D12_056

(Rubrik:)
Geometrisk afritningh öfwer
Denskeboo 2:ne hemman, belägne i Kindz häradh och
Wåhlnäss sochn. Afmät och förfärdigat Anno 1692
                                    Anders Nillsson   

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                       Åker              Engh
                                                                                             Tunnor Kappar
1. Är Upgården medh des huusstompts circum-
    ferentz hafwer humblegårdh till 100de stänger
2. Är Nidergården med dess huusstompt och hum-
    blegårdh af 30 stänger

    Norre gärdet
    af 3ne jordemåhner, som
3. Sandblandat lehrjordh och bördigh,
    3diedehlen för steenrösen af /dragen/                                1        12 1/3
4. Ähr slätt bärande sandh jordh. Tredingen
    för stenrösen afdragne                                                        -        28
5. Öhrjordh och myckit grundh, jtem afdragit tredingen       1        15 1/3

    Norr Lyckan
    Medh detta giärdet i säde af 2:ne jordemåhnar.
6. Leehrjordh medh swart mylla fiärdedehlen för
    sten rösen afdragit                                                              -        14 1/3
7. Dungh jordh och fiärde dehlen för stee[n]rösen afdragen    1        1

    Södre gärdet
    af 3:ne jordemåhnar som
8. Sandhblandat lehra 4de dehlen af dragen för stenrösen     2        1 1/8
9. Öhr jordh och 4de dehlen afdragne för sten rösen             4        11 5/8
10. Dunghjordh jtem 4de dehlen afdragen för stenrösen       1        18 5/8
    Åhrligit giärdesshöö af hårdhwall                                                                    2

    Engiarna
    som
11. Norängen af hårdhwall medh? starr beblandat                                             12 ½
12. Lillängen af hårdhwalds höö                                                                         14
    Gullmåhlen af 2:ne grässwallar, som
13. Hårdhwall                                                                                                        6
14. Starrwall                                                                                                          4
    Starr kärs-engen och af 2ne grässwallar som
15. Hårdwall                                                                                                          4
16. Dito hårdhwall med något starr beblandat                                                      6

    Bethes-hagar
17. Norrhagarna af ringa wärde till bethe; Skou-
     gen mäst afswediat, allenast något biörck
    och ahleskough till löfbrytande något tiänlig.
18. Siööhagen af ringa bethe, förmedelst des stoo-
    ra bergh skull, skougen alldeles afswediat.
19. Kalfswedian, är föga /till/ bethe tiänligh, skougen
    afswediat, allenast småt ahlbuske dher och
    hwar ståendes.

    (Text i högra spalten:)
Numero                                                                                       Åker              Engh
                                                                                             Tunnor Kappar    Lass
20. Gullmåhla-hagen, är af godt
    bethe, des skough af tall, graahn
    och biörck, till giärdsle och
    wediebrandh som och något småt
    timmber tiänligh.

21. Vthmarken
    Ähr af effterfölliande willkohr
    medh månge höea bergh, sampt
    kiärr. Skougen af tall, graan
    sampt biörck och ahl, tall och gran
    skough till småt byggnings-timber
    tiänligh, men den störste skougen
    där af uthletat rykeligen till
    gärdsle och wedebrandh, medel-
    måttigt bethe.
22. En lythen skwalt-qwarn, hafwa
    desse medh Såndhboerne till sam-
    mans, allenast om wåhren gå-
    endes.
    Fiske uthi siön Sträpen af 5 noth
    warp, så och 1 nothwarp i Mähle-
    siön, jtem 1 nothwarp i Röösiön,
    bekommes mörth.

    Ett ryttaretorp på ägorna
23. Sädes lyckan af flåthlehra, innehåller    -        13 1/4
24. Trädes lyckan af dungjordh                    -        12
25. Samma torp hafwer ingen ängh
    hemma wyd, utan bärgar sigh
    nedan för byens Södra giärde i et
    lytet kiärr af kiärwall                                -        -                ½

    Flere lägenheeter fins jntet
    till denna byy.
    
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Erich torps ägor mötha
Röö siön
På denne sydan mötha Stenswasa ägor
Sträp-siön
Hugne-bo ägor möther
Här mötha Fiälla ägor
Såndebo ägor möta på denne sydan
Måhla ägor taga här emoot
Måhle siön

Häradssten
Sten
odugligt kiärr
Wisare
Rösiö-bergh
Backestugu
Ryttare-torp
odugligt kärr
Denskebo vtmarck
Afswediat
kär
Norr-hagen
Af-swediat landh
Norr-hagen
Berg backe
Norr-lyckan
Stenbacke
Backe
Berg
Norr-Engen
Norra gärdet
Denskebo
Bergback
En slätt
Södre giärdet
Skougs backe
Berg
Backe
Bergh backe
Berg backe
Släth
Lill-ängen
Siö-hagen
Steen backe
Kalf swedian
Bergh backe
odugligh bergbacke
Gullmåhla Engen
quarn
backe
Backe
bergh
Bergh
Ett stort berg
sten
skiähl
Gullmåhla hagen
Lufe skiähl
Börckswedieskiähl

Schala ulnarum