D12_048

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning
öfwer Boda byy, belägen i Kinds häradh
och Hägersta sochn, afmätt Anno 1692

    Notarum Explicatio

Numero                                                                         Åcker             Eng
                                                                                 Tunnor Kappar   Lass
1. Håckans hemman 1. crono. Vppå des huus
    tompt höö af hårdh wall                                            -        -            3
2. Jönses hemman 1 crono. och höö af huus-
    tompt                                                                         -        -            3
    Jngen humblegårdh fins till denne by

    Norre giärdet
    af 2ne jordhemåhner nämbligen
    Hafwa desse hemman lyka mycket af
3. Medelmåttig lehra, till bägge gårdarne                    7        19
4. Dungjord                                                                  3        1
5. J samma giärde som Jönses hemman allena
    hafwer lehrjord                                                         -        10
6. Dungjord                                                                   -        6
    Höö i detta giärde af hårdhwal                                 -        -            1 ½
    Starrwall                                                                   -        -            1 ½

    Södra giärdet
    Och af 2ne jordhmåhner, såssom
7. Lehrjord till bägge gårdarne                                    7        4
8. Dungjordh                                                                3        25
9. J samma giärde som Jönses hemman allena
    hafwer, lehrjord                                                        -        12
10. Dungjordh                                                              -        4
    Jntet höö fins i detta giärde

    Engian af 2:ne grässwallar, till bägge
11. hemmanen, hårdhwall                                            -        -            16
12. Små starrwall                                                         -        -            24

    (Text i mellersta spalten:)
Numero                                                     Lass
    Till Håkans gårdh af hårdhwall             7 ½
    af små starrwall                                    11 ½ 
    Till Jönses gårdh af hårdh wahl            8 ½
    af små starrwall                                    12 ½

    Hagarna
13. Hästhagen, hwar uti fins godt beethe,
    Skougen af biörck, och aahl, något
    tall, ock gran, till gärdzle och wedie-
    brand tienlig.
14. Kohagen består af medellmåttigt beethe,
    och ingen skough.

    Uthmarken
15. Är af månge bergh, skougen af tall
    och gran, något till timber, som ock
    wedebrandh tiänlig, ringa bethe.
16. Ett lytet torp på vtmarcken bebygdt, hafwa
    åcker af flåthleera                                4 ½ kappe  
17. En lyten skwaltqwarn, som allenast går
    när wattuflöder är. 

(Högra spalten:)
    Fiske
J siön Åsunden, som
intet synes mödhan
löhna.

Flere lägenheeter fin-
nas intet till denne by.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Aska ägor möta
Drättinge land stöter här emot
Brötz ägor komma här
Siön Åsunden

Lunds öhn
Stor Giölen
Sten
Kohagen
Wtmarken
Angewall i giärdet
Norre giärdet
Eke backe
Boda by
Ekebacke
Backe
Södre giärdet
Backe
Nys afswediat land
Skougsbacke
Hästhagen

Schala ullnarum
Anders Nillsson

(Text i högra nederkanten:)
Reviderad & approberad in Aagusti 1713