D11_046

(Senare tillagd text till karteringen av Unn, se D11_045, där
texten nederst döljs under nedvikt flik, här läsbar)

Reviderad in Decembris 1730, och till innehållet jämförd med
concept Chartan

(Texten fortsätter från D11_045, framsidan av den tillfogade fliken.
Här på baksidan fortsätter redovisningen av Motorps arealer:
)

Till förenämde torp
    höö af kiärrwall                     1 lass                            1 lass
Dito hårdwall i lyckorne            ½                                  0
Undstorpet hafwer åker
    af flåtlera á 2:a kornet            -    20 cappar              19 ½ cappar
    ibidem hårdwallshöö             1 lass                             0
Torpet Grönkullen, hafwer   
  åker af sand och biörck-
    lera á 2:a kornet                      1 : 7 cappar     } Dessa torps ägor
    Höö af hård och maawall        1 lass               } äro icke på Char-
Torpet Doon, hafwer åker                                   } tan som fins här
    af sandjord á 2:a kornet           1 : 5 cappar    } wid Kongliga Contoiret
    ibidem höö i Lyckan af                                   } eller uti dess be-
    hårdwall                                    ½ lass            } skrifning ob-
    Noch starrwall i                                              } serverade
    2ne täppor                                4 lass              } 
    
Hwad skogen, muhlbetet och fisket angår,
så stämmer lantmätaren Wallbergs tillika
med concept Chartan insändte beskrifning
öfwerens med beskrifningen på Chartan wid Con-
toiret

NotaBene under Numero 3 på concept Chartan begripes all
den åker som på denna Charta med littera A är
betecknad, under 4. begripes den åker som här
på Chartan är med littera A betecknad. under 5
den åker som här litteris C och D är betecknad.