D11_037

(Rubrik:)
Geometrisch affryttningh
    öffwer
Sätegården Lennars Bergh som kommer fruu /Giörel/ Gyldenstierna till
Belägen utj Bråbo häradh och Eneby sochen, hwarest tillförende warit 4 crone hemman,
Nembligen 3 som kallas Örsta och ett Fåhlbärga, hwilcket sättery nu till rusthåld
är fördelt, afmätt och calculerat Anno 1692.

    Notarum Explicatio

Numero                                                                              Tunnor Kappar Laass
1. Ähr siälffwa mangården
2. Stallet
3. Een spannemåhlebodh
4. Ladugården
5. Södra giärdet som kallas een deel Fåhlberga
    åckergiärde, som åhren förr under
    dess hemman warit brukat, beståendes
    jordemohn först sand-mull och klappererjord till               6        8
6. Jtem i Dito giärde är muhljord med nå-
     gon sand beblandat                                                            8        -
7. Noch än i samma giärde är dungjordh                               2        18
8. Än i dito giärde som bruckas till samma
    åhr kallas Örsta åcker, beståår jordmon
    först een deel sandmylla med klapperjord
    ibland till                                                                           4        20
9. Jtem än i samma giärde beståår jordmon
    Sand och mulljordh                                                           16       11
10. Gammal åckerlinda                                                          1        24
11. Andra åhrets vthsäde i norra giärdet kallas Örsta
    åckergiärde jordemon beståår en deel af leerjord              5        11
12. J samma giärde är mulljord med någon sand och
    klapperjord beblandat                                                        13        21
13. Noch een deel öhrjord till                                                4
14. Än swagh åckerjord                                                         2        23
    Een ny upptagen plogåcker till á Littera A.                      1        5
15. Lång engen beståår aff meddelmåttig kiäräng och
    staar till                                                                             21        -            21
16. Twänne ängar kallas Fääkiärret som tillförende
    den enna lydt till Fåhlberga och den andra till
    Örsta aff 2:ne lador med medelmåttig kiärwall och staar    29    22          44 ½
17. Dito Fääkiär som för warit bruckelig till bet-
    tes marck, doch myket tufwig kiärwall, doch nu
    alt om een stengel med ofwannembde Fäkiärs
    äng häfdas och bruckas till äng af                                    22        5           22
18. Höö aff een lytten god kiär äng till                                  7        -            14
19. Höö aff een lytten äng beståår ängwallen af små
    stertings wahl sampt med dykes rennarne                        -        -            10
20. Engen kallas Stoor ängen mestendelles be-
    wäxt med eck småå ene och hasselskoug af
    mager och skarpp hårdwall doch ibland bu-
    skarne några småå slätter som ey på Chartan
    kan opsättias allenast till 9 tunnor sar sältt finnes
    men hella ängens widh beståår till                                46        13        13 3/5
21. Een betes eller koohage är muhlebetet mästedels
    kiärwahl, men hårdwallen skarpt muhlbete.

    Torpp och Nybyggen som Marcka kallas 4 stycken
22. Swen Arffwidssons torp för 12 åhr sedan bebygt hafwer
    till vthsäde in alles af sand och öhrjord till                    1        7
23. Höö af een mager kiär ängh hwilket alla
    5 torparne hwar tildelt á 2 tegar                                     -        -            2
24. Andra torpet och nybygge vptagit aff stub-
    be och swedie för 2 åhr sedan, haar till åcker
    som uppiordh är                                                             -        28
    Höö aff een kiär äng Numero 23 á 2:ne tegar                -        -            2
25. Ähr tredie torpet bebygdt för 12 åhr sedan hafwer
    till vthsäde till bägge åhren af sand och örjord             1        2
    Höö aff een kiär äng å 2 tegar Numero 23                    -        -            2
26. Är fierde torpet vptagit för 2 åhr sedan till                 -        16
27. Noch een ny plog linda om                                         -        7
    Höö aff een kiär ängh á 2 tegar
    Numero 23                                                                    -        -            2
28. Futt torpet bebygdt i Stoor ängen för 2 åhr
    hafwer till uthsäde är sandjord                                      -        11
    Höö aff kiärengen Numero 23                                      -        -            2
29. En vthjords ängh som kallas Fåhlhumpen
    som beståår aff mager och skarp hårdwall á                7        6            3 ½

    Fyske nyttiar sättegården i halffwa åhn
    som haffwer sitt uthlopp uthur siön Glan
    hwarest fiskias med nätt och dämpe nooth
    såssom och kan fångas med fyskelecken
    påståår nembligen gäddor braxen aborrar
    mörter åhl och lackar, sampt något giööss
    Jngen humble- eller träägård, skough eller
     uthmarck, qvarn eller qwarnställe.
30. Een uthjords äng, som kallas Prästehumpen hwilken
    lyder till Enneby Prästegård.
   
(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Sonna ägor mötha på denna sydan
Knyberga ängh
Fyrby ängh mötta här
Söderby ägor mötha
Fyskeby ägor mötha här
Himmelstad Lunds
Fyske by ägor mötha på denna sydan
Eckesundz ägorgräntza här emoth
Eckesundz sätegård
Biörnhuffwud
Glaan Lacus

Stengrund
Carlz bergh

Schala Ulnarum
Anders Wetterman

(Senare text i nederkanten:)
Nota wid denna Chartans reviderande är wäll 1 ½ tunnor
mehra åker befunnen än chartebeskrifningen inne-
håller, men som ingeniör Ryding wid ompröfwen på
concept Chartan funnit Wettermans uträkning
wara richtig; så blyr där uti ingen differens at
observera

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad 1805
    NNS