D11_041

(Rubriken till denna kartakt kan läsas på D11_040,
men upprepas här. Rubrik:
)

Geometrisch charta öfwer Dofwerstorp i Risinge sochn,
Wånga bergslagh och Bråbo häradh

(Text uppe t.v.:)
Littera et                                                      Sandmylla  Spicke-    Grund      Sandblanda  Grund       Sand leera   Flått   Höö                                                                                                   
Numero                                                                            leera       leera         leera diup     sandmylla   grund        leera   sommar lass
    Dofwerstorp, består af 2 skattehemman     Tunnor     Tunnor    Tunnor    Tunnor       Tunnor        Tunnor     Tunnor  
    och 1 obebygdh crono-uthiordh, in alles         Cappar    Cappar    Cappar    Cappar      Cappar        Cappar     Cappar
    till 18 stänger /och 1 aln/ och
    4 ahlnar och 1 ½ qwarter i byamåhl
A. Åker i wästra gierdet, sandhmylla                14    16
B. Spickeleera                                                     -       -      6    -       
C. Åker  i  dhet östra gierdet, leeriordh
    något grundh                                                   -    -         -    -        5    8
D. Sandblanda leera, diup maatiordh                  -    -         -    -        -    -        3    16  
E. Grundh sandhmylla                                        -    -          -    -        -    -        -    -            4    -
F. Sandblanda leera, grund kringh backarna
    och mitt uthi                                                    -    -          -    -        -    -        -    -            -    -          2    24
G. Flåttleera något sandblandat                          -    -          -    -         -    -        -    -            -    -          -    -          3    16 
H. Allängen, af hårdhwall medh något wäplingh
    och bladhwall ibland, på sombliga
    ställen tämmeligh torr och mager grääswäxt,
    hwarest och stå några eekar och gra-
    nar och hasselbuskar, höö i medellmåttiga åhr                                                                                                                        28

(Texten fortsätter nedanför:)
Littera
J. Killinghöhn, består af hårdhwall medh eekar iblandh        61
    hwarest och der så wähl som widh siöön kringh landet
    är godh lägenheet att skiära hwass till boskapsfoder.
    Gierdes höö till hehla byn åhrligen hårdhwall medh wä-
    plingh och maawallsblandat till                                            8
   
    Skough finnes här på uthmarcken, något ungh tall- gran
    biörck- ahl- och annan ungh löfskough /: hwarest och är
    nogh bergh och stenigh marck :/ till knapt weddebrand,
    trinne och stafwer, men berättas i förtyden warit skiön
    timber och kohlskough, den åboeerne widh denne tyden
    der den warit i behåll, har kunnat der af sigh i så-
    dant måhl betiena, hwar icke Wånga qrufwa, som
    på byssens sambfelte uthmarck är belägen, och finnes
    platsen medh Littera K. uthmärckt :/ har dem i så måtto
    merckeligen skada och meen tillfogadt.

Littera                                                                 Sandmylla  Spicke-  Grund     Sandblanda  Sandblanda  Grund        Flått       Höö                                                                                                      
et Numero                                                                              leera       leera       leera diup     leera grund   sandmylla  leera                   
                                                                             Tunnor     Tunnor    Tunnor    Tunnor       Tunnor         Tunnor       Tunnor   Sommar
    Muhlbete på bemälte uthmarck                             Cappar    Cappar    Cappar    Cappar       Cappar        Cappar     Cappar    lass
    som mehrendehls är steenigh- hård-
    och kiärrwall, med några små odugeliga s..tec-
    ker
måssar, någorlunda till byssens tarff, fiskie i Dåf-
    wern, medh noot, kattzior, näät, mierdar och wärckar,
    fångas braxen, giäddor, åhl, abbor, mört, giös och sutare,
    till huusbehoff, när fiskielekarne. blifwer i rättan
    tydh och medh tienliga fisketygh försedda, Jtem en tärka
    i Håfwerssundh. Flere lägenhgeeter här till finnes
    skohla särskildt för hwar och en i Special Description
    opföras.

    Grannarna
    {Måns Pehrsson } Skattehemman 1 om 8 stänger
1. {Enckian hustru Sigrid } och 1 ahln i byamåhl,
    { Nills Nillsson   } hafwer åker i wästra gierdet    6 : 17 3/4    2 : 22 3/4
    Åker i östra gierdet                                                 -    -             -    -            2 : 12    1 : 18 2/3    1 : 6    1 : 26    1 : 18 2/3
L. Noch en åkerlycka för sigh allena sandblanda
    biörkleera 1 tunna 10 cappar                                                            Höö
                                                                                                               sommar Lass
    Höö i Ahlängen, af hårdh- bladhwall med wäplingh                        12 ½
    Vppå Killingh öön, hårdhwall                                                           2 2/3    
    gierdeshöö, hårdhwall medh wäplingh och maawallsblandat           3 ½
M. Noch en ängh särskilt af hårdhwall med maa och wäpling             8
N. Een ängshump, straxt på andra sydan Sätra ägor hårdwall              ½ 
    Starrwall                                                                                            3 ½
O. Een ängshump widh Grufwan af kierrwall till                                 3
Q. Een humblegårdh om 82 stänger Q. Een lyten kalftäppa med skoug öfwerlupen.

    {Måns Håkansson } Skattehemman 1 om 8 stänger i
2.{Hans Hindersson  } byamåhl, oppdraget till Kongliga
    {Pehr Andersson   } Mayestätt och Cronan i byte af sahlig
    Herr Mathias Kagg Anno 1628 emot annat wederlagh,
    hafwer åker i wästra gierdet                                6 : 11 ½    2  20 1/4

(Texten fortsätter i spalten t.h.:)
Littera                                                                   Sandmylla  Spicke-  Grund      Sandblanda  Grund       Sandblanda    Flått    Höö                                                                                                       
et Numero                                                                                leera       leeriord    leera diup     sandmylla  leera grund  leera  sommar las 
    Åker i östra gierdet                                                                             2 : 9 ½     1 : 17            1 : 24        1 : 7                1 : 17        
P. Åker i en särskildt lycka, sandblanda skiörjordh   
                                                    1 tunna 20 cappar
    Höö i Ahlängen, af hård- bladhwall med wäplingh                                                                                                                      12
    Vppå Killinghöön, hårdwall                                                                                                                                                          2 2/3
    Gierdes höö hårdwall med wäplingh och maa wallsblandat                                                                                                          3 ½           
R. Noch en särskildt ängh, kierrwall och måssbottn                                                                                                                          6
    Jtem hårdhwall                                                                                                                                                                               1 
S. Noch en ängshump, straxt wid Sätra belägen, starrwall                                                                                                                3 ½    
    Hårdwall                                                                                                                                                                                         ½
    Een humblegård om 163 stänger
    Een trägård af gambla plomträn 

3. En obebygdh crono- uthjordh, tillförende
    warit skattlagdt till 1/4 hemman, men
    sedermehra afhyst, och indehlt på Rusthåld,
    hafwer åker i wästra gierdet                              1 : 18 3/4      -   21
    Åker i östra gierdet                                            -    -              -    -        -   18      -    12 1/3      -    14        -    9        -    12 1/3 
    Höö i Ahlängen, af hård- blawall medh wäplingh                                                                                                                           3 ½
    Vppå Killinghööna hårdwall                                                                                                                                                             2/3  
    Gierdes höö, hårdwall med wäplingh och maawall                                                                                                                          1
T. Noch 2:ne stycken små tegar i Eekelundsängen straxt wid Sätra hårdwall                                                                                       ½
Ü. Jtem 2:ne humpar i bemelte ängh, Sätra tillhörige                                                                                                             

Afmätt in Junio Anno 1694
    af
Niels Lundberg                                                                                                                      -   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Jlltorps ägor möta på denne sydan
Siöön Dofwern
Gudsholmarne
Heytorpps ägor möta här
Sätra ägor möta här
Wånga häradsmarck möter här
Biörcka ägor i Wånga sochn möta här
Ruda ägor i Wånga sochn

Sylstakiers skiählet är en stor 3 slindrigh sten
omskohlat wid en berg sluttningh
Een afbruten sten straxt wid Sandgrufwerna
Een wacker 4 slindrigh sten och med et hwas hörn,
med an-dra stenar wähl omskohlat
En wacker fyrkantigh sten wähl underskohlat
med andra steenar
En slindrigh steen wähl omskohlat med andra steena
En måse mes sqwacker och tallskough
Eeke- och granbacka
Linda
Linda
Linda
Linda
Linda
Linda
Hofwerstorp
Trägård
På denne tracht är vngh granskough
Bysens vthmarck
Hårdwall
Kierrwall och måssbottn
Hårdwall
Juthkierret med små tallskoug
Jortra måsen med små tallskough
Jsslöricks skiählet

(Text till den övre, lilla kartbilden:)
Åsunda ägor möta här
Sätra ägor möta här

(Text till den nedre, lilla kartbilden:)
Heytorps-hump möter
Sätra ägor möta
Eekööna herregårds-hump
Hårdwall
Starrwall

Schala Ulnarum
__________________________
1) Här redovisas hö, sommarlass