D12_031

Geometrisk afrytning
oppå 2:ne frälsehemman uthj Gullbergs
häradh Flysta sochn ock Norre Lundh
belägne, hwillka hemman till Konglig
Mayestätt ock cronan underdånigst up-
drages af Lagman /wällborne Herr Haraldh Ström-
fält, hwadh ägor ock lägenheter dher
till är som alt noga på Cartan finnes
wara obcerverat afmätt ock förfär-
digat Anno 1688 af
                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Litra                                                    Åcker        Kiärlass
                                                            tunnland    höö
A. Är dhe 2ne hemman i Norre
    Lundh som liggia i tegskifte
    medh ett skattehemman ock
    en skatteuthjordh hafwa
    till hwardera gården 5 stengers
    proportion vthj ägorne Åck-
    ren är af lermylla ock lerjordh
    medh små kalck- ock klappsten
    men på backarna är öhrjordh
    neder i dhelderna dungjordh
    som är sydländig, ock på åthskil-
    lige åckrar serdeles i Norre-
    jerdet sydlendig flåtlera, är
    ungiefehr till trydiedhelen af
    den sämbre åckren hwillken
    är mycket sweksam på backar-
    na i torckåhr ock dung sampt
    flåttjorden i wåta åhr swek-
    sam är medh stenrösor ock jordh
    fasta stenar i åckeren uthj
B. Södre gierdet hwillket är
    mycket höga backar.
    Vthsäde in alles af Södregier-
    det                                                     22
C. Nock af det norra gierdet                 22
                                            Jtem

(Högra spalten:)
    Jtem hafwer Lars Didrich-
    son af sin betes hage up-
    giort åcker som är bara
    sanden rödachtig ock i torck
    åhr ganska sweksam mäch-
    tar icke heller att giödan är
    alt så af fast ringa wärde
    uthsår på bägge lyckorne                1 ½
    Oluf Nielsson sammaledes
    af sin hage upgiort åcker af
E. lyka jordmon in alles till                1
F. Knecktens lycka belägen
    mitt emillan dhe andre lyc-
    korne ock samma jordmon             ½
U. Engen är till tre dehlar hårdh-
    och mawall och dhet öfriga
    små starr, ock är skryn
    gräswäxt på åthskillige
    stycken serdeles hårdhwal-
    len i Rysängen, såssom och
    den tufige ängswallen.
U. Af Stor- ock Rysängen
    kan till hwardehra hemma-
    net blifa på 23 tegar
    och spiell                                        -            5
W. På lilla intagan 15 tegar
    ock spiell kan till hwar
    gårdh blifa                                      -            11
X. Af tompter ock gräs hagar             -            2
    Giärdes höö af några små
    rehnar                                             -            1
Y. Lars Didrichsons betes hage
    är medh små gran och waker
    aspskoug uthj, betet hafa
    dhe för sine ökar, Oluf Niel-
Z. sons betshage är med små
    granskoug bewext betet
                                till  
(Texten fortsätter uppe t.h.:)
    till des dragare.
Å. Vthmarcken är mächta
    lyten så att dher på icke
    synnerligit muhlbete är
    uthan dheras boskap går
    på nästomliggiande byars   
    ägor, dhes uthan ock nyttia
    häradzmarcken, på utmar-
    ken är små gran, ock ene
    buskar, uthj beteshagar-
    ne något fångh skoug doch
    af ringa jmportance et
Ä. strydigt stycke är på
    uthmarcken som dhenne
    by och Maspelösa stry-
    da om.
Ö. En angehump i Rysängen
    som kommer Myre
    skattegårdh till
/Hemman/ 1. Lars Didrichsons södre
    gierdet 11 tunlandh 19 kär
    las hö
    1. Oluf Nilsson i samma
    gierde 11 tunlandh 19 kiär
    las höö.
    Nore giärdet Lars
    Didrihson 11 tunlandh
    Dito gierde Oluf 11 tunlandh
    1 ½ kierra på een parm.

(Text på kartbilden:)
Ekstubbe
Bets hage till Oluf Nielsas gårdh medh
    små gran skoug uthj
Bets hage till Lars Didrichsons gård
    är medh gran och asp-skough uthj
... sanjordh
Knechte torp
San Knechte lycka
San jordh
Maspelösa bys
Små granskough liungh och mäst skarpen betsmarck
Maspelösa ägor mötha
    åckerlycka
    bets hage
Engh åcker
Selgata åcker
Flat lera
Flåt och dungjordh
Lera
San
San
Ler jordh
ler jordh
Ler jord
Ler jordh
Lera
Sandh öhr
Sandh jordh
grof sandh
san jord
Rysängen af hårdwall
Lera jordh med sten rösor
gräs hage
Styia  intaga mäst af hårdh och mawall
Ryshumpen till Myre skatte gårdh
Ler jordh
Ler
Leer
Lermylla
Ler mylla
mylla
mylla
Gräs hage
Gräs hage
Mawals engh
Tufwig mawals äng
Norre Lunds by
gräs wall
ler mul jordh
ler mylla med myckit klapsten
mull jordh
mull jordh
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Linda
dung jordh
dung jordh
dung jordh
dung jordh
dung jord
Ler jordh
Ler jord
Ler jordh
stenblandat lerjord
Oduglig sandbacke
San jordh
Sanblandat lerjordh
Sanblandat lera
Kiär och mawals äng
Wäfwinge ägor på denne sydan
Södre Lunds egor

Schala ulnarum