D12_027

(Kartakt inskannad i tre delar
D12_025 baksida
D12_026 Övre delen av kartbilden och text till Kulla
D12_027 Resten av kartbilden och text till Lilla Walla
)

Geometrisk affrythningh
    öffwer
Lille Walla gård hwilcken ligger j tegoskiffte
med Kulla byy utj åcker och ängh som andra lägen
heeter : denne Lille Wallas gårds ägor särskilt
Annoterade belägit j Flysta sochn och Boobergs
härad affmätt Anno 1691 aff

    Notarum Explicatio

Numero                                                              Tunnor Cappar Lass
1. Är denne gårds bygnings tomp och dess hum-
    blegård aff några stänger

    Östra giärdet
    Beståår af 2:ne jordmonner                               
2. Leermylla                                                           6        8
3. Dungjord                                                            2        -

    Wästra giärdet
    Aff fyra slags jordmonner
4. Leermylla beblandat med swartmylla                3        9
5. Starck leera                                                         3        15
6. Dungjord                                                             1        28 3/4
7. Sandblandat jord                                                 -        11
    Åhrligit giärdes höö                                            -        -            1

    Ängarne
8. Uthängen beståår aff tuffwig hårdwall                                      3
9. Lill ängen hårdwall                                                                    4 3/8 

(Högra spalten:)
Numero                                                               Tunnor Cappar Lass                
10. Jtem är een ängh i Östra giärdet aff syländ
    maawahl utj hwilcken denna gård haar sin andehl                    6
11. Änn aff Staarbruns hagen                                                        2
12. Aff Tompterne till denne gård                                                 5

    Betheshagarne
13. Een litten kalfhage till denna gård enskylt
    elliest bethet ringa.
14. Vthmarcken hafwer han med Kulla by till sam-
    mans aff effterfölliande wilckor som godt
    bethe, skougen aff ung gran och tahl iäm
    wähl någon eckskoug.
    Jngen quarn eller qwarnställe till denna
    gård.

(Text på kartbilden, delvis överlappande från D12_026,
här inom parentes:
)
(Stora Walla byys landh...) stöter emoot på denne sydan
(Gulbergs häradz marck...) möther här
(En släth på uthmar-ken aff godt bethe)
Kuhla byes hagar
Kulla byes hage
Lilla Wallas hage
Kiäs Torps ägor mötha
Kulla byes hagar
Sandbackar med ehnbyske
Kulla byy
Östra giärdet
Maa wall
Wästra giärdet
Starr Bruns hagen
Lindwall
Engh aff giärdet inkrächtat
Maa wall
maa wall
Lill Walla gårdh
Betzwall
Lill ängen
Jtem Walla land möter

(Text till lilla kartbilden nere t.h.:)
Store Walla land möter här
Flista ägor stöta
Kongs broo hump möter

Scala ulnarum
Anders Nillsson