D11_065

(Rubrik:)
Geometrisch afrithning öfwer Konungs Ladugården Ludder-
håff, i ägor som och flere nyttighether, der under hörige,
hwilka uppå Chartan numer-
erade äro, som är belägen i Hammarkindz häradh,
och Drothen sochn afmätt och förfärdigat Anno
1690 aff                                Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                Tunnor Cappar  Las
1. Är siälfwa mannegården medh ladugårds circumferents
2. Norre giärdet, af åthskillige slags jordhemåner,
    som mestendehls af lehrjordh, dehls och nå-
    godt flåth- och röölehra, som ock sandhjordh,
    till 3:die dehlen, af den sämbre i alle jordemå-
    nerna, enär leran blifwer wähl häfdat bär hoon
    god sädh, innehåller                                                            29        -
3. Öde åker i samma giärde, af lyka jordemåhn
    som reena åkren, innehåll                                                    7        12
4. Södre giärdet, af samma slags jordemåhn som
    det förbygående giärdet, innehållet till
    tunnelandstahlet                                                                  24        21
5. Öde åker i detta giärdet, af lyka Natur som
    den reena, innehåller                                                           13        26
6. Ängh kallas Stoor-engen, des gräs wäxt af hårdhwall
     öfwer allt, ock mykit tufwig, åhrligit höö till                      -        -            6o
7. Jtem ängh kallas Nyhagen, des grässwäxt af samma
    Natur som Stoorengen, der hoos
    myckit tufwigh bekommes höö åhrligen                             -        -            30
8. Nackåengen af samma gräswäxt som de andra,
    blifwer höö åhrligen                                                             -        -            10
9. Roothängen af 2:ne gräswäxter, dehls hårdwall,
     dehls och steggwall, åhrligt höö                                         -        -            20
10. En ängh uppå skougen kallas Mås engen, dess
    grässwäxt består mästedehls af
    ringa starwall, blifwer åhrligt höö                                        -        -            4
11. Hwadh nyttigheeter uti Oxhager är, finnes på
    siälfwa Plaan describerat
12. Hwadh skougen uti Koohagen är tiänligh till,
    fins och bättre på Plan noterat
    Men hwad betet angår så är det mycket ringa.
13. Vppå skougen fins nödhtorfftigdt timber, som tiänlig är till små huus,
    iämwähl rykeligen fångh och wediebrandh.
    Fins och lägenheeter med fiskerye uti Stora och Lilla siön, men som ingen der
    till warit som det brukat, kan man om des dugligheet intet weta at berätta.
14. Nock fins och uti södre giärdet mycken ödelagdh åker, hwilken intet observeras
    kunde, emädan samma åker af granskoug öfwer lupin är, så at man ingen rättelse

(Text i högra spalten:)
Numero                                                                                Tunnor Cappar  Las
    på dykone kunde få.
    Flere appartinentier till sielfwa gården fins intet.

    Torpens beskaffenheet
15. Domtorpet haffwer åker af medellmåttig bärande
    sandhblandat jordh, belöper till tunnetahlet af
    bägge lyckorna til                                                             2        23
16. Denne torpares äng, består dehls af hårdh-
    dehls och något kiärrwall, höö åhrligen                            -        -            3
17. Muhr mästaretorpet, hafwer åker af sandhmylla,
    drager till tunnelandhstalet                                                1        14
18. Ängh af kiärwall till detta torp få höö åhrligen               -        -            3
19. Juhlmakare torpets åker sf samma Natur som det
     förbygående till tunnetahlet                                             1        26
20. Ängh af kiärrwall                                                            -        -            3
21. Siötorpet hafwer åker af 2:ne slags jordemåhner,
     nämligen lehr och sandh jordh kan skattas för
    medelmåttig bärande jord tunnelandhtahlet belöper         2        9
22. Ängh till detta torpet af hårdh- och kärrwall , höö till                           2 ½
23. Det andra torpet som wyd det öfwanstående är beläget,
    hafdar åker af samma jordh som det förbjgående /till/      2        2
24. Ängh till torpet af hårdh och kärr wall till                       -        -            2
25. Grintorpet häfdar åker af öhr sampt dunghjordh som
    är mycket sweksam kommer till tunlandhtahlet               1        14
26. Ängh af hårdhwall till                                                       -        -            3
27. Källtorpet hafwer åker af samma Natur som det
    öfwanstående, sträcker till tunnlandhtahlet                       1        20
28. Änghwachtare torpet, häfdar åcker af medelmåttig
    bärande lehrjordh, dehls och något dungjordh
    denne jordh kan skattas för medelmåttig bärande
    åker, belöper till                                                                 2        12 ½
    Jngen ängh är till detta torp mehr än som i gärdet är         -        -             ½
29. Åkren till Simpetorpet består dehls af flåthlehra,
    dehls och något öhrjordh, hwilka jordhmåner äro
    mycketh sweek samma belöper till tunnelandtahlet          -        14
    Detta torp är nyligen up bygdt, altså kan det inga e..åge
    ägor till samma torp ännu finnas hwarcken till
    åker eller ängh.
    Andra lägenheeter inga

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hammarkinds häradsmark möther
Lille Luderhoff ägor mötha på denne sydan
Biärke ägor mötha
Eketorp ägor stöta emoot
Söder-kiöping ägor
Luderhoff vtjordh möther
Söderkiöpings ägor taga emoot
Stoora Kongs-engen möther här
Drothoms Prästegårds ägor
Söderkiöpings ägor
Warby ägor mööter
Wänne-bärga ägor träffa här emoot
Warby ägor taga emot
Lille siön

Skogs-backe
ma-vall
En stor måse med godt bethe uppå
Vtmarken med många berg öfwerlupen hwar
    iblandh fins nödtorftigdt muhlbethe
Ludder håffs vtmark des skoug är af tall och gran
Måse
Bethes hage
Till smådt byggnings timbeer tiänligh
Roth-ängen
Backe med ungh gran bewuxen
En bake tiänlig till bethe
Mås-ängen
Vthmarken skoug aff gran och tall
Måse medh ung gran skoug bewuxen
Oxehagen med tall och graan bewuxen, till
    fångh och wedebrandh tiänligh
Ödelagdh åker med skough bewuxen
bethes wall
bethes wall
Södre giärdet
Norre giärdet
Bethes backe
Koo-hagen
Eek skough består merendehls aff tall och gran
    tiänligh till fång- och wedebrandh
Ödelagdh åker med granskog öfwerlupen
En bergug skougs backe i giärdet
Linde wall
Åå ängen
Nyhags ängen
Linde wall
Linde wall
En bergh backe
Stor ängen

Schala Ulnarum