D12_053

Geometrisk affrytningh
    öffwer
Aska by; Belägen j Kyndz härad och
Hägersta sochen; j hwilcken byy een kiörkio uthjord belägen
desses godheeter som föllier; afmätt Anno 1692

    Notarum Explicatio

Numero                                              Åcker
                Aska byy                      Tunnor Kannor Lass   
1. Stoorgårdens tompt
    hwilcken ingen humlbe
    gård hafwer

    Åcker i Norra giärdet
    af 2:ne jordmonner
2. Medelmåttig leera                        6        4
3. Dungjord                                      2        4 ½

    Södra giärdet
4. Meddelmåttig leera                      7        6
5. Dungjord                                      -        24 ½
    Giärdes höö åhrligen helften
    hård- och dett andra dellen
    staar wall                                        -        -            6

    Ängarne
    Stoor ängen beståår
    af 2ne gräässwäxter
6. Hårdwall                                        -        -            4 ½
7. Staar                                               -        -            10 ½

    Noor ängen
    bestående af 2:ne slagh
8. Hårdwall                                        -        -            1 ½
9. Staarwall                                        -        -            7
10. Jtem een äng som för   
    några åhr af Noorängen
    är intagen blir staar
    wals höö                                        -        -            1
11. Utj Asketorp ängen
    bekommes höö af hård-
    wall                                                -        -            5

    Hagarne
12. Een hästhage samfält
    hwar uti finnes godt
    bethe, skoug aff gran
    och biörck tiänlig till
    fång och wedebrand
13. Koohagen häfdas sam-
    fält i hwilcken är godt
    bethe men ingen skoug
14. Eenskylt kalffhage
    hwar utj finnes godt
    bethe men skougen aff
    swediat.

(Text i första spalten t.h.:)
Numero                                              Åcker
                                                     Tunnor Kannor Lass
     Mellangården
15. Hwilcken och ingen humble
    gård aff wärde hafwer
    Åckeren j Norra
    giärdet beståår
    aff 2:ne jordmonner
16. Meddelmåttigh leera                4        29
17. Dungjord                                  2        5
    Andra åhrets uthsäde
    uthj Södra giärdet
    aff twenne slagh
18. Leerjord                                   5        8 ½
19. Jtem dungjord                          4        3
    Åhrligit giärdes höö
    helfften aff hwardera
    slaget nembligen aff
    hårdwall och staar
    wahl till denna går-
    den beräcknadt                           -        -            3

(Text i mellersta spalten t.h.:)
Numero                                    Tunnor Kannor Las
    Ängarne
    Stoor ängen aff 2:ne
    slagh och jordmonner
    nembligen
20. Hårdwall                                -        -            4
21. Staarwall                                -        -            9

    Norrängen
    Beståår aff twenne
    waller såssom först
22. Hårdwall                                -        -            1
23. Staarwall                                -        -            6
24. Een ängh aff Norr
    ängen för några åhr
    intagen belöpper på den-
    na gården aff staarwahl            -        -            1
    Asketorpets ängen beståen-
    des aff 2:ne slagh som föllier
    och här under Specificeras nembligen
25. Hårdwall                                -        -            2
25. Staarwall                                -        -            3

    Hästhagen
27. Häffdas med den andra
    gården tillsammans dess
    godheet i skoug som bethe
    är tämbligen duchtigt, skougen
    tiänligh till fång och wedbrand.

    (Spalten längst t.h.:)
Numero                                    Tunnor Kannor Lass                                  
    Koohagen
28. Häffdas med den förrige
    gården hwar utj befin-
    nes godt bethe men ingen
    skough.
29. Een enskylt kalfhage hwar
    utj befinnes tämbligh
    skiönt bethe, skoug aff
    ungh gran och biörck
30. Uthmarcken hafwa desse twen-
    ne hemman tillyka med fräl-
    se gården till sammans hwil-
    ken är aff föliande godheeter
    Skougen af biörck tahl och gran
    hwilket ey annat änn till fång
    och wedbrand tiänligt såssom och
    nödwändigt bethe.
31. Jtem haar denna by een uth-
    marck som häffdas till sammans
    med Banckesta byy. Skougen
    tiänlig till fång och wedbrand och
    nödwändigt muhlbette.
    Dee 2:ne giölarna på ägorne
    äro till fiske intet duglige
    Frälssehemmanet till Broo
    kind underhörigh
    des godheet utj åcker kan
A. af dee andre hemmanen sees
    doch tegarne utj begge giär-
    darne Litererade med A.
    Elliest häffdar frälssegården
    med dee andre gårdarne till
    sammans utj alla under
    hörige lägenheeter både utj
    äng och uthmarck.
    Kiörkio utjordens tegar
    utj begge giärderne Littereras med
B.     B
    men utj Stoorängen häfdas
    på utjordens anpart 4 tegar.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wästerssum ägor mötha här
Gålby ägor taga emoth
Banckesta torp ägor här till    
Banckesta och Hägersta ägor taga här emoth
Drättinge landh stöter på denna sydan här emoth
Boda ägor mötha
Änn Wiggersta ägor här till
Wiggersta land möther här  

Noor ängen
Backe
Backe
Een släth j giärdet
Äng
Engh wall
Norra giärdet
Backe
Backe
Aska byy
Ängwall
Hage
Ängwall
oduglig backe
Stoor ängen
Södra giärdet
Backe med ehnskoug
Steen
Hästhagen
Kalffhage
Aska byes enskylte uthmark
Aska tillyka med Banc-kesta byes uthmarck
Asketorps ängen
Kalfhage
Asketorp
Backe
Ängh
Kalffhage
Steen
Byens uthmarck
Steen
Sunds ör skiället
Stora giöla
Mellan giöla

Scala Ulnarum
Anders Nillsson