D12_017

(Kartakt inskannad i flera delar;
D12_014 Baksida
D12_015 baksida med uppvikt text
D12_016 Text och kartbild
D12_017 text, som fortsätter från D12_016,
här sista stycket inom parentes och kursivt:
)

(D. Engen som /denne gård/ hafwer med Äbborp
    uthiord, jämbwähl med dhen ena
    gården här i byn hwilken hafwer
    all sin andeehl i dhee 2:ne
    små giärden, dhe hafwa och
    sin ängh i samma Stoor ängh
    som förr är förmält, och hwad
                            gräswäxt)   

                                                                                        Åker
    gräswäxt der finnes; hafwer med desse gran-         tunnelandh
    nar som ligger i Stoorengen. 12 teegar Lönss-                                ängh
    åss tillhörige i samma äng, hwilkit Hambra                                    höö
    uthiord intet wydkommer, bekommer höö                                      lass 
    af 16 teegar och spiäll till bytes gården                                             3

    Nock till Lars får byn af 10 teegar och
    spiäll                                                                                                  6
    Till Äbborp utiord fins någre flere teegar
    emädan det frälse Ulffåhsa tillhörit hafwer
                                                                20 stänger
    Utiorden hafwer i proportion              15 stänger
                                                Summa    35
    Åkren utj Norre giardet är merendehls
    sandjord öfwer alt, doch kan till 3 deelen
    warda af den bästa jord, som är sand-
    blandat jord, och 2 deelar af den sämbre
    jorden som är af sandgruus med mykin
    kalck och klappesteen beblandat, åhrligit
    uthsäde till denne gård                                                  3
    Jtem till Larses gårdh                                                    6
    Noch till utiorden Äbborp                                             4 ½
    Utj Lille giärdet fins bättre jord, och mäste-
    deehls leerblandat, deehls och något swart-
    mylla, deehls något sandblandat jordh,
    doch ey merendeehls god jord öfwer alt,
    Uthsäde till denne gård                                                2 ½
    Lars Swenson Jbidem åhrligit till                                4 ½
    till uthiorden åhrligit uthsäde                                       3 ½

E. Engh kallas Stoorengen, utj samma ängh
    ligger både Lönssåhs, Äbborp, Skädwyd
    och Bonnorp i teegskiffte på somblige
    ställen och på somblige parker kommer
    allenast Skiädwy och Bonnarp till
    hopa i skiffte, grässwäxten är dehls
    af hårdwall, och mästedeehls stäggwall
    der hoos mykit tufwig och skogh gången
    blifwer åhrligit höö uppå dhe teegar som uth-
    jorden till Hambra är in med nembligen
    utaf 28 teegar och spiäll                                                -            12
    Nock till andra grannas gårdar som
    ligga in med Hambra uthiord i skiffte
    först till Niels Jbidem åhrligen utaf 28 teeger
    och spiäll                                                                       -            13
    Nock till Jöns jbidem af 30 teegar och spiäll                -            13
    Jtem Jöns i Bonnorp här i ängen för
    utan sine enskyllte ägor till Jöns gård af
    20 teegar och spiäll                                                        -            14
    Till Harald jbidem af 20 teegar och spiäll                     -             7
F. Af alla grääshagar, der till giärdes höö med
    desse grannar, först till bytes hemmanet
    åhrligen till                                                                     -            2
    Niels jbidem åhrligen                                                     -            3
    till Jöns jbidem                                                               -            3
    till Jöns i Bonnarp som ligger i teeg skiffte med            -            3
    till Harald jbidem hälfften mindre åhrligen                    -            1 ½

    Betes hagar fins några små här hemma
    wyd byn kan föda åhrligen med uthiorden som
    ligger i skiffte inmed gårdens ägor, till
G. bytes hemmanet                                  3 ungnööth
    Jtem till Niels jbidem åhrligt till         3 koor  
    till Jöns i samma by åhrligen till         3 koor 

(Text i högra spalten:)
                                                                                    Åker
    Till Jöns i Bonnarp så wyda han                            tunnelandh
    ligger i teegskiffte med denne                                                    Ängh
    by åhrligen till                                3 koor                                  höö
    till Harald jbidem hälfften mindre
    Desutan hafwa några af desse
    grannar hwars en skogshage up
    wyd allmänningen, men till denne
    bytesgård tillyka med crono hemmanet
    här i byn fins ingen, desse som
    hafwa hagar hafwa nödwändig
    fångh och wedeskogh utj dhem
    män intet något bete af något
    wärde. Humblegård fins intet af
    något werde här i byn, kan
    få i somblige åhren 1 eller 2 ???
    hwardera

    Det är en utjord /som/ kan få utaf 24 teegar              
    och spiäll här i engen                                                            6
H. Grääshage till denne bytesgård tillhopa
    med giärdeshöö åhrligen till                                                 2
    Jtem till Larses gård här i b yn åhrligen                               4
     till Äbborp utiord, åhrligen i dhe tegar
     som dhee ligga i teegskiffte med                                        2 ½
J. Fins till hwar gård en beteshage
    derest är skog af gran, och något
    biörkskogh, godt bete fins utj desse
    hagar, denne bytesgård hafwer
    optagit en litin lyka i samma
    hage, föder åhrligen till 1 koo i bytes-
    hagen.
    Nock till Larses gård åhrligen till 2 koor
    till Äbborp utiord                          2 koor
    Andra lägenheeter inga.

    Byteshemmanets åker och engh är som
    nogast uthrächnadt som den i begynnelsen
    är upfördh uthaf alla gierden och lyckorne
    tillsamman det ehna åhret gården allena            4 ½ tunland
    det andra åhret på alla gierden, till gården         5 1/4 tunland   
    Engh in alles till gården apart                            13 kierlass
    Det öfryga tunlandhtahlet, sampt hööth, är
    merendels effter böndernes berättelse
    oppfördt

(Text nere t.v. även redovisad på D12_015:)
5.
Skedwy
Bobergs härad
Lönsåhs sochn

(Samma text nere t.h. överstruken:)
Skiedvy
Bobergs härad
Lönsåhs sochn