D12_037

Geometrisch afrytning
öfwer Holgebotorp, som Konglig Mayestät och
Cronan allernådigst updrages i byte af Hans
nåde högwällborne Herr Baron och
landzhöfdingen Herr Erich Lovisin,
belägit i Gullbergs härad, och Wäster-
lösa sochn, afmätt och renoverat Anno 1690
                                            aff
                                        Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                          Åker                Engh
                                                                tunna kanna   tunna kanna lass
1. Sielfwa hemmanet med
    humblegården infattat
    humblegården beståendes
    af 100 stänger
2. Åkren i Norregierdet, jorde-
    måhn af 2:ne slag, som till stör-
    sta dhelen af sandjord, den
    öfrige till tridiedehlen af medell
    måttig bärande leerjord, doch
    i samma gierde höglände bac-
    kar som i torckåhr sweeksam-
    me äro till                                                2        8
3. Än uti samma gierde är någon
    åker uptagen, des jordemåhn rin-
    ga bördig af såg och syrsand och ey
    länger warit i bruuk än i twå
    åhr innehåller                                        -        24
4. Södre gierdet, des jordemåhn består
    af 2:ne slag, till helfften af god och bör-
    dig leerjord, den öfrige är sandblan-
    dat, innehåller öfwer alt                        3        8

(Text i spalten t.h.:)
Numero                                                                      Åker                Eng
                                                                            tunna kanna   tunna kanna lass
    Jntet gierdeshöö till samma hemman
    i hwilket gierde som i säde är
5. Eng till samma hemman beståendes af
    hård wall, ganska oduglig kan ey meer
    bekommas än                                                                         10    81/4    2 ½
6. Eng kallas Kiällhagen af hårdwall bekommes
    höö som och till tunnetahlet                                                   2     22       1½
7. Än innom hägnaden hafwer detta hem-
    man en lyten beteshage som ringa till bet
    och annat kan wara duglig utan dhe
    sig med något löfbrytande kunna betiena.
    Muulbete uppå Wästerlösa uthmarck
    niutes, doch med loff.
    Jngen qwarn, eller qwarnställe, intet
    fiske eller fiskewatn, ey heller någon timber-
    skoug, som och ey heller till gierdsle och wede-
    brand, emädan detta hemman sig intet
    i ägorna sträcker än innom häg-
    naden.

(Text på kartbilden, först längs sidorna:)
Wästerlösa egor taga emot
Holgebotorps egor möta

Nårre gierdet
Holgebotorp
Bets wall
Ny Engen eller Kiällhagen
Södre gierdet
Bets wall
Betes hagen
Engen
         
Scala ulnarum