D12_073

(Uppvikt flik från baksidan till D12_074,
där texten från den sidan fortsätter:
)
                                                                         Åker          
                                                                        tunnelandh  Äng
                                                                                            höö
C. af det andra giärdet och lyckorne till det                       lass
     ena frälsehemmanet af bästa åkren              2 3/4
    Af den mellersta jordmon                             2
    Dito af den sämbsta åkren                            1
D. Engen som kallas Kalfzängen, är
    af kiärr och starrbotten, bekommer
    till hwardera frälsegårdarna på 7
     teegar och spiäll                                            -            11
E. Wästerängen alt hårdwall, får i medell-
    måttig wäxt på 6 teeger och spiäll                 -            5
F. By ängen kiärr och ringa hårdwall
    till 7 kiärlass, blifwer in alles på
    10 teegar till hwardera hemmanet                 -            23
G. Af Lötzängen hwar utj Miölkwyk
    hafwer sine teegar på hwardera
    frälsehemmanen af 6 kiärrtegar in alles        -            8 ½
H. På en ängsteegh af starr                                -            4
J. Humble kiärrs engen af groff starr
    på hwardera gården                                       -            4 ½
    giärdeshöö in alles                                         -            2   
                                                                                        58
(Nästa spalt:)
                                                                          Åker
                                                                      tunnelandh  Äng
    Åkern är lyka med föregående hemman                        höö
K. hafwer hwars een betes hage som                                lass
    kan föda till 3 koor, den öfrige
    boskapen och hästerna hafwa dhe
L. på uthmarken, hwilkin är me-
    dellmåttig stor till widden
    dereest dhe hafwa nödwändigt
    muhlebete, skogen af /stor/ tall, och
    gran, med biörk och ahl sampt
    löfskogh, hafwer till bysens
    betarfwan timmer, fångh och
    wedskogh, fiskewatn utj siön
    Åsund, med nooth miärdar
    sampt på kiärren i fiskeleeken
    med noth och stödiefiske, sampt
    miärdar i lilla åhn.
    Humblegård ..ge får till ½ lispund
    på hwardera gården.
    Frälsehemmanen äro lyka stoor
    och hafwa i fult skiffte till en
    åhlnen bredare än crono lifztydz
    hemmanet i samma by,
    hwilkit Herr Cantersteni innehafwer
    Jnga andra lägenheeter fins
    till denne by.