxt dher hoos af starrwall                                     -        -            8

    Skånstorpp, som ähr en afgiärda by af Öster-
    by ägor opgiord, består 3 hehla hemman om 18
    stänger i fult byamåhl á 5 ahlna stångh.
P. Åker i Wästra gierdet, sandmylla något leer-
    blanda på åthskilliga ställen                                                10        -
Q. Åker i det Östra gierdet, samma slags jordmån                 14        -
R. Åker i Lillgierdet, sandblanda leerjordh                             1        20
S. Stoorängen af backar, sampt eeke- hassell- tall-
    gran- biörck- och annan små löfskough mehrendehls
    öfwerbewuxen, med starrwall och fräken beblan-
    dat, iämbwähl något skarpp hårdhwall dock meh-
    rendhels torra backar dher icke kierrwallen ähr,
    NotaBene: här ähr till märckiandes, att uthi åfwanstående
    ängh sampt Littera S har åboerne effter sitt rätta
    stånghfall i åkern, starrwall med fräken och
    badhwass1                                                                            -        -            18
    Skarpp hårdwall                                                                   -        -             6
T. Ithem dhalen i samma ängh med Littera T
    uthmärckt, hafwa grannarna sådant stångfall,
    att dher Numero 1 har 4, så dher Numero 2 och 3
    hwardera sina hembstänger, och således fördubbles
    måhlen, antingen dhe större eller mindre ähre,
    och bergas dher å starr- och fräkenwalls höö medh
    något bladhwaass ibland till                                                 -        -            60
    Hårdwallsblanda maawall                                                    -        -            20
    Denne ängh lyder och stor nödh af wattuflodh medelst 2:ne
    stora åhar der igenom löpa, warandes såmedelst beswärlig att bärga, ser-
    deles när wåta åhr äro.

(Text i sista spalten:)
U. Lillängen, består af maawall med fräken blandat               -        -            29
    gärdeshöö af maa- och hårdwall                                          -        -            10
    Skough på Österby uthmarck, till trinne, stafwer, löf-
    täckt och wedebrandh, sampt muhlbete nödtorfftigt;
    Fiskie i Hällesta åhn, lytet med skåttnättiande, men
    elliest intet; flere lägenheeter finnes här till inga.

    Grannarna
1. {Bengt Bengtsson och    } Skattehemman 1 om 4 stänger
    {Hustru Anna NotaBene } i byamåhl, hafwer åker i
    Wästra gierdet, sandmylla något leerblanda på
    åthskillige ställen                                                                2        7 1/9
    Åker i Östra gierdet, samma slags jordmån                        3        3 5/9
    Åker i Lillgierdet, sandblanda leerjordh                              -        11 ½
    Höö i Storängen, starrwall med fräken och bladwass beblanda    -            21 1/7
    Skarpp hårdwallsblandat maawall                                        -        -            7
    J Lillängen, maawall med fräkenblandat                              -        -            5
    Gierdeshö, hård- och maawall                                              -        -            2
24. 2:ne åkrar särskilt, en i hwardera gierdet, tilhopa               -        20
25. Noch en åkerlycka för sigh allena, sandhmylla                  1        24
26. Een lyten Dito, af samma slags jordmåhn                           -        12
27. Noch en Dito särskilt, samma slags jordhmåhn                  1        8
28. Ängh dher sammastädess, enskylt, maawall                        -        -            6
29. En lyten kalfhaga dher uthnär, med ungh assp- och
    biörckskough utj.
    En lyten humblegårdh af 50 stänger

2. Frelssehemman 1, opgifwit till Konglig Mayestät och cro-
    nan i ehrsättningh emot annat crone, af Herr Gene-
    ral Majoren och landshöfdingen höghwälborne
    Baron Carl Gyllenpistohl, som sedemehra är
    påfördt länsmannen i Hällesta till boställe,
    om 5 stänger i fult byamåhl, hafwer åker i thet
    Wästra gierdet, sandhmylla något leerblanda på åth-
    skillige ställen                                                                        2        24 8/9
    Åker i thet östra gierdet, samma slags jordmåhn                   3        28 4/9
    Åker i Lillgierdet, sandblanda leerjord                                   -        14 ½
30. 4 stycken särskilte åkerlyckor, sandjord                               2        -
31. Noch en särskilt åkerhump i östra gierdet, sandblan-
    da leerjord                                                                                -        7
    Höö i Storängen, starrwall med fräken och bladwas beblandat        -            26 3/7
    Jbidem skarpp hårdwallsblanda maawall                                -        -            9
    J Lillängen, maawall medh fräkenblandat                               -        -            6
    Gierdes höö hård- och maawall                                               -        -            3
32. En beteshaga af medellmåttigt bete för 6 kohr
    sampt några små buskar öfwerwäxt.
33. En lyten kalftompt, af wästra gierdet inhägnadt.

3. Olof Bengtsson, Håkan Larsson, Giösta Nil-
    sson, Erich Larsson, och Nils Månsson, skatte-
    hemman 1 om 9 stänger i byamåhl, har i stång fall
    sampt åker och ängh proport...? i gierde-2
    na och ängiarna som föllier, Åker i wästra gier-
    det, sand mylla något leerblanda på åthskillige ställen        5        -
    Åker i östra gierdet, samma slags jordhmåhn                      7        -
    Åker i Lillgierdet, sandblanda leerjordh                               -        26
34. Åker i 2:ne små enskylte åkerlyckor, sandjord                   1        20
    Höö i Storängen, starwall med fräken och bladwass lerblanda       -            30 3/7
    Jbidem skarpp hårdhwallsblanda maawall                             -        -            10
    Jtem i Lillängen, starrwall med fräken beblanda                   -        -            11
     Gierdeshöö, hårdh- och maawall                                           -        -            5
35. 2ne små särskilte ängstäppor, en i hwardera gierdet
     hårdh- och maawald                                                              -        -            2
    En lyten afstängd kalfhage med några buskar uthi
40. Des utan har detta hemman uthi Bogetorppa
    Storängh 34 större och smärre enskylte tegar
    Jbidem em serskilt hump Diuphumpen kalladt, vide
    Bogetorpp charta Folium
36. Ett torpp  lyder under Sånstorpp /37/ hafwer åker
    sandblanda leera                                                                    2        14
38. 3:ne stycken små ängiar som bärgas till bemälte
    torpp, af starr- och kierrwalshöö medh fräken                       -        -            8 
    warandes och des särskilte ägor, uthmärckt emil-
    lan åhn och den bruna Jlluminerade
    Linian:

    Bårstorp består af 2 halfwa hemman, bägge
    lyka stora i byamåhl.
X. Åker i dhet ena gierdet, lermylla, med leera och
    klappersten beblandat                                                        8        28
Y. Åker i dhet andra gierdet, samma slags jordmåhn            4        2
Z. Leriordh                                                                             1        16
A.B. Lillängen, består af kierrwall medh dyebotten              -        -            2
    Gierdes höö af godh hårdh- och mawall                            -        -            8
    Skough och muhlebete, på Österby uthmarck, till
    nödtorfftigt trinne, stafwer, löftäckt och wedde-
    brandh; Fiskie i Hällesta åhn lytet medh
    skåttnättiande, och inga flere lägenheeter.

    Grannarna
1. Olof Swensson frelsse hemman 2 (½?) under Herr
    Claes Rålamb hafwer åker i dhetr ena gierder
    lermylla medh leera och klappersten                                4        14
    Åker i thet andra gierdet, samma slags jordmån               2        4
    Jbidem leerjordh                                                                -        24
    Höö i Lillängen, kierrwall med dyebottn                           -        -            1
    Gierdes höö, hårdh och maawall                                        -        -            4
A.C. En apart åker, swarttmylla                                             -        24
    En humblegårdh af 40 stänger.
39. En lyten kalfhage af ringa wärde
    des utan har detta hemman en obe-
    bygd tompt sampt åker och ängs-
    skifften widh Wästerby. vide Westerby charta Folium

2. Olof Månsson, skattehemman
    ½ under Herr Lovis Degeer, ähr ly-
    ka i stånghfall, sampt åker och
    ängh med föregående, som dhe haf-
    wa sambfält, men har des utan
ad. En skyldh åker, sandjordh                                            -        10
ae. Jtem 5 stycken ängstegar i Österby-
    ängh af starrwalsblanda fnuggwall                                -        -            5
af. Een lyten kalfhaga, af små löfskough och bete
    för 2 kohr.
ag. 7 stycken ängstegar i åfwanembde ängh till
    Jogestorpp af hårdhwall, vide folium    Joges-
    torppa chartan.
   
Af mätt in Augusty et
Septembris Anno 1694  
af
Niels Lundberg

(Text på kartbilden, som delvis överlappar
och fortsätter från D11_025:
)
Spenger
Stigestorppa ägor möta här
Vthmarck
Kierr
giöhl
Mihlstolpa
Stigstorppa giöhl
Måsa medh små tallskoug
Sandtorps herregårds ägor möta på denne sydan
ängstäppa
Linda
Linda
Tallbacka
Tallbacka
Kaltorpp
Tallbacka
Maasung
Hammarsmedja
Quarn
Linda med små ahlskoug
Sandtorppa hammar
Hammarsmedja
Holma
Holmar
Maawal
hårdwals backa
Linda
Skånstorpp
Sanck linda
Starrwall med bladwass
Linda
Eeke- gran och tallskog
Slätt parck
Starrwall
Hårdwald
Hassellskoug
Bogetorpsnägor möta här
Sohlstorps ägor

Schala Ulnarum

___________________________
1) Fel för bladhwass?
2) Skada i kartan, svårläst