D12_019

Geometrisk afrytningh
oppå ½ frälsehemman i Örfwaby,
Elfwesta sochn och Boberg härad, hwilkit
wälborne Herr Major Gyllenståhl upgifwit
i byte till Konglig Mayestätt och cronan; är altså
om des godheet i åker, ängh, och betes hagar
noga inqvirerat och undersökt, afmätt
och förfärdigat Anno 1689 af
                                        Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                            Åker
A. Dätta hemman ligger i byemåhl                tuneland
    med 2:ne andra hemman och 2:ne uth-                        Äng
    jordar. Åkren i begge gärderne                                     höö
    fins af hård leera till största deehlen,                           lass
    män det öfrige är hård pikeleera,
    och dessutan mager och kiärf
    jordmon för det ringa hööbohlets skull
    som till gården finnes.
B. Uthsäde i Östergiärdet af medell-
    måttig jordmon                                            3 ½
    Noch af sämbsta åkren                                4
C. Utj Wästergierdet af medellmåttig åker      3
    af den sämbre                                               5
D. Engen af hårdwall är myckit ringa
    och skarpen gräswäxt, bekommer
    af Stoorängen på 3:ne teeger                                          2
E. Lillängen på 6 teegar                                                      3
    Giärdes höö                                                                     1

(Text i spalten t.h:)
    Nock hafwer dätta hemman 2:ne
    änghumpar utj Krigsbergs sochn
    den ena i Paradys by af hård
    och ringa små starr                                                         3
    Denn andra i Nårrekulla af
    bara starr                                                                        2
F. Hafwer hemma wyd byen ett litit
    hage stand, som ligger för fääfoth
    kan högst föda een koo
    Till denne by är ganska illackt
    bete, måste mäst leya för sin
    boskap. Noch till heela byen
    en litin lööth som kan föda
    2 fääkreatur. Fiskewaten
    i åhn doch af föga werde.
    Dätta hemman hafwer 3 ottin-
    gar, eller hälften emoth fullgården
    som är 6 ottingar.

(Text på kartbilden, först runtom:)
För-siöö ägor mötha
Kiöhl-beck ägor taga emoth
Amna ägor taga emoth på denne syda
Nederlösa ägor
Kiöhlbäck ägor

(Högra halvan av kartbilden:)
Engh kallas Stoorängen till heela byn af hårdwall
leer jordh
leera
leer
leera
ör
öhr
ör jordh
öhr jordh
öhr jordh
örjordh
ler
leera
lera
leera
leer jordh
lera
Engh kallas Lillängen af hårdwall till heela byen
Lera jord
leera
lera

(Vänstra halvan:)
leer jordh
leera
leer jordh
Knechtetorp
Leer
styf leer jordh
Örfwa by tompt
leer jordh
leer jordh
leer jordh
stark leera
Beteswall kallas Löthen till heela byen
Mööhlby åhn

Scala ulnarum