D12_070

(Uppvikt flik till D12_071, där sista delen av texten
finns att läsa:
)

        #
K. hafwa hwars ett torp nembligen
    cronogården Pinan, och frälsegården
    Lustbaken, der till ringa uthsäde                3/8
    af illak jord, sampt 2 ½ lass höö
    Cronogårdens torp är mindre än frelsegårdens,
L. En Disputerlig utiord benembd
    Falkelyckan, är och afmätt
    som fruu Christina Stiernefeldt
    och qwarteremästaren Daniel i Torp
    stryda om, och är innom bysens
    råågångh, doch serdeles röör-
    lagdt.