D12_039

Geometrisch affrytningh öfwer Wågersta
byy, belägin i Gullbergs härad och Liung sochn,
beståendes de hemman af ett helt och 3/4 som särskilte äro
aftagne och Numererade. Afmätte Anno 1691 af
                                         Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                        Åker
1. Är det hela hemmanet Stoorgården, som i Wågersta by         tunnor
    är belägit
2. Är det 3/4 dels hemmanet, som ock samma by belägit, hwilken
    hafwer humblegårdh till 100 stänger
3. Är en tompt, Storgården tillhörig af swyn wallen uptagen ock de
    den till bethe allenast häfda.
4. Är det andra hemmanets tompt af lyka som näst öfwanståen-
    de häfdas
5. Än nedan för samma tompt, et kiärr af utmarcken uptagen
    och ey annat än till bete tiänligdt

(Nästa spalt:)
Numero                                                                                            Åker
    J Södre giärdet                                                                        Tunnor kappar
    hafwer Storgården åker för 3:ne slagh, som
6. Lehrjordh medh klappersten                                                    4        19
7. Sandhblandat jordh med lyten mylla ock klappersten             5        26
8. Öhr jordh myckit grundh                                                         1        16 3/4
     Det andra hemmanets åkerock ock af 3ne slag
9. Som lehrjordh med klappersten                                               2        20 1/4
10. Sandhblandat jordh med lyten mylla ock klappersten           5        10 ½
11. Öhrjordh mycket grundh                                                        1        5

    Norre giärdet
    af 3:ne jordemåhner til Storegården som
12. Lehriord med klappersten                                                        3        15
13. Sandhblandat jordh                                                                  5        11 

(Nästa spalt t.h.:)
Numero                                                                         Åker               Engh
                                                                                Tunnor Kappar    Lass    
14. Dungiordh                                                            3        5:10
    Det andra hemmanets åker af 3:ne slag
    i samma giärde, som
15. Lehrjordh medh klapperstenn                            3        3 1/4
16. Sandhblandat jorden                                          3        5:8  
17. Dungjorden                                                        2        31

    Desse hemmans engiar
    Storegårds tegar uti Storengen af 2:ne slagh
18. Mawaldh                                                                                           6
19. Steggwall                                                                                          3
    Det andra hemmanets tegar i samma
    engh ock af 2:ne slagh
20. Mawalldh                                                                                          4
21. Steggwall                                                                                          2

(Texten fortsätter nedtill t.v.:)
                                                                                          Åker             
Numero                                                                    Tunnor Kappar    Lass 
    Desse hemmanens dehl i Eckängen
    af 2ne slagh, Storegårds tegar
22. Mawaldh                                                                                        1 ½
23. Stertingswall                                                                                  1 ½
    Det andra hemmanets engetegar
    af 2:ne slagh
24. Mawaldh                                                                                         1
25. Stertingswall                                                                                   1

    J Lille engen desses tegar
26. Storegårdens tegar af mawall                                                         4
27. Det andra hemmanets tegar ock af mawall                                    3
    Dhesse hemmanens dehlar i Säterängen
    af ringa wärde af starrwall och kärrwall
28. Är Storegårds dehl                                                                          1
29. Är det andra hemmanets dehl                                                         2
    Storegårds åhrliga giärdeshöö af hårdh och stertings
    wall helfften af hwart                                                                        4
    Det andra hemmanets åhrliga giärdeshöö af
    samma beskaffenheet bekommes                                                      2

(Text i nästa spalt:)
                                                                                              Åker             
Numero                                                                        Tunnor Kappar  
    Dhesse hemmans enskylte gamble åkerlyckär
    af sandjordh ock myckit stenug
30. Storegårdhen i 3:ne lyckor hafwer                            1        7 ½ 
31. Den andra gårdens i 3:ne lyckor                                2        9
    Desse hemmans af utmarken inkrächtade lyckor,
    hwilka äre af 3:ne jordemåner, som swartmylla, sandh
    och öhrjordh
32. Storegårdhen uti 3:ne lyckor innehafwer                  2        20
33. Det andre hemmanet af ehn lycka                             -        19

    Dhesse hemmans enskylte hagar
34. Storegårds hage kallas Råhage är bewäxt medh granskog
    sampt wedia, och behielpeligit bethe.
35. Jtem Storegårds hage kallat Hundkiällhagen hwar uti är
    skough bewäxt af ung gran. Godt bethe.

(Nästa spalt:)
Numero
36. Än en hage till Stoorgården kallas Kiärr-
    hagen, hwilken är bewäxt medh granskoug
    till fång och gärdsle tiänlig.
    Det andra hemmanets hagar
37. Hage kallas Hästhage, som är bewäxt medh
    grann till gärdsle och wedie brand tiänlig.
    hwar uti är godt bete.
38. Jtem en hage kallas Gubbehagen, ock så skoug
    af ung gran, sampt behielpeligit bethe.
39. Än är en hage samma hemman tillhörigt
    som är bewäxt medh små gran, sampt
    nödwändigt bethe, denne hage kallas
    Kalfhagen

    Vtmarcken
40. Häfda desse hemman medh byen tilsamman
    Dugligheeten i bethe behielpeligh.
    Skougen af små gran och biörk till
    ringa dugligh.

(Sista spalten t.h.:)
Numero
    Dhesse hemmans grannar i samma
    by är femb stycken hwilkes huustompter
    sampt betestompter medh Littera A signerade.
    Alle desses åker i Södra giärdet med B signerade
    Desses åker i Norre giärdet med Littera C
    deras engiar medh Littera D.
    Jtem grannarnas så nyie som gamble
    åker lyckor medh Littera E.
    Jämbwähl des enskylte hagar med Littera F.
    Utmarken är för detta Annoterad.

        Byens strydigheeter
    hwilke de ännu innehafwa, men Rågåla
    Prästegårdh dem nu willia förmehna,
    begynnandes wyd en stubbe i Nyble äng Littera G och
    gambla gärdsgårdsstodan effter til H. och sädan till
    steen wyd bäcken Littera J. Rådhgåla för mena
    sig willia gå ifrån sten J. Linea recta til G.
K. Är åker af gärdet i samma twistigheet till Stoor-
    gården af sandblandat jordh                    -    10 3/4 kappar
L. Jtem af den andra gården                        -    21 ½ kappar

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Slätha bys egor mötha
Råå gårdz egor mötha
Nyble bys land möter
Liungs land möther
Högh-åhra land tager här emoot
Hornstäfwe landh möter
Hornstäfwe landh möther
Norre Lunds land möther
Södre Lunds landh möther
Kiäs-torps land stöta här emoot

stubbe
Betesuall
Rååhagen
beteswall med granskoug bewaxt
Engeuall
odugligh lindh
Backstuga
Backstuga
Lill-ängen
Ekängen
lindeuall
Utmarken
odugligh wall
Kalfhagen
Wågesta by
Steenhagen
Hundkälla hagen
Hundkälla hagen
Linde wall
Wågersta Stooräng
Knecht eng
Gubbe hagen
Linde Wall
backe medh ecke och graneskoug bewext
Häst hagen
Kiärhagen
Nyhagen
Hoop-hagen
Utmarck
Kiärhagen
Sätenängen
Äng backe
stoor steen

Scala ulnarum