D11_051

(Rubriken kan läsas under D11_050, men redovisas även här:)

Geometrisch Charta öfwer ett hemman i Ringeby Wästärhusby sochn
Hammerkins häradh

    Special Description öfwer ett
    hemman som till Militia in-
    delningen slagit är N:ta af 2 stänger
    uthj byamåhl.

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnor kappar      Höö
                                                                                             sommarlass
1. Södra gerdet sanmylla                                1        8
A. Sanblandat leera                                        2
b. Leerjordh                                                    -        8
C. Norre gerdet, sanblandat leera                   1        8
d. Leerjordh                                                    -        20 2/3
E. Jtem sanmylla                                            1        7
M. Diup ängen merendels aff
    sanck dybotn aff starr och flåthgräs            -        -            9 ½
    Jtem mawall                                                -        -            1
S? Hafre ängen ganska ringa gräs
    wäxt af stertingswall                                    -        -            2 1/4
1. En lyten betes hage föge af werde
    till bete för bergh och steenar
    uthan bete allenast till 2 koor
K. Utmarken af gran och
    af tallskogh till gerdsle och we-
    debrandh, der i giempte ett gott
    och rykeligit mulebete.
J. Hästängen som heela byhn hafe
    till sammans bete till en häst
L. Fiske watn uthi Eengarn

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Åby äng mötär in till
Åby och Resta möta till
Resta giärde ängh hage och uhtmark möta intill
Lacus Engaren
Tömmesta ägor möta intill
Kullärsta äng giärde och uthmark möta in till

Jup ängen af sanck dybåtten
Skiöön betes mark
Hafwär ängen
Jööhl
Slätt måse
Kiärr
Holme
Hästängen
Lacus Engaren

Scala ulnarum

Afmät och förfärdigat Anno 1692 Jacob Wernsteen