D12_013

Geometrisk afrytningh
oppå ½ frälse hemman /i Torpa by/ hwilkit Landzhöfdingen
högwälborne Herr Gothard Strik underdånigst
i wederlagh för Elemyra herregård updrager j
hwad ägor och lägenheeter till samma hemman
finnes i åker, ängh, och betegagar, som alt på
Chartan fins noga antechnadt, afmätt och för-
färdigat Anno 1689 af
                                    Samuel Melander

Torpa i Lönsåhs sochn Bo-
bergs härad, och Vastena lähn

     Notarum Explicatio

Littera                                                                    Åker
A. Dätta hemman ligger i får och wad med          tunnelandh    
    ½ skattehemman och en skatte utiord, och                           Ängh
    hafwa intet wist stångmåhl                                                    höö-
    Åkren finnes af flåttlera, rödlera och                                     lass
    spykleera, dehls och hårdlera, hwilcken jord-
    mån är mächta sweeksam, serdeles uti
    förmykin watn eller torka. Utj
    lykorna är och groff sandgruus.
B. Uthsäde utj Norre giärdet, af medellmåttig
    godh åker                                                            3 ½
    Det öfriga är alt af sämbsta åkren                       2
C. Södra giärdet af medellmåttig jord                     3
    af sämbre åkren                                                   3
D. Engh kallas Råkullehagen, af hårdwall 
    mykit skarpen, åhrligt höö                                                     1 1/4
E. Engh kallas Booengen af hårdwall, och ringa
    små starr
F. Engh kallas Siöängen af små starr öfwer
    alt, är med något wyde och ahlskough, öfwer-
    lupen blifwer höö                                                                    2 ½ 
    Af giärdes lindor och reenar                                                    1
                                                                                    Summa     7
G. Hafwa ringa betes hagar, dock kan
    skattegården någorledes hafwa nöd-
    wändige betes hagar, med fångh skog utj,
    Muhlebete nyttia dhe på häradsmarken
    sampt ringa wedebrand, intet fiske
    eller andra lägenheeter.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Boren Lacus
Wåhlberga ägor
Hambra hump
Örtorp ägor mötha
Hambra ägor taga emot
Skiäfwe ägor
Abborp ägor
Åkerby ägor möther
Åkerby ägor

Siöö ängen
ör san-jord
Skogh
Wåhlberga hump
Backe
Kiärr-äng
Bro-ängen
stark leera
San-blandat leerjord
stark dehl lera
san-mylla
leer jord
Torpa    by
örjord
stark leera
Mull-jord
Mull jord
tompt
san-lera
Röö leera
Mull leera
Röckulla hagen
ör mull jord
ör-jord
mull-leera
dungjord
mullblandat leeera
leerjord
Lund änghage kallas
Maa af hård-wall
gammal fälla
frö-hagen
ödelagdt åcker lycka
åker och skrenstog?

Scala ulnarum