D12_009

Geometrisk afrytningh
oppå ½ hemman i Bobergs härad, Fornåsa
sochn Bricksta by belägit, hwilkit öfwersten
wälborne Herr Georg Zelou till Konglig Mayestät
och Cronan opdragit. Hwad åker, äng,
betes hagar, och mehra slykt till samma
gård finnes, som alt på siälfwa Chartan
noga observerat är, afmätt uträchnadt,
och förfärdigat Anno 1690 af
                    Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                             åker
A. Dätta hemman ligger i bylag med           tunnland
    3ne andra hemman, deehls crono                                    Äng
    och dehls frälse, och är denne gården                             höö
    lyka stor utj alla tillägor med dhe                                    lass
    andre halfwe cronohemmanen,
    åkren så wähl till byn som dätta hemman
    består af något swartmylla groff
    gruus och limlera med mykit kalck
    och limsten i är myckit sweeksam
    och skrin jordmon, och serdehles
    utj infallande torkåhr så blifwer
    och åkern sällan giödd för dess ringa
    höö bohl skull.
B. Vthsäde af Östergiärdet och den bästa
    jordmonen                                                     3
    Den medelmåttiga jorden                              3
    Nock af den sämbre                                      4 1/8
C. Vthsår i wästergiärdet och bästa jorden       2
    Den medellmåttige jorden                            3 1/4
    Jtem af den illaka åkren                                7 1/4 

(Text i spalten t.h.:)
                                                                        åker
    Engen af hård och syrwall                         tunnland
    såsom och något fnuggwall utj                                      Äng         
D. Stoor Engen, hwilkit är mächta                                    höö lass
    sällsam och skrin engewall, kan
    åhrligen bekomma i lagom börd                                    5
E. Lillängen eller Jntagan af hård-
    wall och skrin gräswäxt, får
    åhrligen på detta hemmanet                                           2
F. Giärdes och humblegårds höö                                       1   
                                                                            Summa   8 
 G. Hafwer en betes haga som
    kan föda till 5 koor åhrligen
    utj samma hage är något
    fång, skog af gran.
H. Noch een betes eller kalfhage
    som kan föda 2 nööth
    hafwer sitt öfriga /muhl/bete på
    häradsmarken som kallas
    Lång skogen, derest fin-
    nes något små fångskogh
    af gran och tall,
    till hemmanet fins en
    liten humblegård, intet
    fiskewatn ey heller
    andra lägenheeter.
J. Ett litit torp är opbygdt
    i denne gårdsens kalf-
    hage, som hafwer nyligen
    opgiordt åker, af mäst
    bara sanden in alles till                    3/8
    till torpet finnes ingen
    ängh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Aspelunda ägor taga emoth
Äspelunda ägor möta på denne sydan
Boberg ägor
Cronoby ägor taga emot på denne sydan
Skinsta byss betes hagar
Allmänningen möther

Pehrs hage skogh af gran och tall
Pehr hage
Peers hage
Knechttorp
Dhe andra grannas
Grannarnas kalfhage
Mylla
Beteswall
Swart myll-la
Mylla
Mylla
Swart mylla
Swart mylla
Norr engen af syrwall och sangedy
Ör jordh
Lim ör
ör jordh
jordh
Denne åker will han lägga ödhe
Lim jordh
ör och lim jordh
Bricksta by
Wärss engen af hårdh och syr wall
Swart mylla
Ängh hage
mylla swart
Lim jordh
swart jordh
mylla
Lim jordh
swart mylla
Ängh af hård och mås wall kallas Lillängen
Mylla swart
mylla
gräs hage

Schala ulnarum