D12_069

(Kartakt inskannad i 3 delar:
D12_067 Baksida
D12_068 Kartbild
D12_069 Text Notarum Explicatio
)

Geometrisk afrytningh
oppå Rimforssa by i Kinda härad och Tiärstad sochn
belägen, och i synnerheet på ett cronohemman
i samma by, som öfwerstleytnant? wälborne Herr Georgh
Leyonburg, nådigst är förundt sigh att tillbyta, hwad
åker, ängh, skogh och utmark med flere commoditeter
som till samma hemman lyder, afrytat, uth-
rächnadt och förferdigat Anno 1689 af
                                            Samuel Melander

Littera                                                                        Åker
                                                                               tunneland     Ängh
A. Detta hemman ligger i teegskiffte med                                  höö 
    4 andra hemman, hwar af 3:ne gårdar äro                               lass
    lyka stora med bytesgården, män krogen
    ½ hemman, som tillförene warit skatte
    är 1/4dell större än någon af de andra hemmanen
    Åkren till denne by finnes merendeehls
    af leerjord, på bakerna sandjord, dehls
    och ringa dungjord, serdeles utj lyckan som
    lyder till Wästergiärdet, så finnes och
    något bränneskiärr på åthskillige stellen
     som myket förskiämmer säden j in-
    fallande torkåhr, är med något små klap-
    pesten på sandbakerna.
B. Uthsäde i Östergiärde af bästa jordmon                3
    Dito af den medelste åkerjorden                            1 ½
    af sämbsta slaget                                                    1
C. Wäster giärdet af god åker                                    4
    af den sämbre                                                         1
    Dito skarp sand och dungjord                                1
                                                                                   6
D. Engen som kallas Forssbo engh är till
    widden af hårdwall, mykit större än
    kiärret utj samma engh, doch är hård-
    wallen så skarpen, att kiärret gifwer
    mera höö, dess utan är på hårdwallen
    mykin ekeskogh som förderfwar ängen,
    blifwer altså i lagom börd hårdwals-
    höö                                                                          8
    Noch kiärrhöö                                                         11
E. Af små giärdesreenar                                              1   
                                                                                    20
F. Noch sin anpart utj Plöyehagen till
    1 eller 2 koobeeter

(På motsatta sidan finns baksidan till D12_070 med text:)
25.
Torp
Kindz härad
Eneby sochn