D24_024

Geometrisk afrythning öfwer
Ehlemyra herregård belägen utj Bobergs häradh och Krigs-
bergs sochn, hwilkin gård är reducerat från Landz-
höfdingen Herr Gothardt Stridh män sedermera för-
mått sig hans Konglig Mayestätt nådigt tillåtelse, den emot
jämbgodt wederlag att uthbyta, är altså utj fullmäch-
tigens närwaro ransakat om ägorness beskaffen-
heet i åker, engh, skogh och uthmark, som alt
noga är afmätt, uthrächnadt och förfärdigat Anno   
1689 af
                                        Samuel Melander

    Notarum Explicatio                                        Åker
                                                                              tunne
Littera                                                                   landh
A. Ähr Ählemyra herregård som tillförene                           Engh
     warit 2:ne hemman, hwilkens åker består                        höö
    af leerjordh, medellmåttig bärande e-                               lass
    när den blifwer wähl bruukat kan
    2:ne deehlen wara af samma jord, män
    3:die dehlen är af den skrinaste åcker som
    ähr biörke och röd hård spyke leera medh
    steen rööser och klappersteen på åthskillige
    ställen.
B. Uthsädet af Norregiärdet tillyka med dhet
    ena giärdet wid det afhyste och underlagde
    hemmanet Öster Ehlemyra af dhen bästa
    /åker/ jorden                                                        10
    Dito den sämbre                                                   7 ½
                                                                                17 ½
C. Noch af Södergierdet, tillhopa med giärdet
    som aflägit ähr in alles                                        18
D. Engin består mehrendehl af kiärrwall

(Text i högra spalten:)                                                 Åker
                                                                                     tunne
    dess utan mykit måhs botten och skryn gräs           landh
    wäxt, serdeles på somblige styken aff odugligh                       Engh
    wall. Bekommer af Storengen uti                                             höö lass
    lagom bördh                                                                              100
E. Vthj denne eng är åthskillige humpar
    andre byar tillhörige
L. Af Westerengen åhrligt höö
    hwilkin är mykit skoghgången                                                   18
F. Eng kallas Torpet hwilkin ängh bär
    illak grääswäxt, fås i lagom bördh                                             12
    höö af gierden som är till /engh/ helften af
    starr                                                                                            10    
                                                                                                      140
G. Betes hage för hästarna åhrligen till nödtorfften
    Den öfrige bodskapen hafer dhe på uth-
    marken, och hafwa medelmåttigt muhl-
    bete, hälst emedan creaturen gå
    klööf om klööf medh flera byar
    der omkringh.
H. Uthmarken är medelmåttig stoor,
    hwar uppå finnes timmer, fångh
    och wed?skough till nödtorfften, såsom
    och någon swedeskogh på somblige
    ställen.
    Hafwa något fiskewaten utj siön
    som löper in till Storängen,
    såsom ock utj åhn.
J. Åker åhrligen till 2:ne små täppor1                    3/8
K. Engh till några såthar 1
     
(Text på kartbilden, först upptill:)
Åås ägor möta på denne sydan                                
Wästermåssa ägor emot på denne sydan                                       
Klammasboo ägor taga emoth

Måsse
wysare
godh timmer skough
kiärr och måsse
Stoor måsse
Skough af gran och biörk
Måsse
Siöö kallas Moosiön
Råsten
Torp kallas Hästebacken
Wyka ängh
Ströken Lacus
steenskiälet
Nord-Kiärr ägor taga emot på denne sydan
Hornskiähl
Ung talle-skog
betes backe
san leer
stark leera
leerjord
styf leera
stark leera
äng kallas Wäster ängen af kiärr
leera
leer jord
stark leera
stark bäck-leera
Lagmyra
biörk leera
ladugården
stark lera
stark lera
stark bördig flåt leera
bördig åcker
stark leera
leera
biörk leera
styf leera
linda
betes wall
linda lagdt betes wall
biörk
stark leera
torp
leera
hornskiähl
nytt torp
Äng kallas Torp ängen
kalf taget
bördig biörk leera
stark leera
stark leera
stark leera
hård-wall
hård wall
spyk leera jord
lera
spyk leera
betes wall
biörk leera
leera
kiärr och starr-wall
kiärr
Skogs-backe af gran / och biörk
Ängh är Stoor måsse odugligh san mark
biörk hump
hage kallas Häst hagen
odugligh mark
Kiärr
backe
Stroplehults ägor
Spangs ägor
Liungs uthump kallas Hollmen
Biärka hump
   
Scala ulnarum
________________________________
1) Skada på kartan