D12_042

Geometrisch afrytning
öfwer Siöbacka gård med ett hemman
i Säby by Siöbacka tillhörigh, hwilka liggia
i teghskipte medh Säby by, belägne i Gullbergs
häradh och Liung sochn, nyttigheeterne i åker
och engh till gården och hemmanet som föllier.
Afmät Anno 1691 af            Anders Nillson

    Notarum Explicatio
                                                                                        
Numero                                                       Tunnor Kappar  
1. Är siälfwa gården med des trägårdh som
    nys planteradt äro

    Des åker i Östra giärdet
    af 3:ne slagh
2. Lehrjordh                                                  9        4
3. Flåtleera                                                    -        30 1/4
4. Sandhjordh                                                -        20 ½
5. Ödeåker af lehra                                       1        ½
6. Flåtlera öde                                               2        23
7. Ödelagd åker af sandhjordh                      1        6

     J Wästra gärdet ock af 3ne slagh
8. Lehrjorden                                                8        3
9. Sandhjordh                                                -        15 ½
10. Grof öhrsandh                                         1        7 ½
11. Ödeåker af lehrjordh                               -        12

    Säby ena hemmans åker i Öster giärdet
    af 3ne slagh
12. Lehrjordh                                                5        3 ½
13. Flåtlehra                                                  -        29 3/4
14. Sandhjordh                                              1        16 ½
15. Öde åker af lehrjordh                              -        18 3/4
16. Ödeåker af flåtlehra                                2        1 1/4

    Wästra giärdet af 3ne slagh
17. Lehrjordh                                                4        10
18. Sandhjord                                                1        13 3/4
19. Öhrjordh                                                  -        27 3/4
20. Ödeåker af lehrjord                                  -        5            Lass
    Åhrligit giärdes höö till Siöbacka                                     3 7/8
    Säby ena gårds giärdes höö                                               1 3/4

     Siöbacka enskylte engiar
21. Gathagen af hårdh wall                                                    3
22. Siöbacka hump af hårdh wall                                           8
    J samma hump höö af hårdwall till hemmanet                   4
23. Solberga hagen af hårdh wall                                           5
    hwilken allena är hemmanet tillhörig
24. Säby engen den dhe tilsamman häfda
    af hårdhwall, medh myken granskough
    bewuxin, bekommes höö på Siöbacka
    gårds dehl                                                                         19
    Hemmanets dehl som något bördigare
    enghwall är, för des afrödiande skull                                11

    Hagerna
    Till öfwan stående hemman
25. En hage som kallas Fallhagen som består
    af granskough tiänlig till fång ock
    wedie brandh hwar iblandh fins ock godt
    bete.
26. Wyphagen fins skougen af gran ock tall
    hwar iblandh är godt bethe, skougen
    tiänlig till fång ock gärdsle.
27. Siöhagen är nu till skogen lagd hwil-
28. ken vtmark som hörer till Siöbacka
    tillyka med Säby ena gårdh är afdelt
    ifrån byens skough, som är bewäxt
    mestedehls af gran, hwar iblandh fins
    nödtorfftigdt timber, fång ock wedie-
    brand rykeligh, godt muhlbete.

    Torpen här under hörige
29. Solbergatorpet af sandhblandat lehra till        -     20
30. Engh af hårdhwall                                           -     -                 ½
31. Falhagstorpet häfdar åker af lerjordh,
    blifwer öfwer alt                                                -    15½
32. Engh af hårdhwall                                           -    -                1 ½
33. Wyphagstorpet häfdar åker af lerjord             -    3 ½
43. Engh                                                                -    -                ½
35. Skarpdahlstorpet häfdar åker af ringa öhrjord    -  23½
36. Engh af maawall                                              -    -                3

(Text t.h.:)
Numero                                                                            Tunnor  Kappar
37. En qwarn på Siöbacka ägor medh ut- ock injuhl som hafwer sin gångh
    åhret omkring.
38. Jtem fins ock till qwarnen en åkerlycka af lehrjordh    -        19
39. Ähr ock wyd qwarnen ett gammalt åhlfiske som intet för des me-
    dhellössheet är rät hållit wydh macht.
    Ellies brukas ock fiske i Norby siön medh noot, nät ocj katsors fångan-
    de.
40. Byens alla tillhörige ägor, med en Numer signerat
    Flere lägenheeter fins intet.
41. En änghie hump Rågåla tillhörigh, belägin in om gräntsen.  

                                                                                                Lass    såtan
    En ut engh belägin i samma häradh ock Wreta sochn
A. hwilken kallas Fruberg engen, Siöbacka tilhörig.
    Des gräswäxt består mestedehls af syd godh bäran-
    de hårdhwall, som ock på somblige ställen små
    starrwall, bekommes höö af hårdwall                                20
B. Starrwall                                                                            30

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kong Norby siön
Stackstorp ägor mötha
Råby ägor taga emoot
Släta ägor här in till
Åhsens ägor mötha   
Här möther Råby ägor
Åsens hump
Råby ägor
Släta ägor mötha
Hasla ägor stöta här emoot                                                                                                 

Säby bys hage
Skarpdahls engen
Skogsbacke med graan bewäxt
öhr backe
Skarndahls-torpet
Wyhags torpet
Falhags torpet
Fallhags torpets engh
Fall-hagen
Wyphagen
Katskor
Katskor
Siöbacka med Säby ena gårds enskylte  skough
Gath hagen
Siöbacka
Trägård
Engh wall
Bethes wall med gran-skoug bewäxt
Wästra giärdet
Östra gierdet
qvarn
Skougugh betheswall
Engh parck till hela byn af föga wärde
Säby bys ensckylte skoug
Säby sampt Siöbacka engh myckit med graan och wieskoug bewäxt
Siöbacka hump
Säby by
Byens hagar
Solberga hagar
Byens lyckor
Rågåla hump
Säby bys hump

(Text till kartan nere t.h.:)
Stiernorp ägor stöta här in till
Små starr wall
Hård wall
Starr wall
Frubergs engh
Stiernorp taga emoot på denne sydan
skiälsten
skiälsten
Hård wall
Hård wall
Skiälsten
Hård wall
Ekstubbe
Små starr wall

Schala ulnarum