D11_054

(Kartakt inskannad i tre delar:
D11_052 baksida
D11_053 Text Notarum Explicatio och halva kartbilden
D11_054 Rubrik och andra halvan av kartbilden
)

(Rubrik:)
Geometrich affryttningh
    öffwer
Norrums by; medh dess underhörige ägor och lägenheeter
som åcker och ängh fyske och fyskewatten skogh och vthmarck hwilcket
uppå Chartan wydare sees kan: Belägit i Hammarkindz häradh och Moga-
ta sochn, afmätt Anno 1691 vthj Novembry månadh aff
    Anders Wetterman

(Text på kartbilden, som fortsätter från D11_053)
Kårbo ägor möther på dänna sydan
Älmedals ägor möther på denne sydan
Älmedals gårdh
Sydh länd marck medh ahlskoug
På denne plaan ähr bergh och stenigh marck medh
tall och någon börke skough
Älmdahls kiär
Stoora Nääs ägor möther här
medelmåttigh bettesmarck
...medh tall...biörckskough
Kiär
Bergh backe
Rosendahls backstuga
Kattzie ställe
Båthhuus
Norrums wick
Stockdaals backstuff-gor
Bergh och stenigh marck medh något talleskough
Kållerums ägor möther och här på denne sydan
Röbergs skiäll
Strands ägor möther på denne sydan

Scala Ulnarum