D12_077

(Rubrik:)
Geometrisk Afryttningh
öfwer Embryke ½ chrono hemman, be-
lägit i Kindz häradh, och Hycklinge sochn, afmätt
Anno 1692

Numero                                                                                    Åker          Eng
                                                                                        Tunnor Kannor  Lass

    Notarum Explicatio

1. Är siälfwa gården Embryke, hafwandes sin hum-
    blegårdh hemma wydh som kastar af sig i lagom
    bördh ½ lispund
    Dhetta hemman hafwer tredingssädhe

    Näs-giärdet
2. Består mäst af skrin och ringa sandhjordh
    medh bränneskiähr uthi, som säden bortorckar,
    sädan fiärde dehlen är afdragen, F inhåller                    2     7 1/4
    F för stenrösen skull
3. Jtem j detta giärdet lehrjordh, utan stenrösen                -    4 ½

(Högra spaltens text:)
    Kyrckio giärdet
    af 2:ne jordhemåhner, som af
4. Sandblandat jordh, af hwilken ey mehr afdrages
    än 1/8 dehl för stenrösen skull                                        1        31 ½
5. Jtem dungjord med månge bränskiär och för sten-
    rösen skull 1/8 dehlen afdrages                                       -        24 ½

    Norre giärdet
    Af een jordhemåhn allena, som är
6. Medh sandblandat jord, med månge bränneskiär
    sädan 1/8 dhelen afdragen är                                           1        26 5/8
    Åhrligit giärdes höö helfften af hårdhwall
    och helfften starrwall                                                       6

(Text nere t.v.:)
Numero                                                                    Eng
    Engan
    Embryke engh, består gräs wäxten af
7. Hårdhwall                                                                3
8. Kiärr- eller starrwall                                                9

    Hagerna
9. Är en kalfhage hema wyd gården,
    till bethe af ringa wärde, skougen
    af småt ene.
10. Är och en kalfhage, bethet af ringa
    wärde, skougen af gran, och små
    tall till fång, och wediebrandh.
11. Ähr en hästhage inhägnat, hwar på
    kan bethas hemmanetz dragare
    understundom.

    Wtmarcken
12. Hwar uppå befinnes skoug af tall, gran
    biörck och någon ahl, till småt timber
    fång och wediebrand tienlig. Ringa
    bethe emällan bärgen.

    Fiske
    J siön Söder Emmarn, medh nooths näts
    och kaatzors fångande, som i somblige
    tyder mödan löhna kan

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Julebo ägor komma här
Breuassa land möter
Jdhult möter
Siön Söder-Emmarn
Härna land möter
Boda ägor stöta här emoot

(Olika gränsmarkeringar runtom kartan, medsols:)
Husmoskälet
Brulideskälet
sten
Höglisskälet
Bogeskälet
Et berg till skilnad
Hernaskäl
Smörgöls-skiälet

gammal swedh
Wtmarken
Smörgölen
Berg
Norre giärdet
Kiärr med wyt måse
Kalfhagen
Katzestånd
Berg
Embryke
Näs giärdet
Hästhage
Katzestånd
Berg
Kyrcke giärdet
Skogs backe
Kalfhage
Kiärr äng
Skogsbacke
Herna-giölen

Schala ullnarum
Anders Nillsson