D11_060

    Notarum Explicatio

    Brabergs beskrifningh som
    beståår aff twenne hemman ett skatte [och]1 det
    [andra]1 crone, belägne utj Skinberga sochn och
    Hammarkinds häradh, aff hwilcka crono-
    hemmannet är Ryttmästaren Herr Jacob De-
    mery till rusthåld fördeelt.
    Skatte 16 örssland hafwer i bymåhl 8 ½ stång á 5 allen
    Cronogården i bymåhl                     7 ½ stänger á 5 allen

A. Cronogårdens byggningstompt 7 ½ stångh    Tunnor Cappar   Laas
B. Ett åhrs uthsäde i Södra giärde 
    Jordmon beståår een deel aff sand
    blandat leera                   3 tunnor 16 cappar }    4        23 7/8
C. Dito sand och mulljord  1 tunnor  7 7/8        }            
D. Andra åhrets uthsäde sandblan-
    datt leera                          3 tunnor 8 cappar }    6        8
E. Dito sandöhr och dungjord 3 tunnor     -      }
F. Engen beståår aff kiärff hårdwall
    och stärtingh                                                         -        -            15
G. Jtem staarwall                                                      -        -            10
H. Sandstugutorpet bebygt på crono-
    gårdens tilldelte skough                                        -        14
J. Een lytten ny uptagen hage af rin-
    ga bette
K. Crongårdens affdelte skoug af nå-
    gon bergig marck, meddelmåttigt
    godt bette, någon skough till
    gårdefång och wedbrand

L. Skattehemmanet med dess bygg-
    ningstompt som Ryttmästaren Herr Ja-
    cob Demery åboer.
M. Humble- och träägårdz circumferents
    skattgårdens åcker i Södra giär-
    det tillyka med crongården effter
    dess stångfall som Littera B. C. uthwyssar 
    Sammaledes i Norra giärdet
    effter gårdsens stångfall Littera D. E.
N. J Norra giärdet skattegårdens
    eenskylte åcker
O. J lyka måtto i dett Södra aff skatt
    gården uppiorde åcker
    Utj Stoorängen häffdar skatte
    gården tillsammans med crongården
    effter dess stångfall Littera F. G.
P. En lytten eenskylt ängh
Q. Hästhagen i lyka måtto eenskylt

    Torpen
R. Eeklundz torpet
S. Alzbootorpet
T. Fagerhultzstugan nybygge
U. Siöötorpet

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Liunga ängh möther här
Skattegårdens enskylte skougs ägor gräntza här
Hemmings Boo
Lilla Hemmings Boo
Gångesta ägor mötha här

Släätt parck
Stoor måssen
Nytt swedio landh
Hästhagen
Berg och stennigh marck med meddelmåttigh tallskough
Affrögd mark
Nybygge

Scala Ulnarum
Affmätt Anno 1691
aff
Anders Wetterman

_________________________
1) Överstruket