D12_026

(Kartakt inskannad i tre delar
D12_025 baksida
D12_026 Övre delen av kartbilden och text till Kulla
D12_027 Resten av kartbilden och text till Lilla Walla

Karttexten börjar på D12_027 och fortsätter här:
)

        Notarum Explicatio

Numero                                                Tunnor Cappar  Lass
    Kulla beståår aff fyra
    hemman 2:ne skatte och twenne
    crone.
15. Lars Jonssons gård skatte
16. Jbidem skatte som Niels Månsson åboer
17. Giästgiffwarens Johan Månssons
    gård som rustas före.
18. Christierns gård och rusthåll
    Desse hemman liggia j tegeskiffte
    med förberörde Walla gårdh. Godhee-
    ten aff jordmonnerne är aff Walla
    gårdhs tegar och beskrifning att see
    Åckern j Östra giärdet Signerat med
    Littera A.
    Åckeren j Wästra giärdet
    signerat med B.
    Vthj ängarne hafwa desse sin
    andeel med föreskrefne Walla
    gårdh.
19. Denne bys enskylte hagar.
    Skougen häffdas tillsammans med Wal-
    la hemman, dess godheet kan sees
    aff Walla beskriffningh.
    Fleere lägenheeter till Kulla byy
    och Walla hemman finnes intet.

(Text på kartbilden:)
Heeby ägor möta här
Håcksta land möter
Stora Walla byys landh
Gulbergs häradz marck möther
Utmarck
En släth på uthmar-ken aff godt bethe

Skiählsten
Wisare
Sten
Utmarck
En släth på uthmar-ken aff godt bethe

(Karttexten fortsätter på D12_027)