D12_064

(Rubrik:)
Geometrisch afrythning öfwer
Kufwehultz hemman, belägne i Kinds häradh och
Horn sochn afmätt och förfärdigat Anno 1692 af
                                                        Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                                        Åker            Eng
                                                                              Tunnor Cappar  Lass 
1. Ähr siälfwa crono-hemmanets huustompt
    medh dhes humblegårdar af 2 punn humble

    Måhle gärdet
    af 2ne jordemåner, som
2. Sandhmylla                                                        1
3. Öhrsandh ock grusig jordh                                2

    Ladu-giärdet
    af een jordemåhn, som
4. Lehrblandat sandhjordh                                    2        16
5. En lythen lycka af sandh jordh                         -         3 ½
6. J en lyten tompt wydh gården sampt
    giärdeshöö af hårdh-wall åhrligen                                              2

    Engien
7. J Stoor engian hafwer denna gårdh sin dehl med
    skattegården tillsamman af ringa hårdhwal, medh
    gran- sampt biörckskough mycket bewäxt å
    Cronohemmanets dehl                                                                3

    Wtmarken
8. Ähr af effterfölliande godheetetr,1 som knapt
    bethes emällan bergen, skougen består aff
    tall, graan, jäm wähl något biörck medh ahle.
    Tall och granskougen tiänligh till timber
    huusbehof, nödtorfftigdt gärdzle och wede-
    brandh, som ock på utmarken tiänlige ställen
    till swedie.

    Fiske
    J skiöerne Ehrlången och Glytten sampt Nehrskiulen,
    medh nooth och näths läggiande uthan katskeståndh
    hwilket i fiskeleke kan wara något frucht-
    bardt.

    Skattehemmanets
    lägenheeter.
9. Ähr siälfwa gården medh des huustompts circum-
    ferentz.

    Måhla-giärdet
10. Ähr som öfwanstående, bägge jordemåhner i lyka
    wärde.

    Ladu-giärdet
11. Och, godheeten i jordemånerne som förr bemält är
12. Jtem een lyten lycka till bemälte hemman
     Engian hafwa dhe tillsammans och des godheet
    till grässwallen omskrefwen
13. J skougen belägen åkerlycka af sandhjordh skattehem-
    manet tillhörigh.
14. Jtem en kringhgiärdat bethes wall.
15. Är en täppa som knechten häfdar under bemälte skathemmanet
    Wtmarcken medh fisket häfda dhe tillsammans

    Flere lägenheeter fins inga

(Text nere t.v.:)
Numero                                                        Lass
    Jtem afmätt Kügehult
    Cronohemmans uthtegar, be-
    lägne i Lönningehults engh, godheeten
    som föllier, af
1. Hårdhwall                                                    1
2. Kufgehults skattegårdh sampt Åby herre-
    gårds tegar.

(Text på lilla kartbilden intill:)
Löningehults ägor komma här om-kring

(Text på stora kartbilden, först runtom medsols:)
Siön Nerskiulen
Niöhlhult med Falla ägor möta
Siön Ehrlången
Siön Ehrlången
Skiählsholmen
Här möta Hällefors ägor
Här komma Måhla ägor
Gränna ägor möta här
Brän-torp ägor stöta

Wtmarken
Nerskula wysare
Wtmarken
Siön Glytten
Bethes-wall
Betes wall
Kufwehult
Tompt
Måhl giärdet
Ladugiärdet
Backe
Sten backe
oduglig backe
Stor-ägen2
Glyttskiähl
Öhrkulla skiähl
Wtmarken
Hornskähl

Schala ulnarum
_________________________
1) Fel för godheeter 
2) Egentligen Stor-ängen