D11_062

(Rubrik:)
Geometrisk Charta öfwer Kongsängen
i Drotand sochn Hammerkins häradh

    Notarum Explicatio

Denne ängh är uthi medelmåt-
tige åhr taxerat till 40 lass höö
Godh hårdwall                                15
Maawall                                          15
Jtem starr och stertingswall            10

                                      Summa 40 lass

(Text på kartbilden, först runtom medsols)
Ludder-huf-wuds ägor
Söderkiöpings ägor
Prästegårdhs Drotens ägor
Wenneberga hump

Stertings wal
Godh hårdwal
Starr wall
Wall med råggres beblandat
Starr wall
Förfallen ru-dam

Afmät och förferdigat Anno 1692
aff Jacob Wernsteen