D12_081

Geometrisch afrytning öfwer Flolycka som Konglig Mayestät
och Cronan allernådigst updrages i byte aff hans
Nåde högwälborne Herr Baron och landshöfdingen Herr
Erich Lovisin, belägit i Ydre härad och Svinhult sochn,
afmätt och renoverat Anno 1690
                                            aff Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero
1. Hemmanet Flolycka, sielfwa mangården med hum-
    blegården infattat, humblegården af 100 stänger
2. Är en lyten kåhlgård
    detta hemman är tredingssäde

(Nästa spalt:)
Numero                                                                                       Åker         Eng
                                                                                             Tunna Kanna  Lass
3. Des åker i Norra gierdet jordemåhn af swartmylla
    och uppå backarna är sand med mycken klappersteen
    till helfften af hwardera med många steenröör, hwilka
    utj uträchningen af tunnetahlet äro afdragne                      2        16
4. Jtem samma hemmans Södre giärde, jordemån af
    samma natur, som det nästföregående och mycket stenig
    som och är afdragit, såås                                                    2
5. Noch samma hemmans Wästra gierde af lyka jor-
Numero   
    demån som dhe andra innehåller                           2        16
    J detta gierdet steenrörne afdragne
    som och i dhe andre. Jordemånerne
    äro till detta hemman merendels
    goda, men för des
    ringa hööbord kan
    ey åkern så wäl häf-
    das som sig böör
Numero
6. En eng som kal-
    las Stoorengen
    des grääswäxt
    är af hård och
    mååswall
    med ekeskoug
    bewuxen

(Nästa spalt:)
Numero                                                                               Åker             Eng
    som gräset är hinderlig, och mycket stenig              Tunna Kanna      Lass 
    kan ey meera der af bekomma än                              15      3 3/4        5 3/4
7. Än een eng som i åhr är ifrån gierdet Sepa-
    rerat kallas Nyengen, des gräswald af hård och
    mycket stenig wall, kan ey meera der af bekomma    2        26            2 ½
    Åhrligit giärdeshöö bekommes allenast                                               1 ½
    Hagar till detta hemman äro 2:ne stycken
8. Den större kallas Hästhagen af nödtorfftigt muulbete
9. Är den mindre hagen som kallas Kalfwehagen
    med biörck och ahleskoug öfwergången som 4 nööt
    om sommaren allenast kunna hafwa sitt bete
10. Utmarken är utaf nödtorfftigt bete, skoug
    af tall och något biörk, tallskougen tienlig till
    timber behielpeligit gierdsle och wedebrand
    finnes och uppå samma utmark några tien-
    lige ställen till swedie, der det åboen kan hafwa
    at nyttia.
11. J een lyten bäck hafwer detta hemman en
    lyten qwarn af en foot, hwilken allenast höst
    och wåår till huusbehoof males af ringa wärde
12. J samma bäck äro och 3:ne stycken enfoota qwarner
    som hans grannar Högeråhs med fleera
    af huusen wid macht hålla, huusen uppå
    hemmanets syda bebygde, som och halwa
    bäcken hemmanet tillkommer
    som ey meer än höst och wåår uppema-
    les

    Flere Appartinentier finnes
    intet till detta hemman än som
    ofwan och uppå Chartan annoterade äro.

(Text längst ned i högra hörnet:)
Såsom Stoorengen af sig sielf vidlyfftig är och
mycket stenig; altså är öfwanstående höö der
opå af åboen berättat, kan Jag ey mindre
effter tunnelands tahlet uträchnnde finna,
än 3/8 lass å tunnelandet, giör tillsammans
på samma eng, höö    5 lass.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bona egor taga emot
Flinstorp egor träffa emot på denne sydan
Jdhult egor styga emot på denne sydan
Dögeåhs egor möta

Gammal swediemarck
Stoor engen
Westre gierdet
stenig engewall
Norre gierdet mycket stenig engewall
Flo lycka
Ny engen
Södre gierdet
stenig wall
Kalfwehagen
Häste hagen
gambal fälla, aff got bete
Vtmarcken
Gammalt swedie
Skougen af tall som tienlig är till tiomber med någon
biörck till lööfbrytande och wedebrand
med någre parckar till swedie tienlige
Een moo med ung tall bewuxen
Ringa betemarck
wysare
gammal fälla

Scala Ulnarum