D12_007

Geometrisk afrytningh
oppå hallft frälsehem-
man vthj Bobergs häradh, Forn-
åhsa sochn och Österfornåhsa by
belägit, hwillket hemman till
Konlig Mayestät ock cronan i we-
derlagh underdånigst opgifes
af wällborne Herr Erlandh Kafle
och är samma hemman på dhet nogaste ran-
sakat och afmätt till alle syne
lägenheter och ägor Anno 1688 för-
färdigat aff Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                   Åcker       Höö
                                                             tunland   Kiärlass
A. Är Öster Fohrnåhsa by hwa-
    rest dhetta halfwa frälse
    hemmanet är belägit i tegskiffte
    medh 3ne andra hemman
    och åthskillige uthjorder, uthj
    fult måhl hafwer denne
    gården 8 stengers proportion
B. Åckren i Storgierdet medh
    lyckan, består uthj siälfa
    gierdet mäst af bahra 
    grann rödh och wyth flåg-
    sandh hwillket är mycket
    elak och skryn iordhmån
    ock bär ganska swagh
    sädh serdehles i torckåhr,
C. men dhen dhelen i Lyckan
    är bättre åcker medh
    något mull och lehra be-
    blandat, är wähl till-
    twådhelarna af dhen
    sämbre jordhmon släth
    åcker öfer alt medh små
    klappsten på, kan dra-
    ga in alles till dhetta
    åhret                                                8 1/8
D. Söder gierdet är mehra
    sandh och öhrjordh undan-
    tagandes in wydh wäster
    lyckan är få åckrar
    som är något swart mylla
    iblandh är släth åcker, ock
                                backigh
(Text i högra spalten:)
    backigh med små klapp-
    sten på kann alles
    draga till                                        8 3/4
E. Jtem är fuller wydh knechte
    torppet ett stycke åcker för
   
uthan dhet knechten inne-
    hafwer men som dhet är
    så elak och oduglig san
    och liungmarck att dhet
    bär ingen sädh alt så är
    knechten effterlåtit så
    mycket större ock dhet
    öfriga will dhetta hemman-
    nets åbor läggia till sin
    hage igien, är dherföre
    intet wärt att rächna
F. Engen består af skryn
    hårdhwall, dock mästedels
    kiärr, och hängedy på åth-
    skillige styckn, är till 2
    dhelar af starrhöö
F. Af Storängen kan till
    detta hemmanet vthj lagom
    bördh bekommas aff 5
    teegar till                                            -            6
G. Eng som kallas Häfden 4 tegar         -            2
H. Eng som kallas Intagan 4 tegar         -            4
J. Af gierdes renar och dhe
    små gräshagar in alles till                  -            3   
                                                                           15
    Hafwer ingen ehnskyldt
    beteshage emedan knech-
    te torpet dher uthi bygt är
    sampt 2ne andra back-
    stugur, alt derföre är icke
    mehr än en lyten parck öfer
    af föga wärde
K. En betshage, hafer warit till
     hela byen uthj Storängen
    belägen men af elak mark
    och dherföre är dhen uthrifen.
    Vtmarcken till hela byn
    häfdas samfält, dherest dhe
    hafa nödwändigt mulbete
    så wähl som på härads
    marcken, något fång och
    wedhskough på bysens
    ägor, andra lägenheter
    inga. 1 ½ kierra höö på
    Parmen berächnadt

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kiarby ägor möta
Östra Fornåsa vthmarck
Kyrckeby ägor möta
BObergh taga emot
Kyrckeby ägor taga emot
Hycklinge ägor möta på denne sydan

Kiärr kallas Jntaga mycket buska-skie
Öhr jordh san
Sandh jordh och röö jordh
sandh jordh
Eng till hela byen kallas Häfda
Sydh lendig och mycket tuwyg
Swart mylla skien jordh
Ler och mull
Mull och lermylla
Lätjord
Tompt
Tompt Östra Fornåsa           
Örjordh
Syr jord
Grääs hage
Swart mylla
Öör
Sandh gruus
Sandh jordh
Jordh gruus och sandh öör
Sandh jordh
Öör
Sandh
Komårp
Hårdwall
Stoor-ängen be-stående utaf kiärr
och mehrendehls hängedy och mycket tufwyg
Bets hage till hela byen bestående utaf wit
mås och hänge-dy och är lagdt in till ängen
Sand
Skryn knechte lycka af sand jordh

Scala Ulnarum