D12_050

Geometrisk afryttningh öfwer Skiähl-
hambra, 1 chrono, belägen i Kindz häradh och Hägersta sochn
afmätt Anno 1692


    Notarum Explicatio

1. Är siällfwa gården, medh des huustompts circumferents.
2. Till detta hemma är en lyten humblegårdh ifrån gården något af-
    lägin, kastar af sig ½ lispund
Numero                                                                              Åker            Eng
                                                                                     Tunnor kappar  Lass
    Siö giärdet
    af 2:ne jordhemåhner som
3. af godh bärande lerjord                                               3        20
4. af dhen sämbre nämbligen flothlehra                          -        31 3/4

    Södre giärdet
    och af 2:ne jordhmåhner såssom
5. Af god bärande lehrjord                                              4        29
6. Af den sämbre, nämbligen flotlehra                           1        14
7. En lycka medh Södra giärdet i säde af dungjord        -        25
    Åhrligit giärdes höö af hårdhwall                               -        -                3

    Engiarna
8. Ecks ängen, är af hårdwall till                                    -        -            3
9. Jtem stäggewall                                                          -        -            3
    J denne äng förmenes wara en vtjordh,
    men är intet befinteligh, utan
    är remitterat till wydare ransackning
10. Lill ängen af hårdh wall                                            -        -            3
11. Stäggwall                                                                   -        -            1
12. Siöängen består af hårdhwall                                    -        -            5
13. Starrwall                                                                    -        -            9
14. En hage till detta hemman är af nödtorfftigt bethe, skougen af biörck
    och ahl med någre unge tallar. Biörck och ahl, duglig till löfbrytande. 

    Vtmarken
15. Är till bethe heel odugligh, skougen
    af tall, och ahl, till giärdsle och
    wediebrand tienlig. Tallskougen till
    smått timber duglig.

    Fiske
    J siön Nimmern bekommes fisk, medh
    nooth och näts, sampt katsors fångande
    giäddor och abborrar, som mödan löhna.

(Text på kartbilden:)
Fullmesta ägor stöta här intill
Siön Nimmern
Berg
Siö-ängen
Beteswall
Skiälhambra
Beteswall
Linde
Beteswall
Siö-giärdet
Södra gierdet
Betes wall
Berg
Lill-ängen
Backe
Betes wall
Ekänge
Ekebacke
Kohagen
Wysare
Prästeskiälet
Berg
Katzestånd
Utmarken
Wysare
Horn-skäll
Kiär
Skiäl
Afswediat land
Wysare
Stomtorna ägor taga här emot

Schala ullnarum
Anders Nillsson