D11_057

    Notarum Explicatio

    Crono hemmanets Åssens
    beskrifning i Mogatha sochen och Ham-
    markinds härad hwilket Borgmästaren
    Jöns Cedermarck till rusthåld fordelt är
Numero                                                             Tunnor Cappar  Lass
1. Gårdzens bygningstompt
2. Ett åhrs uthsäde i wästra giärdet
    jordemon består aff sandblandat lerjord           6        8
3. Andra åhret uthsäde i östra giärdet
   kiärff och mager leerjord                                   4        20
4. Uthsäde utj een wreet dungjordh                      1
5. Höö af engehumpen och 4 och een
     halff /tegh/ i Ollzängen af skreen hårdwall     3        8            6 1/4
6. Hemmängen en deel af god hårdwal                2       20           4 5/8
7. Siöö engen aff meddelmåttig hårdwal
    bestående af 18 tegar                                        2        -            3
8. Höö aff 4 teggar i Biörnsättra engh                  -        -            ½
9. Twenne betteshagar med bergig
    marck af eck gran och småå biörk
    skough bewäxt. Muhlbettet ringa
10. Skough till något giärdzle och wedbrand
    men bettesmarcken ringa
11. Fyskaretorpet hafwer till uthsäde med
    dungjord                                                            -        16
12. Fyskewatten hafwer åboerna wed Lustings
    holmmen 2:ne strömings nottwarp, men
    elliest med dempt nooth emellan holmen
    och landet wäster uth åth Slättbacken
    Sielfwa holmen är elliest fö-
    ga dugeligh utan mäst bergugh
    Uti Siöö engen är 2:ne
    gårdar rådande nembligen
    Pothsteen och Holmby som
    Numero 13 på tegarne uthwyssa
    Borrums tegar i Ollzängen Numero 14.

(Text på kartbilden:)
Giäde skiär
Lilla Lustings holmen
Släät Backen Lacus
Lustings holm-men
Naffwe-stad ägor mötha här
Bookums ägor mötha på denna sydan
Bookums ängh möther

Scala Ulnarum
Affmätt Anno
1691 aff Anders Wetterman

(Skadad text uppe i vänstra hörnet:)
.ttnings
..am under
...t Compagnie