D11_040

(Rubrik till D11_041:)
Geometrisch charta öfwer Dofwerstorp i Risinge sochn,
Wånga bergslagh och Bråbo häradh

(Text och kartbild finns under D11_041)