D12_061

(Rubrik:)
Geometrisk afryttningh öfwer
1 cronohemman Ähleby, belägit i Kindz häradh
och Horn sochn, afmäth Anno 1691
                                    Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                                     Tunnor Kappar Lass
1. Är sielfwa gården med dess ladugårds circumferents

    Östra giärdet af 2:ne slags jordh
2. Den godhbärande starck lehra innehåller till tunnetahlet        8        15 ½
3. Dungiordh i samma giärdet kommer till                                  -        29 3/4

    Wästra giärdet af 2:ne slagh
4. Den bördige lehrjorden innehåller                                            6        9 1/4
5. Nock i samma giärde af dungjordh till                                     1        15 ½
6. Jtem fins 2:ne stycken lyckor som är i säde
    med näst öfwerstående giär/d/
6. den första består af starck lehra och innehåller till                    -        19 1/8
7. Nock den 2dra lyckan består af sweksam dungjordh                -        14

    Engiarna
8. Engh kallas Lill-Engen dess grässwäxt beståendes mestedehls
    af maa dock något hårdhwall, höö af hårdhwallh                                                1
9. Mawallen i samma engh kastar af sigh                                                                5
10. Engh kallass Simpen kastar af sig hårdwalls höö                                             ½
11. Dito engh af maawaldh i lagom bördh                                                               2 ½
12. J Qwarn engen bekommess hårdhwalls höö                                                      2
13. Starwall i samma engh till                                                                                 4
14. Bohl-engen öfwer alt beståendes af hårdhwall medh
    några eekar bewäxt, höö i lagom bördh                                                               3
    Åhrligit giärdes höö                                                                                             1
15. Fins allenast en lyten kalff hage medh någa biörcker
    sampt ahler bewäxt, kan wara bethe till få creatur.
16. Hwadh vtmarken anbelangar fins bättre på sielfwa
    Figuren at beskåda.

(Text uppe t.h.:)
Numero
        Fiske
   Kan finnas medh nooth och näths läg-
    giände i siögerne wilkor at brukas,
    synes intet af någon fruchbahrt
17. Än fins på gårdsens ägor et knecht-
    te-torp, hwilket hafwer sina ägor effter
    den Proportion, som hans Konglig Mayestät
    dem nådigt förundt.

    Andra lägenheeter fins intet till
    detta hemman

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Holma ägor taga emoot
Siön Bohlen
Flytiom ägor stöta emooth på denne sydan
Siön Rien
Här möther Flarche ägor

Äleby wtmarck, skougen består
    af biörck och ale mestedehls, dock
    på somblige ställen fins ung
    granskoug, bethe nödwändigt
Kalfhage
Knechte-torpets åker
Sten
Knechte-torp
Knecht ängh
Bac-ke
Lill-Engen
Äleby gårdh
Östra giärdet
Betes wall
Bethes backe
Wästra gierdet
Bethes wall
Sump-ängen
Äng
Qwarn-ängen
Bohlängen   

Schala ulnarum