D11_029

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Östentorp i Hällesta sochn och Bråbo häradh

    Notarum Explicatio

Littera et                                                                        Sandmylla          Leerjord           Sandjord             Höö
Numero                                                                                                   Sandblanda      något ler-blanda           
                                                                                    Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar                                                             
    Östentorpp, består af twå hemman 1 /hehlt/ och ½,
    begge lyka stora i byamåhl och stångfallet
A. Åker i det wästra gierdet, sandhmylla                      4        28
B. Sandhjordh, något leerblanda                                    -        -                -        -                3        24
C. Åker i det östra gierdet, sandhmylla                          2        8
D. Leerjordh, något sandhblanda                                    -        -              4        28
E. Storängen, består af starr- och sanck- dyewallsbåttn,
    hwarest och ähr skarppa hårdwallsbackar intet bärande                                                                              28
F. Lillängen, består af hårdhwallsblanda maawall                                                                                            4
    Gierdeshöö, och i deras små nyhligen instängde
    slåtterhagar af kierr- och starrwallsblanda maawall                                                                                      8
G.Noch en slåtterhaga af bergh och något ungh löfskoug,
    fräkenblanda starrwall                                                                                                                                    6
    Vthmarcken här till, dhen ganska ringa ähr, består mehrendehls af
    bergh, sampt några unga gran- tall- och löfbuskar, muhlbete och
    så skarpt och magert; intet fiskie, ey fiskiewattn, ey heller flera lägen-
    heeter, än som här effter uthi Special Description skohla blifwa optechnade

    Grannarna
1. {Jon Sunesson och  } Frelssehemman 1 opgifwit till Kongliga Mayestät
    {Hans Clemmetson } och Cronan i ehrsättningh af Herr General
    Majoren och landshöfdingen högwälborne Herr Baron Carl Gyl-
    lenpisthol, hafwer åker i wästra gierdet                 2        14                -        -                1        28
    Åker i östra gierdet                                                 1        4                2        14
    Höö i Storängen, starr och sanck dyewall                                                                                                    14
    J Lillängen, hårdhwallsblanda maawall                                                                                                        2
    Gierdes höö, starrwallsblanda maawall                                                                                                         3
H. Noch i en lyten ängstäppa, tillförende med gierdes
    höö inrächnadt, starrwallsblanda maawall                                                                                                    1/4
    Des utan har detta hemman serskildt en ängshump,
    Hårswyken benämbd, uppå Falla bys ägor, belägen,
    af små starrwall, vide Folium    Falla Carthan                                                                                               6
    Noch tillsammans medh Falla bys åboerna i deras ängh, 9 stycken
    större som smärre tegar, af bladhwallsblanda starrwall vide folium                                                             6
J. Een beteshaga, af bergh och ungh löfskough, skarpt muhlbete för 2 á 3 kohr.
K. Noch en mindre Dito, af ungh löfskough och ringa bete.
    Här till är och wid gården en lyten kirssbährs trägårdh, af gamla trän
    Jtem en humblegårdh om 600 stänger 

Numero 2 Måns Månsson och    } Skattehemman ½, har äfwen lyka i stångh-
                 Pehr Håkansson         } fall sampt åker, men i ängarne har detta
    ½ hemman höö i Storängen, starr och sanck- dyewall                                                                                  14
    J Lillängen hårdhwallsblanda maawall                                                                                                          2
    Gierdeshöö starrwallsblanda maawall                                                                                                            3
    J Slåtterhagen fräkenblanda starrwall                                                                                                             3
L. Noch i 2:ne små ängstäppor, tillförende med gierdet inrächnat, starr och kierrwall                                     1 3/4
M. Een lyten beteshaga, af några små löfbuskar och hårdhwallsbete för 2 kohr
N. Ett hagställe af rögdt och med gierdet samman lagdt, een lyten kirsbärsträ- jtem humble gårdar
    om 300 stänger

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Remminge ägor möta här
Falla ägor möta här
Pålstorpps ägor möta här
Fräntorpps ägor möta på denne sydan

Små löfskough
Starrwall
Fräkenbottn
Skougzbacka
Vthmarck
Odugelig backa
Linda
Kalftäppa
Kierrwal
odugelig backa
Sanck linda
odugelig backa
odugelig backa
Bysens vthmarck
En sanck måsa med små tallskoug

Afmätt in Augusty Anno 1694
af
Niels Lundberg

Schala Ulnarum

(Den senare tillagda texten under fliken nere t.h. kan läsas på D11_028)