D12_044

Geometrisch afrytning
öfwer Biärckery, ihwaräst Nordegården Konglig
Mayestät och Cronan opdrages i byte, af hans nåde högwäborne
Herr baron och landshofdingen Herr Erich Lovisin;
belägen i Kinna härad, och Kysa sochn, affmätt
och renoverat Anno 1690 aff        Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

1. Nordegården med des bygningstompt, och hum-
    blegården nyligen anlagd af 150 stänger.
    Jtem en trägård af ringa /wärde/ innom samma circumferens,
    som af några suurapleträen består

(Text i nästa spalt:)
                                                                                  Åker
Numero                                                               tunna kanna Lass
2. Östra gierdets jordemåån beståår af
    sandjord på somblige ställen med lyten
    mylla beblandat, men längst bort af leera
    doch sandjorden något tierf, innehåller            4        12
3. Wästra gierdet, jordemåån af samma
    natur som det andra, öfwer alt innehåller
    å hans deel                                                        4        -
4. Noch af utmarken 2:ne lyckor uptagen af
    samma hemman, hwad till åker är tienli-
    git, är uphäfdat, jordmåhn af örsand in-
    nehåller                                                             1        8
5. Höö i Östra gierdet bekommes mycket ringa
    allenast af tegarna nedan för åkrarna be-
    lägne som och spiäll i samma gierde han med
    sin granne sampt utjorden hafwer är befunnit
    till hanss dhel                                                                        3/4
6. J lyckorne då dhe äro uti säde höö till                                  1/4 

(Nästa spalt:)
                                                                                  Åker
Numero                                                               tunna kanna Lass 
7. Wästra gierdet i des sädeswarande
    bördigare till höö än det andra, bekommes                            2
8. Träte eller Traneengen är med det hela
    sampt Folkinge utjord i sammanbärg-
    nadt och lyka stoor deel, bekommer det-
    ta hemman af sin tridiedeel, gräsval-
    len af stägge som måsewall                            5        19        6
9. Hufwud eller Badstuengen är detta
    hemmans tegar serskilt separerat
    grääswallen öfwer heela engen af små
    stegge wall, bekommer å hans dhel                1        30        3
10. Een lyten hump wäster om Torp-
    engen som detta hemmanet
    med det heela lyka mycket hafwer
    bekommer å hans part                                     -        9           ½
11. Torpengen hafwer detta hemman
    allenast till en dheel med det heela
    tillsammans i det ringaste, doch
    särskilt afmätt, gräswallen af måse
    och mycket stenig och ringa bördig
    bekommer                                                       9       2 3/4       4
12. Starrsiö kiär och i sammanbärgnadt
    med det andra hemmanet i lyka stoor
    deel, wallen af starrewall, doch bördig
    bekommes å hans part                                    4        1 ½        5

(Text i spalten t.h.:)
                                                                                                      Åker
Numero                                                                                   tunna kanna Lass
13. Än hafwer detta hemman med det heela tillsammans
    een hage kallas Stubbehagen, som wid bäcken kan bär-
    gas höö, å hans part bekommes aff starr                                                     1
14. Än en enskylt eng kallas Snookhagen af ringa bärgnad
    allenast wid bäcken bekommes höö af starr                        1      19 3/4      1 ½  
15. Noch hafwer detta hemman en sågedeel, sågen wid byn
    belägen, det dhe allenast till huusbehoof kunna af-
    hielpa, dammen kunde wähl af sig sielf wara duglig,
    men hafwa intet timber i synnerheet detta hemmanet.
    Om slykt oppå des skoug någon timberståck funnes
    är dhem swårt förmedelst bärgens förhindrande kunna
    hembringa.
16. En enfoot qwarn som till huusbehoof brukas, kan
    allenast höst och wåhr der uppå mala.
    Fiske hafwer detta hemman med sin granne till-
    sammans till 4 notewarp, som winter och som-
    mar kunna dragas, bekommes fiske af abborre,
    mört ibland, giäddor, men åboerne bruka dhet
    intet för aflägenheeten skull, samma siö heeter
    Starrsiö
    Jngen timberskoug finnes duglig till detta hemman
    utan rykelig till gierdsle och wedbrand, som och på någre
    ställen tienlig till swedie, skougen mycket af eld
    förderfwat, behielpeligit muulbete, hafwandes
    detta i skoug sampt muulbete lyka med det hee-
    la hemmanet, men Folkinge utjord uti utmar-
    ken intet.
    Flere nyttigheeter hafwer detta hemman intet,
    utan som ofwan förmalt är, och uppå Chartan
    hwar och en ort annoterat är.

(Texten fortsätter högst upp t.v.:)
Numero
17. Biärkery södre gård huustompt
18. Des åker i Östra gierdet af samma beskaffen-
    heeter som dhet andra hemmanet
19. Des engetegar i Östra gierdet
20. Des åker i Wästra gierdet
21. Jtem des ...?tegar
22. Än des särskilte lyckor
23. Noch des särskilte engetegar som och särskilte
    engar, dhe öfrige enger som isammanbärg-
    nad warder af Norregårdens Nummer seendes
    Utom gränsen hafwer detta hemman en
    utjord, Fagerlycka benembd, hwilken ey är
    afmätt
24. Folkinge utjord som ey annat än till höö war-
    der bärgat, i bägge gierderna med detta Nummer
    annoterat
25. Jtem en teg i Hufwud eller Badstuengen
    J Träte eller Traneengen hafwer denne
    utjord tridiedehlan som
    af Norregårds Nummer affse-
    endes warder.
    Meera hafwer denne
    utjord intet

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Miällerum egor möta her emot
Kysa bys egor stöta her emot
Skieppebergs egor möta
Uthjorden Fagerkula möta
Folkinge egor stöta her emot
Fölingsiö utmarck möta her

Betes marck
Träte eller Trane engen
Steenbacke
(Text till skogen t.v.:)
Berg
Marck med ahl och biörck skoug
Gammalt swedie
Betes marck
Steen
Gammal kors-tall
Denne marck af ydel höge berg
    den der uppå warande skoug är af tall
    med något biörk som till gierdsle och
    wedebrand tienlig är
    med någre gamble afswedade fäller
    kunde wähl finnas
    någre ståckar som till såge timber
    äro tienlige, men kunne
    dhem intet förmedelst
    dhe oläglige bergen hem bekomma.
Inge steen
Fläskeboskiähl
(Text i mittenpartiet med åker:)
Wästra gierdet
Oduglig steen backe
Hufwud eller Badstu engen
Sand backe
oduglig
Östra gierdet
Stubbe hagen
Oduglig backe
Snook hagen
Sandbacka
Oduglig måse
Beck
Ung skoug af tall tienligh till swedie
(Text på kartavsnittet t.h.:)
Humpen
Torp engen
Biärkery uthmarck
    af oduglige berg på somblige ställen emellan bergen gamble
    sedien, skoug af tall, gran och något biörck
    mycket af skougs eld fördärfwat
Starre siö kiärs eng
Starrsiön
Gåse steen
Oduglig måse
Wysare

Scala Ulnarum