D12_0

Geometrisk afrytningh
oppå ett gammalt frälsehemman utj Kinds
härad och Eenby sochn belägit hwilkit Majoren
wälborne Herr Gabriel Gyllenståhl med 1687
åhrs räntta till Konglig Mayestäät och Cronan opgifwit
för okiöpte ränttor, män 1689 moth hösten hafwa
Majoren det återbekommit och gifwit wederlagh an-
norstädes. Hwad ägor till denne by och hemman
finnes i åker, ängh, skogh och utmark, medh
mera som på siälfwa Chartan observerat är, af-
mätt och förfärdigat Anno 1689 af
                                                Samuel Melander

Littera                                                                    Åker
                                                                              tunneland    Ängh
A. Torp består af 2:ne lyka stora hemman, som                        höö
    hafwa åker af leerjord, och på åthskillige                              lass
    ställen spykeleera, är släth åker öfwer alt.
B. Vthsår på Norra giärdet och frälsegårdens an-
    deehl af bättre åkren                                            4 1/8
    Nock af den sämbre jordmon                              2
C. Vthsäde af Södra giärdet och bästa jorden         4
    Dito af den sämbre                                              2
D. Eng finnes mäst af kiärr, doch till fierde-
    deehlen hårdwall.
    Bekommes i lagom börd af Hohl kiärret
    som öfwer alt är starr och groff höö
    af 8 teegar                                                            -                 12
E. Af  byängen som är 3:die deelen hårdwall          -                 14
F. Nock af giärdet, tompter och andra lykor            -                 11
G. En beteshage wid torpet föder till 2 koor
H. Noch en betes hage hemma wid byn, som
    föder 2 koor åhrligen den öfriga boskapen
J. hafwa dhe på utmarken, hwilkin är
    mykit smaal män något lång, dock
    är det skrint men jlakere effter det är mäst
    bergh och steengryt, skogen af stoor
    tall, gran, ringa biörk och ahl, hafa
    nödwandig timmer fång och wedskogh,
    Ringa fiske med nooth och stödie fiske på
    kiärren utj fiskeleeken, sampt miärdar
    i åhn. Litin humblegård till hwar gård
    doch till frälsegården allenast några stänger?? 
                #  

(Texten fortsätter på baksidan av kartakten,
inskannad på D12_070, men redovisas även här:
)
        #
K. Hafwa hwars ett torp nembligen
    cronogården Pinan, och frälsegården
    Lustbaken1, der till ringa utsäde                3/8
    af illak jord, sampt 2 ½ lass höö
    Cronogårdens torp är mindre än frelsegårdens,
L. En Disputerlig utiord benembd
    Falkelyckan, är och afmätt
    som fruu Christina Stiernefeldt
    och qwarteremästaren Daniel i Torp
    stryda om, och är innom bysens
    råågångh, doch serdeles röör-
    lagdt.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Tiusta ägor taga emot
På denne sidan Hängne ägor
Råstorp uthiord
Knäk ägor taga emot
Kiöhlss-forss ägor möter
Hethemb ägor möter
Höökhult ägor
Mallma ägor stöta emot på denne sidan

Äng kallas Byängen af kiärr
Hårdwall
Hårdwall
Styf leera
mull lera
leer jord
Nyhagen af hård wall
Stark leera
leer jordh
stark leer
leer jord
äng
stark leera
mull leera
leer
dung jord
flått leera
stark leera
leer jordh
stark leera
mull lera
tompt
Torps by
Tompter
Äng kallas Soolkiärret af kiärr och häng-dyy
Betes wall
dung jord
Qvarteremästarens bete hage af ahle skogh godt bete
Uthmarken
gran skogh
betes hage kallas Stule-kiärret
Kiärr ängh
wysare
mäst talle skogh
kiärr med tall- gran- och biörk
ang
angh
Smärre tiänaretorp
ny äng till både gårdar
Myckit stoort bergh
Qvartere-mästarens hage som är wyd torpet
qwarn
Torpet Pynan
Qvarteremästarens torp
wysare
Talle-moar
myckit steenig
hård-wall
kiärr
Torpet Lustbacken
Hornskiähl
Skog af gran tall och biörk
wysare
äng kallas Falke-ängen
Faleqwarnen
uthiorden
åcker
Salkelyckan
Äng kallas Falkelyckan af hård wall
wysare
Disputerliga Fall-ängen
horn-skiähl

Scala ulnarum

____________________
1) Enligt registret heter torpet Lustbäcken