D11_053

(Kartakt inskannad i tre delar:
D11_052 baksida
D11_053 Text Notarum Explicatio och halva kartbilden
D11_054 Rubrik och andra halvan av kartbilden
)

(Rubriken, som kan läsas på D11_054 redovisas även här:)

Geometrich affryttningh
    öffwer
Norrums by; medh dess underhörige ägor och lägenheeter
som åcker och ängh fyske och fyskewatten skogh och vthmarck hwilcket
uppå Chartan wydare sees kan: Belägit i Hammarkindz häradh och Moga-
ta sochn, afmätt Anno 1691 vthj Novembry månadh aff
    Anders Wetterman

(Text på denna del av kartan:)

    Notarum Explicatio

    Norrums byes beskriff-
    ningh i Mogata sochen hwarest
    äro fyra hemman nembligen trenne skat-
    te och Crone ½ aff hwilka skatte ett
    kallas Helgelööth och dee andra 2:ne komb-
    ne utj skattwrack hwilka sedermehra
    till Fruu Johanna Magdalena
    von Dorberg till rusthåld fördelte
Numero
1. Södra gårdens bygningstompt om
    14 örsslandh
2. Ett åhrs uthsäde i Södra giärdet af dungh
    och giääsjord med någon leera beblan-                          Tunnor kappar Lass
    dat                                                                                      4        16
3. Utj een breeth Rossendal af dung och giässjord                1        2
4. Andra åhrets uthsäde af lyka jordmon                               4        23
5. Stoor ängen aff meddelmåttigh hårdwal
    hafwandes denna gård i byamåhl 3 stänger á 6 ahlnar     6        7           9
6. Stranden ängen till 17 teggar meddellmåttigh hårdwal    7        16         11 1/4
7. Kiärboo ängh aff starrwald                                                 5        24         5 3/4
8. Noch een teegh som och kallas Kiärboengh                     -        -             ½

9. Norra gårdens byggningstomt om
    14 öressland
10. Ett åhrs uthsäde i wästra giärdet jordmon
    beståår aff dungh giäasjord och med nå-
    gon lerra beblandat                                                            3        20
11. Twenne småå teppor till vthsäde                                      -        28
12. Andra åhrets uthsäde dung och giääzjord                        3        28
13. Een åckerwreet Stockdahlen dungjord                            2        8
    Utj Stoor ängen hafwer bemälte hemman i by-
    måhl 7 stänger belöper Numero 5                                     14        16        21 3/4
14. Noch aff een ängh som förr warit åcker
    och sedermehra för wattuflod igenlagd á                           5        16        8 1/4
15. Aff een teegh wed Kiärboo kiär engh                               -        -            ½
16. Een ängh kallad Båthmåhlen hafwan-
    ades denna byy i tegemåhl med Elmdahlen
    9 stänger á 6 ahlnar och Elmdahlen 7 stänger
    innom Norrums röörgångh men
    bruckas till Fruens nytta belöper till                                    2        16        3 3/4
    Fyskewatten till hella byen befinnes
    2:ne strömings nootwarpp i Norrums
    wyck sampt 4 katzieställen
17. Een lytten betteshage

(Text i högra spalten:)
                                                                                    Tunnor kappar Lass                                                   
    Vppå denna byes uthmarck befinnes
    4 stycken torpp

18. 1 Torpet Warpp hafwer till vthsäde dett ena
    åhret dungjordh                                                        -        30 3/4
19. Dett andra åhret dungjord                                      -        15
20. Höö aff een lytten hårdwalls ängh á                      -        5
21. Torpet Udden uthsäde in alles                               1        14
    Ängh befinnes intet synnerlig allenast
22. littet i gierdeshägnaden                                          -        -            1 ½

23. Kiärbootorpet hafwer till uthsäde dett enna
    åhret i twenne åckertäppor dung och
    giäässjord                                                                1        4
24. Andra åhret moo och dungjord                             -        27
25. Höö aff ett rödings land aff kiärr och hårdwall    -        -            3
26. Stämssel Bottsmanstorp till uthsäde                     -        15
27. Höö aff een lytten hårdwallsäng                           -        -            3              
28. Lilla cronegårdens byggningstompt
29. Uthsäde dett enna åhret dung och giäässjord       1        28
30. Andra åhrets utsäde aff samma jordmon              1        18
    Utj Stoorängen hafwer denna gård i bymåhl 3
    stänger ...Numero 5                                                4        4            6 1/8
31. Noch i samma ängh en teegh som ta-
    gen är ifrån Norre gården                                       1        2            2
32. Höö aff een teeg utj Kiärboo ängh                       1        -            1

33. Hällgelöttz skattehemman ett med
    dess bygningstompt och humblegård
34. Södra åcker giärdet beståår jordmon
    aff leera och swartmylla beblandat                        4        14 ½
35. Dett Norra aff lerra och dunghjordh                    6        12
36. Norr engen beståår aff någon hård
    wall men största dellen aff måass-
    wald                                                                       20       17 ½
37. Utj Strandengen tegar som dess
    Numero uthwyssa                                                  4        20           7             
38. En kiär ängh som intagen är
    innom Norrums röörgång och nu
    förtyden bruckas af Kåårboe åboer                        -        -            6 las
39. Ditto een engh som och innom Nor-
    rums ägor uptagen och häffdas af
    Ramssdahla

(Text i nästa spalt:)
Alla desse förnembde hemman
hafwa tillhopa fyskewatten, skough
och uthmarck och befinnes tämbligh
wydh doch mycket bergig, och mesten-
delles oduglig bettesmarck, Talle-
skough som något ibland kan wara
dugligt till timber Elliest något
biörck, ahl, och granskoug till een deel
af skougselden fördärfwat.
Een järn gruffwa på skougsmarcken som
dess Numero uthwysar                                    40.

(Text på denna del av kartbilden, som delvis fortsätter in på D11_054:)
Ramsdals ägor möther på denna sydan
Kårbo (...ägor möther på dänna sydan)
Pastdahls ägor gräntzar här
Släät gårds måssen
På denna plaan är bergh och stenigh marck medh tallskough
Sydh länd marck medh (...ahlskoug)
Järn gruffwa
Gräntz Nääs egor mötha på denne sydan
Ahl, biörck och något tallskough
Bergug marck medh tall och någon biörckskough
Kiär
Kållerums skougs ägor möther här

(Texten på kartbilden fortsätter på D11_054)