D12_074

(Kartakt inskannad i tre delar:
D12_072 baksida
D12_073 Flik uppvikt från baksidan,
där texten från D12_074 fortsätter
D12_074 Text Notarum Explicatio och kartbild
)

Geometrisk afrytningh
oppå Tiusta by utj Kinds härad och Eneby sochn
belägen, och serdeles begge frälsehemmanen, hwilc-
ka Majoren wälborne Herr Gabriel Gyllenståhl till Konglig
Majestätt och cronan i ersättning okiöpta räntor för
några åhr sedan opgifwit, män 1689 emoth hösten
dem igen bekommit, hwad ägor och lägenheeter der
till finnes som på siälfwa Chartan observerat
är, afmätt och förfärdigat Anno 1689 af
                                             Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                        Åker
                                                                               tunnelandh     Ängh
A. Tiusta by består af 3:ne hemman, af                                      höölass
    hwilcka desse begge ehrsättnings gårdar
    äro dhe som ligga norr i byn. Åkren
    finnes af leermylla, leera och sand blandat
    jordh, så ock något dungjord.
    Vtsäde och är åkern utj åtskillig lyckor fördelt
B. Vtsäde det ena åhret till endera af frälse-
    gårdarna af bästa jordmon                                    2 3/4 
    af medellmåttig jordh                                           2
    Noch af sambsta slaget                                         1
                                                    af

(Texten fortsätter på D12_073.
Text på kartbilden, först runtom medsols:
)
Wäs-by ägor
Berga ägor mötha
Åsund Lacus
Miölike-wyk ägor
Transätter emoth på denne sydan
Kanck-kulla ägor
Bagge-torps stöta emoth
Hägne ägor taga emoth
Torp ägor
Mallma ägor möter
Bankewy ägor

Peers betes hage
dess hagan kallas Lötha
Jons hage
Dung jordh
Mull jord
stark leera
Mull
leer jordh
slät leera
mull jord
mull lera
Tiuusta by
stark leera
stark leera
wall Wästerängen hård-
Hård-wall
Kiärr wall
By ängen
Tiusta äng kallas Kallfes kiärret
af kiärr wall
backe
kiärr wall
Prestannas hump i Miölke wyk
Lööts engen
Knechtetorp
Engh kallas Humble kierrtet af kiärrwall
backe
Skogh af tall- gran och ringa biörk-skogh
kiärr snår- och måse
Råsten
Råsten
En grop eller kiättelhohl kallas Mullögat

Scala ulnarum