D12_016

(Kartakt inskannad i flera delar;
D12_014 Baksida
D12_015 baksida med uppvikt text
D12_016 Text och kartbild
D12_017 text
)

Geometrisk afrytningh
uppå ½ gambla frälsehemmanet
Skiefwe, hans nåde Landzhöfdingen
högwälborne Herr Gotthardt Stryk till
hörigt, hwilkit han underdanigst till Konglig
Mayestätt och cronan i byte opdrager emot
Ehlemyra herregård j whad åker, ängh,
skog, och uthmark, med flere lägen-
heeter samma hemman tillhörigt
belägit i Boberg harad och Lönsåss
sochn, afmätt, uthrächnadt, och för-
färdigat Anno 1689 af
    Samuel Melander

(Text i nästa spalt:)

    Notarum Explicatio

Littera                                                                Åker
A. Denne gård Skiädwy hafwer sin                  tunne
    andehl med åthskillige byar, och ligger        land
    i teegskiffte med 2:ne andre byar                                Äng
    för utan denne Skiädwy by, nembligen                       höö
    Bonnorp och Ebborp, utj denne                                  lass
    Skädwy by hafwer denne gård een
    uthiord i får och waa med sin åker
    wälborne Herr Petter Gyllenqvist
    tillhörigh, hwilken är så stor som
    siälfwa gårdens ägor, och emedan
    denne åboe häfdar och brukar den
    samma uthjorden, är hon ock aftagen
    inmed hans åker, utj denne by hafwa
    de inget wist stångtahl, utan deehla
    sig effter detta efter fölliande sätt sigh
    emillan.

    ½ hemman som nu opdrages ige-
    nom byten, åboen Steen
    Hanson hafwer med uth-
    iorden                                                  8 stänger

    1 frälsehemman Ulfwåsa tillhörigt    10 stänger    

    1 cronohemman bonden Jöns
    Person hafwer                                    9 stänger

    1 cronohemman Bonnorp som
    ligger i teegskiffte med desse
    ofwanstående bonder, Jöns
    Dafweson hafwer                             11 stänger

    ½ hemman frälse i Bonnorp
    belägit högwälborne fruu på O
    gremsta
tillhörigt, bonden
    Harald Olufson hafwer till
    sin gård                                                5 stänger
  
B. Desse häfda åker i Östra giärdet
    deehls starkleera, dels och swart
    mylla, deehls och swart blandat
    jordmon, och på få ställen öhr
                                    jord
(Text i spalten t.h.:)                                          åker
    öhrjord, är merendehls öfwer                       tune
    alt god jord i detta giardet, kan                    land
    berächnas till 1/4 deelen af den                               Engh
    sämbre jord, drager åhrligt uthsäde                         höö lass
    af dätta giärde med uthiorden                            
B. till denne gård 9 tunland                            4 ½ allenast
    Jtem till cronohemmanet här i byn som
    Jöns åbor                                                     9
    Nock till frälsehemmanet Jbidem
    som Niels Bencktson åbor                         10
    Jtem till cronohemmanet i Bon-
    norp som Jöns åbor förutan det
    han i sitt enskylte giärde får                       11
    Frälsehemmanet i Bonnorp här
    i gärdet får                                                   5 ½
C. Wästre giärdet fins sämbre jord
    mon, och mer af denne sandjord
    är, och på backarna af öhrjord
    med mykin klappesteen be-
    blandat, hwilkin i torkåhr
    är mykit sweeksam kan
    till hälften af den sämbre jord
    och hälften af den bättre jorden,
    som är leer och sandblandat
    jord, och på några ställen af
    starkleera finnes åhrligit uth-
C. säde med utiorden 10 1/4 tunnland gården 5 1/4 alena
    Jtem till cronohemmanet här i byn
    Jönses gård                                                  10
    Nock till frälsehemmanet här i
    byn, åhrligit uthsäde                                    11
    Till cronohemmanet i Bonnorp
    i detta giärde fåås                                        12
    Hälfften mindre till Haralds
    gård Jbidem nembligen                                6
    dess utan hafwa desse grannar
    som hafft sin andehl i desse
    gierden tillhopa warss en
    lycka intagen wid Lönssåss
    af sand och groff öhrjordh
    drager åhrligen uthsäde till denne
    gård                                                            5/8
    Ähr jordmon i Norregiärdet nembligen
    i det som denne gård nu som up-
    drages till cronan, ligger i teeg-
    skiffte utj, både med Äbborp, till-
    lyka med en gård här i byen
    för utan denne, hwilken hafwer
    ingen deehl med de andra gran-
    narna här i byn utan hafwer
    alla sina ägor med Åbborp
    inblandat, dochså wida, som
    denne bytes gård hafwer sine
    ägor med desse Äbborp ägor
    som äro utj desse giärden,
    rächnas för en uthiord, den uth-
    jorden som ligger in med denne
    gård i dhe andre giarden, kom-
    mer intet i for eller waa
    här med, utan allenast i dhe
    förbygångne giärden.

    Stångetahlen
    ½ hemman som nu afmäts
    bonden Swen Hanson hafwer 10 stänger
    ½ hemman, här i byn som hafwer
    all sin andeehl här i desse giärden
    detta hemman är denne gård som opgifwes

D. Engen som /denne gård/ hafwer med Äbborp
    uthiord, jämbwähl med dhen ena
    gården här i byn hwilken hafwer
    all sin andeehl i dhee 2:ne
    små giärden, dhe hafwa och
    sin ängh i samma Stoor ängh
    som förr är förmält, och hwad
                            gräswäxt   

(Texten fortsätter på D12_017.
Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ebborps ägor
Torpa ägor
Hambra ägor möter
Snaflunda ägor
Lönssåss ägor
Snaflunda ägor
Lönssåss
Bonnorp ägor möter
Bonarp by
Lönssåhss ägor
Hageby ägor möta
Larses haga
Gården Ebborps hage

(Text på åkern t.v.:)
Sandblandat jordh mon
San jord
Sand jordh
San
ör leerjord
blandat jord
öhr swart mylla blandat
Swens hage af kiärr skogh och gran
Sandblandat jord
Skiefwe by
Leerjord
Leer jord
Leer jord
god leera
sand jord
öhr jord
de andra gardarne
godh leer-jord
grässhage
sandh jord beblan-dat
Swens hage
Lars hagha
sand jord leerblandat jord
san jord
Sand jord
jordmon stark leera
dhe andra grannas hage
leerblandat jord mon
leer jord
stark leera

Schala ulnarum