D12_066

Geometrisk afrytningh, öfwer
Hallsta sätegård i Kindz härad och Tiärstad sochn belägen
hwilcken sätegårdh öfwerstl...? wälborne Herr Georg Leyon-
burgh förmedelst Konglig consens söker sig tillbyta
emot wederlag af gammalt frälse, hwad lägenheet till
detta Sätery finnas i åker, engh, beteshaghar, qwarn
och fiske watn med flere tillhörigheeter, som alt
noga antechnadt ähr, amätt1 uträchnadt och för-
färdigat Anno 1689 af
                                        Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                            Åcker
A. Är Hallsta sätegård, hwilckin är med träähuus        tunne       
    mycket wähl bebygdt, såsom och medh                   landh        Engh
    trägårdar nyligen reparerat.                                                        höö
B. Dhet norra eller wästra giärdet består                                       Lass 
    af stark röd leerjordh, dehls och
                                spyke

    spyke och biörklera ibland, hwickin åcker är utj
    wåth och i mykit torr åhr sweeksamb
    drager af dhen bättre jordmon till                        8 1/4
    Noch af dhen sämbre åckren                                3
C. Uthaf östra gierdet och dhen bästa åckren          8
     Jtem af dhen sämbre                                           2 7/8
D. Engh som kallas Stoorengen nedre
     wyd siöhn belägen, hafwer twenne
    wa..kno maader, blifwer åhrligen på

(Texten fortsätter uppe t.h.:)
                                                                        Åcker    Engh
                                                                        tunne     höö
    denne engh utj lagom börd af hård-           landh     Lass 
    wall                                                                             25
    af starr och något maawall                                         35
E. Vtaf Lillängen merendehls alt
    hårdwall bekomma åhrligen till                                 10
F. Af gierdes reenarna hårdwall                                      4
G. En betes hage nermast in till herre
    gården belagen hwilkin är mykit
    steenigh och bergot af ringa bete
    Kan åth högstonde föda till 8 koor
    åhrligen , till dess ängarne upgifwes
    Till detta sätery är alldeles ingen
    uthmark eller skog, utan dess bodskap
    niuter klööfgångh och bete på
    Forssa bys skog effter öfwerstl...
    Leyonburg dher i byn äger några
    hemman

    Till herregården är medelmåttigt fiske
    utj siön Järnlundh, som löper på en
    syda af ägorna.
    Jngen humblegård af något wärde
H. En lyten qwarn med twenne paar
    steenar på gårdens ägor hwilckin utj
    torre sommaren intet gåår, af
    samma qwarn gifwes till herskapet
    åhrligen 4 tunnor torr rogh, miöl-
    naren hafwer åker af hård leer-
J. jordh, åhrligen till uthsäde                        ½
    2:ne trägårdar hwilcka Herr öfwerstl...
    medh sin bekostnadt låtit reparera
      
(Text på kartbilden:)                                                        
Järn-lundh Lacus
wass
wass
Sånebo ägor eller engh                                  
Kiärr
äng
kiärr
Ekee-skog
Starr- och kiärr ängh
Hårdhwall
backe
Röö leera
starck biörck leera
Röö leera
Leer jord
Röö leer
Stark leera
Wass
wall hård
Angh kallas Lill-ängen af hård wall  
afswedat mark
Koohage
Hallesta herregård
mycket odugelig mark
Stark lera
Röö leera
Leer jord
biörk leera
Leera starck
Rudebrun
katzsor
Kiärr ängh
Leera
stugu
miölqwarn
leera
qwarn hagen
Rim-forsa ägor taga emot på denne sydan

Scala ulnarum

______________
1) Egentligen afmätt