D12_035

Geometrisk afryttningh oppå
4 halfwa hemman i Bergs by och Wreeta
Closter sochn belägen, hwilka gårdar till
Konglig Mayestätt och Cronan för dhe okiöpte
räntorne, upgifwes af grefwinnan
höghwellborne fru            Mörner
och är om dess godheet uthi åcker, engh,
betsmark sampt flere tillägenheeter
som der till finnes, på det nogaste
ransakat och afmätt Anno 1688 af
                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                        Åker            Höö
A. Ähr Bergs by bestående af 6 till           tunlandh    kierlass
    halfft förmedladhe hemman,
    hwilka medh hwar andra ligga
    i teeghskiffte, och äro lyka stoora
    uthi alla tillägor
B. Åkeren uthi Norregierdet lillyka
    medh den dehlen wäster om
    kyrckan består af kalcksteens
    öhrjordh mehr än till helfften
    af uthsädet, det andra ähr leer
    och något dungjordh på dhe
    nederste ändarna, med små
    klappsten på; denne by, sampt
    störstedeelen af åckren är på dhe
    högsta och oduglige backarne
    belägen och hafwer syne skifften
    längdt ifrån byn, alldenstundh
    prestegården tillyka medh åht-
    skillige andra byar tillkommer
    den beste åkerjorden så wähl
    inne widh Bergby som annor-
    stedes, och således är till be-
    sagde by mechta skrin och
    sweksam jordmon, särdeles
    i infallande torkåhr då säden
    på stoora styken bordttorkas,
    dessuthan fins på backarna
    mycket brenneskiähl sampt
    steenrössor och jordfasta ste-
    nar med kalcksten beblandat.
    Uthsädhe dhet ena åhret af begge
    desse gierden till de 4. hemman            24 ½
C. Uthi Söderjerdet är samma slags
    jordhmon på backarna, men
    i delderne är något bettre
    af leera och ringa dungjordh
    på ändarna, kan uthi samma
    gierde åhrligen uthsåss till alla
    fyra gårdarna                                        27 3/4
    Engen är alt af hårdh och mawals
                                            höö
(Högra spalten, upptill:)
    höö, och är mechta skarpen och ringa
    grässwäxt på uhtengarne, men på
    den lilla engen som kallas Slogen
    är godh grässwäxt.
D. Uthi Stoor engen till hwar gårdh af 11 tegar            2 kierlass
E. En hump i Rökings engen till hela by
    är för tydhen inte mehr än 6 slagh bred
    kan till hwar gårdh blifwa ett såtan
F. Wester engen som kallas Hagen till
    hwar gårdh höö                                                           4 kierlass 

(Text nedtill i samma spalt:)
G. Flogen en goodh engh men lythen, åhrlig
    till hwart hemman                                                       4 kierlass
H. Af grässhagarna till hwar gårdh                                 1 kierlass   
    Gierdes hööt betes mest af, dock kan
    blifwa till hwar gårdh                                                 1
J. Af Tyskegårds hagan på hwar gårdh ett såtan                           
                                                                                        12 lass 2 såtan
K. Een betshage till heela by hwilken är
    ganska lythen och dessuthan oduglig af
    backar och jlack mark kan icke födha
    fyllest ett nööht på gården.
L. Een lythen kalftompt till hwardera af
    desse fyra hemman, hwar af 2:ne äro till
    åcker upgiorda som dhe sådt hafre på,
    och willia det nu till hagar uthleggia
    hafwa messt syne creatuur på sochne-
    marken, derest skrint muhlbete finnes
                                                    effter
(Nästa spalt:)
    effter der på monga creatuur inlåtes
    derest och finnes ringa fång skoug
    och buskasie till brensle, ringa
    fyske i Roxen för några åkerskifften
    som lööpa neder till siöön, andra
    lägenheeter inga.
                                          Norrgierdet  Södergierdet
1.    ½ Giöstaf Swensson     5 3/4         6 3/4 tunland 12 kappland  2 såtan
2.    ½ Pehr Månson             6 1/4         7 1/4 tunland 12 kappland  2 såtan
3.    ½ Lars Ambiörnsson    6 1/4         7 1/4 tunland 12 kappland  2 såtan
4.    ½ Swen Swenson         6 1/4          6 ½  tunland 12 kappland  2 såtan    
                                                                                    49

Hölasstaahlet kan berächnas till 1 ½
af desse kierlass på een Stockholms
parm.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Brunneby ägor
Konungsbroo ägor
Påhltorp enskyllte ägor mötha
Kongsbroo hagar kallas Systers häsle
Stoor engen till Kongsbroo och flere byar
Stoor engen
Wreta byss egor
Wreta Clöster kyrcka
Brunneby ägor

Bets hage
Leer och sandjord
Leer och sand jordh
Leer sandjordh
Oduglige höga backer medh kalck gropar
öhr och kalcke jordh
kalck jordh
Mull jordh
Mull jordh
Bergs by
Mull och kalck öhr
Leermyll
Leermyll medh kalck steen
Leer mylla
Leerjordh
Grässhage af hårdwall
Leer jordh
Dungh jordh
Leer och sand-mylla
Maawalls engh, kallas Slogen
hårdwall
Leer mylla
Leer och mulljordh medh kalcksteen
Mull och leer jordh
mycket kalcksteen
höga backar
Lerjordh
dung jordh
Leer och dungh jordh
dungh jordh
leer och dungjordh
leerjordh
Leerjordh
Leerjordh

(Text till lilla kartbilden t.v:)
Engh kallas Wester hagen
Skougs backar
Leer jordh
Leer jordh
Leer jordh
öhr jordh
lera
lera
öhr
Lera öhr
lera
Leer jordh
öhr jordh
Leer och dungjordh
öhr jordh
dung jordh
öhr jordh

Scala vlnarum