D11_045

(Se även D11_046, där en senare text bifogats till D11_045
vid revidering år 1730)
(Rubrik:)

Geometrisch Charta öfwer Wnn i Tiellmo sochn och Sundbo häradh

                        Notarum Explicatio
Littera et                                                                 Tunnor  Cappar  Höö
Numero                                                                                               Sommar
    Wnn, består af ½ cronohemman, är enstakadt                                lass
    och slaget ländzmannen Jbidem till boställe
A. Hafwer åker i det norra gierdet, leera                     4        16
B. Jbidem swarttmylla                                                  -        24
C. Åker i södra gierdet, leera                                       3        28
D. Jbidem öhrjordh                                                       -        14
E. Österängen, består af bergh, sampt något
    tall- gran och ungh löfskough bewäxt med
    odugeligh måssa, som är swår att bärga
    mehrendehls åhrligen, medelst öfwerflö-
    digt wattn och sanck dyebåttn, derest och
    bärgas höö åhrligen, kierr- och sanck dyewall                                   6 
    Jbidem skarpp hårdhwall medh sterttingsblandat                              3
F. Öyefalls ängen, består af bergh sampt ungh
    tall- gran- biörck och ahlskough, hwarest
    samblas höö åhrligen, hårdhwall                                                        1
    Sanckt- kierwallsblanda sterttingh                                                     8
    Gierdeshöö hårdhwall 4 lass och maawall
    4 lass giör tillsammans                                                                       8
G. Åker wid Mootorpet, i 2:ne lyckor sandhjordh        -      24
H. Ängh straxt der hos, kierrwall                                                            1
J. Åker widh Wnnstorpet, närmare byn
    beläget, flåttleera                                                       -      16                      
K. En beteshaga, af ungh gran- och tallskough,
    sampt skarpt steen och hårdhwalls-
    bete för 3 ad 4 kohr

    Vthmarcken består af bergh, och steenigh marck medh liungh, sampt ungh gran- och
    tallskough till stafwer trinne och weddebrandh nödtorftigt och lytet till uthuus
    timmer; Muhlbete mycket magert och ringa emillan bergen; Fiskie i Siöön
    Wnn, medh noot, näät, mierdar och kattzieståndh, fåås understundom, abbor
    mört, giers, gieddor, sarfwar och åhl, och då helst när fiskie-lekerna påstå men förslår
    intet till huusbehof. Een humblegårdh, om 150 stänger, inga flere lägenheeter.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Vgglebo ägor möta här
Siöön Wnn
Wnstorpz ägor möta här
Risa  ägor möta
Erfwerstorps ägor möta här
Kopperfalls ägor möta på denne sydan

Alltersten
Sanckt kierr med skoug bewäxt
Kongskiellorne
Motorpet
Flinteklints skiählet på ett bergh men blifwet
af skougs-eldh förbrändt
Vthmarcken
Kiella
Granskough
Afswediat parck
Wnnstorppet
Skarpp hårdwall
Sanckt kierr med små ahl- och biörck buskar
Linda
Sterttingzwald
Ung biörck- och gran-skough
Odugelig backa med bergh och vng tallskough
Tallbacka
Linda
Tallbacka
Linda
Linda
Humblegårdh
Tompt för kalf-war
Tallbacka
Ett nys opbygdt torpp
gammal swedh men åter opwäxt skough igen
Afswediat parck
Stertting
Skougs parck
Kierrwal
Kierrwal
En odugelig måsa med nå-gra små tallbuskar på sombliga ställen

Schala Ulnarum
afmätt in Julio Anno 1694
af Niels Lundberg

(Senare text vid revidering 1730 på flik till höger där texten börjar
Rubriken och baksidan av den tillfogade fliken kan läsas på D11_046.
Text här:
)
# öfwer hem-        Framlidne Landtmäteren Nils Lundbergs
manet Und            åhr 1694 författade Geometriska Concept
i Östergiötland      Charta#, är för wälborne Herr Johan de Geers
Finspånga Lähn    byte skull reviderat och med den wid Konliga
och Tiällmo          Contoiret befintelige renoverade Chartan
sochn                    af samma åhr jämförd, hwarwid följande
                             differencer äro observerade                       
    Areal innehållet                                                    Areal innehållet
    efter concept Chartan                                           efter den renoverade
                                         Tunnor Cappar Lass                                                Tunnor Cappar Lass
Numero 3. Wästra giärdet                                        Littera A. Åker i det Nor-
    ler-jord á 3:ie kornet        -        16                           ra giärdet lera                4        11½
Numero 4. ibidem flåtlera                                        B. ibidem Swartmylla        -        16
    á 2:a kornet                      4        11 ½                   C. Åker  i södra 
Numero 5. Östra giärdet af                                           giärdet lera                    4        -
    biörck och flåtler,                                                  D. ibidem öhrjord             -        15
    2:a kornet                        4         21 ½                                        Summa   9 tunnor 10 ½
                       Summa    9 tunnor  17 cappar   

Efter lantmätaren Wall-                                         Efter beskrifningen på
bergs författade beskrif-                                        den renoverade
ning öfwer ängarne,                                               Chartan gifwer
så skall Öster ängen gif-                                        Öster ängen af kiär-
wa af sig starr och (överstruket)                            och sanck dywall                    6 lass
kiärrwallshöö                                    7 lass            ibidem skarp hård
Dito Kiärf hårdwall                           7 ½              wall med sterr- 
Wästra ängen af starrblan-                                    ting blandat                              3
    dad kiärrwall                                14 ½             Öyefalls ängen gif-
ibidem kiärf hårdwall                        7                  wer hårdwall                            1
Åhrligt giärdeshöö af hård-                                   Sanck kiärrwalls
    wall                                               1 ½               blandat sterting                        8
dito mawall                                       6                   Giärdes hö af hård-                         
                                                                               wall                                          4
                                                                               Dito maawall                           4       
                                        Summa     43 ½ lass                                      Summa      26 lass

Motorps åkrar af sand
jord á 2:a kornet            -        23 ½ cappar                                        -        21 ½ cappar
                                                                                    Verte

(Texten fortsätter på baksidan av fliken, redovisad under D11_046)