D11_043

(Rubrik:)

Geometrisch Charta öfwer Erwerstorpp i Kiellmo sochn och Sundbo häradh1

    Notarum Explicatio

Littera et                                                                                                        Flåttlera        Höö
Numero                                                                                                    Tunnor Cappar Sommar
                                                                                                                                             laass
    Erfwerstorpp, består af 2:ne ½ hemman begge lyka stora i byamåhl
A. Hafwa åker tillsammans i östra gierdet, flåtleera                                4        16
B. Åker i wästra gierdet, Dito jordhmåhn                                                4         -
C. Storängen, består af biörck-backar och medh små måsstufwor öfwerwuxen
    hwarest och ähr höö af sanck dye- och måsswall med fräkenbåttn                                  30
    Vppå Oråsa ägor hafwa desse gårdar hwar sin tegh i en ängh, benämbdh
    Skälfhwennerna, af kierrwall                                                                                             2
    Gierdes höö, hårdhwallsblanda kierrwall                                                                           2
    Jbidem godh hårdwall i tompterne                                                                                     3
E. Ett soldatetorp på uthmarcken upbygdt, hwilcket hafwer åker
    omkring sigh af leerjordh                                                                     -       14
    Vthmarcken, består af kierr och små måsar, sampt ungh gran- och löfskough
    till trinne dugeligit, men förslår intet till weddebrandh; Muhlbete
    mycket magert och skarpt ; intet fiskie eller fiskiewattn, ey eller flere lägenheeter.

    Grannarna
1. Fråsten Danielsson, cronohemman ½, som är lyfztydz Donation under
    fruu Christina Leyonschiöldh, hafwer åker i östra gierdet, flåttleera    2      8
    Åker i det wästra gierdet, Dito jordhmåhn                                            2      -
    Höö i Storängen, sanck- dye- och måsswall med fräkenbåttn                                          15
    Uppå Sielfhwennerne, kierrwall                                                                                        1
    Gierdes höö, hårdhwallsblanda kierrwall                                                                          1
aa. Een lyten åkerlycka af uthmarcken optagen                                        -      6
ab. En lyten ängh särskildt, af starrwall                                                                                1
     Godh hårdhwall i tompterna                                                                                            1 ½

2. Jöns Andersson cronohemman ½, och är lyfztydz Donation för fruu
    Maria Stryx, har lyka andehl både i åker och ängh medh åfwanstående
ac. Des uthan en särskildt ängh, Herrslyckan benämbd, af måss- och starrwall                 2
ad. J samma lycka ähr oppgiordt åker, flåttleera                                      -     28
   
    Afmätt in Septembis Anno 1694
    af
    Niels Lundberg

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Vnds ägor möta här2
Risa ägor möta här
Egelstorpps ägor möta här
Prästegårds ägor möta här
Stora Yxhults ägor möta här
Kopperfalls ägor

Långmåsen af tallskoug och sqwacker
Mihlstolpa
Soldate torp
Byssens vthmarck
Linda
Linda
Linda
Linda
Linda
Biörck och steenbacka
Lada
biörckbacka
Kalfhaga till Numero 2
Kierr med små ahlskoug
Biörckbacka
Lada
Biörckbacka

Schala Ulnarum

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderat 1740 uti Julii månad, för
jemföring emot 1739 åhrs skattläggning
öfwer Erfetorps hemmanen, då uträk-
ningen på åkern fans wara riktig     

___________________________
1) Rubriken ändrad; över Erfwerstorpp i Kiellmo står i stället Arfverstorp i Kiällmo
    Sundbo är överstruket och över står i stället Bråbo
2) Bredvid Vnds står Ünds