D11_033

(
Kartakt inskannad i flera delar:
D11_031 Del av kartbild
D11_032 Rubrik och mycket liten del av kartbild
D11_033 Text Notarum Explicatio och mycket liten del av kartbild
D11_034 Resten av kartbilden
)

(Rubriken från D11 032 redovisas även här:)
Geometrysk afrytningh öfwer Härregården Swärttinge uthi
Bråbo härad och Eneby sochn belägin

Numero                                                                           Tunnor Cappar Lass
  
        Notarum Explicatio

1. Ähr sielfwa mangården
2. Ähr ladhgården
3. Ähr trägården af åtskillige fruchtbara trään                                           2
4. Humble gårdhen med kupor anlagt och wäll bördig 

         Sedes giärdet
     5. Ähr åcker af swartmylla med klappersteen                  8        15
A. 6. Beståår åckren af godh lera med klappersteen             5        4
     7. Läära med sand beblandat                                            14        24

         Lilla giärdet i säde samma åhr
B. 8. Ähr jordmon af swartmylla med klappersteen            3        24

        Trädes giärdet
B. 9. Ähr swartmylla i samma giärde                                   4        18
    10. Ähr godh leeriord                                                        4        5
B. 11. Ähr leeriord med sand beblandat                               19       2
    J desse öfwan bemälte gierden finnes inthet höö
B. 12. En tompt kallas Smedz tompten af hårdwald
     kan kasta af sig höö                                                           -        -            10
    13. Bondeby tompten är af godh hårdwald till                   -        -            4
F. 14. En äng som kallas Horfwan ähr hårdwald och
    måss wuxen kan kasta af sigh till höö                                -        -            38
    hwilken äng är med någon eek och biörckeskog bewuxen
    15. Noor ängen beståår en dehl af fnug som
    och hårdwald till hälften af hwardera  
    och kan kasta af sig till höö öfwer alt                                 -        -            58
J. 16. Båls ängen ähr till största dehlen mååwald till              -        -            10
    17. Ähr i samma ängh af hårdwald till                                -        -            4
B. 18. En liten äng i Östra gierdet ähr godh hårdwald
    som warit gammall åcker linda och kal-
    las Floderna, kan kasta af sig till höö                                  -        -            10

    Betes hagar till samma gård
J.  19 } Ähr twenne hästhagar af medelmåtitt mulebete med biörk
M. 20} och ahle skough bewäxt och är tienligh till löfbryttande och weede brand
G. 21. En hage kallas Biörkhagen af ringa bete då med skiön biörkeskogh bewuxen
H. 22. En hage kallas Kohagen sätteryt till hörig des godheet till bete, af ringa werde
    skogen af biörk ahl och gran till gierdsell och weed duglig
    Fiske i siön Glan med nät och nottdragande alt ifrån        till Rysnääs
K. Uhtmarken finnes af moo wald hwilken till bete mycket ringa duglig skogen afmedell-
    måttig tall och gran skogh till gierdselleed sampt kohlbrännande tienligh.

    Gårdens Torpare
    23. Ingolfs Torp dess åcker beståår af sandiord                        -        28
G. 24. Swedie torpet dess åcker det ena åhret af sandiordh          1        2
f. 25. Dett andra åhrets uthsadhe beståår af lyka jiordmon           1        21
X. 26. Höö af en lyten äng är fnugh wall med
        små biörk och al bewäxt                                                        -        -            1
N. 27. Pållacka Torpet dess åcker det åhret är sandiord              1        27
M. 28. Andra åhrets uhtsede ähr och sandiord                              1        20
L. 29. Ängen är måasswexet fnugh wall till höö                           -        -            1 ½ 
O. 30. En lyten betes hage af ringa mulbete
h. 31. Kiärsätters Torpet hafwer till uthsede det
        ena åhret är sandiord                                                              1        3
i. 32. Andra åhrets uthsede är lyka jiordmån                                 -        27
U. 33. Ängen är mager fnugwald med små buskar
        sampt pors bewext                                                                  -        -            1
R. 34. Torpet Tallbacken hafwer till uthsede det
        ena åhret är sandiord                                                               1        8
Q. 35. Andra åhrets uthsede är och sandiord                                  1        10
T. 36. Ängen beståår af mager och skrin fnugwald
        med små skog bewext                                                             -        -            1
    37. Ett torp kallas Focbacken hafer till uthsede
        in alles är sandiord                                                                  -        15
P. 38. Höö der samma städes ähr skarp hardwall och fnugwald     -        -            ½
    39. Torpet Gullhultet har till uthsede in alles ähr sandiord         -        10
    40. Höö der samma städes ähr maawall                                      -        -            1

(Text i högra spalten:)
Numero                                                                                         Tunnor Cappar Lass
    41. Hindrichs torp dess åcker är sandiord och hafwer
   
    alenast på Swertinge ägor                                                        -        10
        den öfriga iorden som detta torp brukar är på Bonääs ägor
        hwilket inthet till denne gård kan räcknas
D. 42. Höö deer sammastädes är kiärfnugh wald                            -        -            1 ½
    43. Bränn..?1 torpet hafwer till uthsede in alles är sandiord      -        11
C. 44. Höö der sammastädes är mager engwald                              -        -            ½  
    45. Tings bråten hafwer till uthsede in alles är sandiord             -        17
E. 46. Höö der sammastädes är hält mager gräss wald                   -        -            1 ½
     47. Rynääs hafwer till uthsede det ena åhret är sandiord           1        30
    48. Andra åhrets uthsede är af lyka iordmån                               1        24
    49. finnes ingen äng till detta torp. när en                                   -        -            ½
  
    Wydh Ryssnäs äre Swartinge och Anderstorp stridige om begge rågångarne, men det södra röret
    ähr ett sämie röör, och dett nårra är det rätta och äldsta som effter lagmans dom ähr upsatt. 

(Text på kartbilden)
Lacus Glan

Scalam Stockholmensem Anno 1691. Gustaf Adolph Forssh

____________________
1) Namnet på nästa torp, Tings bråten skrivet på fel rad och sedan överstruket
    och ersatt med...?