D12_059

(Rubrik:)
Geometrisch afrytning öfwer Skårsmåla, belägin i Kindz
härad och Wåhlnäs sochn, afmätt och förfärdigat Anno 1692 af
                                                                Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                              Åker            Eng
                                                                    Tunnor Kappar  Lass
1. Är siälfwa gårdens circumferentz.

    Norre giärdet
    beståendes af 2ne jordemånar, som
2. Lehra medh sandhmylla                            -        9 ½
3. Öhr jordh                                                   1        15 ½

     Södre giärdet
    af 3ne jordemåhner, som
4. Swartmylla                                                -        16
5. Lehrhra medh sandhmylla                         -        24 1/4
6. Öhrsandh                                                   -        29 ½
     Åhrligit giärdeshö af hårdhwall                                        1 1/4

    Engian
7. En tompt wyd gården af hårdwall                                        2
    Engian nydan för giärdenar af 2ne gräss-
    wallar, som
8. Hårdhwall medh småt biörke                                            1 3/4
9. Kiärrwall                                                                            6
10. Een hage af vtmarken ingiärdat, hwilkens
    bethe af ringa wärde är, skougen aff
    ungh graan och tall, till giärld och
    wediebrandh

    Vtmarken
11. Ähr af många bergh, des bethe e-
    mällan bergen nödtorftigh /till/ gårdens behof.

(Text i högra spalten:)
Numero                                                                  Åker            Engh
                                                                        Tunnor Kappar  Lass
    Skougen der uppå, mästedehlen af skogs
    eldh öfwerlupen, allenast till giärdle och
    wedie brandh nödwändigdt.

    Torpen
12. Ett torp kallas Fiskare torpet wyd gården
    belägin, hafwert åker af rösandh                     -        7 ½ 
13. Höö i samma täppa af stäggwall                                            ½
    Kalmaretorpet hafwer och ringa åker af
14. öhrsandh                                                         -        9 ½
15. Engh af stertings wall                                                             2

    Fiske
    Ett nothwarp i Goursiön
16. Jtem en åhl kista af ringa wärde

    Stridig parck
    Som Skarsmåhla ännu posiderar
    hwarest dhe effter häfd willia sin föringh
    hafwa, som först ifrån Littera A en steen, der
    bägge äro enige, der ifrån till Wyt måse
    Littera B. sädan öfwer måsen Littera C.; här ifrån
    till Calmaretorps engh Littera D, sädan till Littera
    E. der ifrån till Gårsiön Littera F. fölliandes
    bäcken utföre till Ellbosättera gränss Littera
    G. hwarest medh Elfwesätter ingen twist
    är, uthan gambla märker och skähl sigh
    emällan hafwa.

(Text högst uppe t.h.:)
Lökebo som samma parck bestrydigar, will hafwa
    sin föring ifrå Littera A. der de ähro enige
hwilken hwetare wysar uppå en steen som löös är
    Littera H. der ifrån gåendes till et löst
skiähl Littera J. och sädan till Littera K der Elfwesätters
    och Storsmåhla landh sammanstöta

Flere lägenheeter fins intet till denne gårdh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Arneboo ägor möta här
Storsmåla land kommer här
Elbosätters land gränsar
Röösiön ägor möta
Lökebo land stöter här emoot

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden, medsols:)
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Gårsiön
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten
Tall

Eng
Måse med tallskogh bewäxt
Eng
Engh
Oduglig berg-backe
Norre giärdet
Tompt
Södre giärdet
Skarsmåla
Backe
Odugligt land
Skarsmåla hage
Wtmarken
Engh
Berg
Oduglig bergbake
Wytmåsen
Engh
Åhlkista
Oduglig måse

Schala ulnarum