D12_011

Geometrisk afrytning
öfwer 2ne halfwa /frälse/ hemman
vthi Bobergs by och Fohrnåhsa sochn beläg-
ne hwadh åcker engh, hagar och skoug
sampt flere lägenheter dher till fin-
nas, hwillka hemman för dhetta lydt
Wällborne Herr Adlercrona till, men nu
till Konglig Mayestätt och cronan afslås afmät
ock förfärdigat Anno 1688 aff
                     Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                Åcker        Höö
A. Ähr dhe 2ne halfa hemmanen       tunland    kiär-lass
    uthj Boberg by, hwillka
    liggia till hopa i får och
    wådh medh åthskillige
    andra hemman dhels fräl-
    se ock dels crone.
    Åckren till denne by
    finnes af något mullblan
    dat lergiordh uthj nor-
    re gierdet, och på dhee
    högste backarna är groft
    sandgrus och öhr, medh
    mycket stenrösor jordh
    fasta stenar ock kallck
                             sampt    
(Texten fortsätter uppe t.h.:)
    sampt klappsten hwillket
    är mycket sweksam jordmon
    serdehles uthj infallande
    torckåhr då sedan på bemelte
    backar mycket förskiemmes
B. ock bort brännes, vthj sam-
    ma gierde fås till hwar-
    dhera gården till                               9 3/4
C. Vthj Södergierdrt är meh-
    rendels samma jordmon
    dock något mehra gruus
    så att i begge gierdere nå-
    got öfer 3de dhelen af dhen
    sämbre jordhmon fin-
    nes, dhetta gierdet dra-
    ger vthsäde till hwar-
    dhera gården                                    8 3/4
D. Till Södergier-
    det är en Lyck
    wall till hwardera
    gården bestående af

    ringa mullblandat öhrjordh
    och grofft grus medh ganska
    mycket stenrösor jordfasta ste-
    nar klapp- sampt kalcksten
    påså att nästan hehla wallen
    är sten och oduglig marck, des
    utan blifer dhet icke heller giödt
    för dhet ringa hötal skull som
    till hemanen finnes så berätta
    ock bönderne att dhen nyia landz-
    wägen skall inrättas öfer desse
    lyckor och så medelst en stor dehl
    afgår besås mäst medh hafre
    och stundom icke dheras utsäde
D. igen utså till hwar gårdh                    1 3/4
E. Nock till andra åhret 2n små
    lyckowallar af lytet bätre
    jordh, men lyka stenigh marck
E. dher på utsås till Matzes gård            ½
F. Andersea gårdh                                   3/4  
                                NotaBene

 (Text i vänstra spalten nedtill:)
NotaBene
G. Stoor engen är af tufwigh och nedrigh
    hårdhwall, dels och kier, är mest skrin
    gräswext kan in alles på hwar gårdh bekomma     7
H. Noch een lyten hårdhwals engh af skrin gräs       3
J. Jtem af gräs hagar och gierdes höö                        6
K. Hafwa 2ne små betzhagar till wart hem-
    manet, derest dhe hafwa syne ökar och
    kalfwar, Boskapen hafwa dhe på vthmarken
    som är långt ifrån byn på andra sydan om
Öster Fornåhsa belägen, derest och finnes små fångh
    skoug af gran: små humble- och kirssberssgårdar  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hycklinge ägor
Wäster Fornåsa ägor möter
Öster Fornåsa ägor
Wännebergia ägor stööter in till
Tornby ägor gräntzer emot
Äspelunda ägor möta på denne sydan

godh leermylla
leriordh
dung jordh
godh lermylla
Lermylla
Hårdh wals ängh till hela byen
Är och lerjordh
Ler-mylla
Lermylla
Hårdh walls engh
dungjord
Leermylla
Lermylla
Lermylla
Leer-jord
Leer och öhrjordh
Öhrjord lera medh stenresor
Lerblandat örjord
lera
Ör jord
Öhr
Eng haga
Öhrblandat
Öhr och lerjordh
Mulliord
lerblandat mull jordh
Lermylla ör och muljord medh mycket stenresor
Betes wall
Öhrblandat mulljordh
Bobergs byy
gräs ha-ge
Öhr
Ler jord
mylla
öhr
Mullblandat ler jord
Öhr jord medh mycket sten resor
Ler-mylla öhr jordh
Öhr och mull jord
Gräs hage till byen
ler och ör jord
Tompt
Öhrblanda mull-jordh
Ler och öhr jordh
Öhr jord
Ör och lera
Öhrjordh lerjord
Öhrjordh ar myket sten
Sandjordh
mull och ler diäs jordh
Eng till byen af hård och ma wall
Ler och mull
Leer jordh
Lera
(Text till ängen t.h., svårläst då texten delvis är utsuddad:
trolig läsning:)
Hårdh wall
Skryn gräswäxt
..rds Storängh af tufwig och nedrig ängwall
Smått buskasie
Skryn gräs wäxt
Små buskar
backe

Schala ulnarum