D12_033

Geometrisk afrytningh öfwer
½ frelsehemman uthi Guldhbergs häradh
Wreta Closter sochn och Biälössa by belägit
hwadh åcker, engh, betshagar och annat mehra
som der till lyder, hwar om på det nogaste
ransakat är, som sielfwa Chartan bredare uht-
wyser, afmätt och förferdigat Anno 1688 af
                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio
   
Littera                                                                    Åker        Höö
                                                                               tunland    kierlass
A. Ähr Biälössa by bestående af 8 hem-
    man och några uthjorder, dhetta halfwa
    hemmanet hafwer i byamåhl 12 alnar
    hwar uthi en half frelsejordh /finnes/, hwilken
    emoht gården i fullt måhl hafwer
    2 alnar och gården 10. Dhen andra helfften af denne
    frälsse uthjordh häfdar, denne åbons
    mågh, uthjordhen är afdragen ifrån gård-
    sens åcker och engh; åckeren till denne
B. by består i Norregierdet af leermylla
    nermast in till byn, men på dhen an-
    dra dehlen är öhrjordh medh något leer
    iblan och såsom dher fins mycket höga
    backar, så är det och på dem mycket
    grund jordhmon, med brenneskiähl,
    kalck och klappsteen, hwilket är uthi in-
    fallande torckåhr swecksam åcker och bera
    swagh och ringa sädh, kan inttet öfwer
    helfften wara af medelmåttig jordh, uth-
    sår åhrligen                                                                6 5/8
C. Södergierdet ähr och höga backar, men
    icke helfften så många som dhet andra
    gierdet, är altså der bettre jordh-
    mon af leermylla, dels bara leera,
    och i delderne dungjordh, är ungefehr
    till 2:delarna af den bettre åkerjorden,
    dhet öfryge af öhrjordh på dhe högsta backaar-
    na, drager uthsädhe i detta gierdet på
    gården, föruthan uthjorden                                        6 3/4
    Engen består delss af skarpen hårdwall
    delss maawall och något starr till een 1/5
    part ungefer.
D. Höö af Stoorengen, hårdhwall 14 tegar                      -            4 lass
E. Af inteckten hårdh och maawall uthj
    3 teegar                                                                        -            3 kierlass
F. Wäster hagen 3 spiell och teegar är                             -            1 ½ kierlass
G. Lahagen 3 spiell och tegar af hårdhwall                     -            1 ½
H. Af kierret som är nyligen intaget,
    är på 10 teegar och spiell                                             -            2
    Af gierdes reenar                                                         -            1   
                                                                                                     13

(Högra spalten, upptill:)
J. 2:ne hagar till heela byn, hwilka
    äro mechta små, derest dhe hafwa syne
    dragare, den öfryga boskapen hafwa
    dhe på sochnemarcken och trädessgierdet
    ingen skough uthan nyttia smått
    buskasie på sochnemarken till ilakt
    brenssle. Andra lägenheter inga
    Höö till gården allena från then
    uthjorden                                                                            11 lass
    Höölass taahlet kan berächnas till 1 ½
    af desse kierrlass på een Stockholms
    parm.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Knifwinge ägor mootha
Siögestadh ägor
Bergh knechte torp ägor mmtager
Konungsbroo engh här in till
Walby ägor
Rökinge ägor taga emot
Nockla ägor möötha på denne sydan

Kier engh till heela byn
Betzhage till heela byn
Leer och öhr mylla
leer jord
öhr jordh
leer och öhr jordh
leer mylla
Leermylla
Leermylla
Högh örbacke
öhr leer mylla
Engh
Leermylla
mylla
öhr leermylla
Engs hage Westerhagen
Engh

Leer jordh
Leer jordh
Leer mylla
Eng leer mylla
Leer
Leer
Leera
Leer mylla
Leera
Leer kalck och mylla klappsten
Leera
Biälösa by

öhrmylla
öhr mylla
öhr jordh
leer
öhr
Leerjordh
Leer
Leera
Leer
Lahagan

good leer mylla
Eng
Leer
Engs hage
Leer och dung jordh
Leer och dungh iordh
Jnteckten
godh leermylla
Klappsten
mylla
Klappsten
leer mylla
öhr leer mylla
Stoor engen af hårdhwall och skrin grässwäxt
Bets hage till byn

Scala vlnarum